Usporiadanie pracovného priestoru

Priestorová štruktúra Priestorová štruktúra výrobného systému sa vytvára určením proporciálnych vzťahov medzi jednotlivými prvkami systému hlavne z hľadiska foriem usporiadaných pracovných prostriedkov, rozmiestnenie pracovných prostriedkov, …

Teória obmedzení

Vznik teórie obmedzenia (anglicky theory of constraints – TOC) sa datuje k roku 1984, keď ju vo svojom manažérskom románe The Goal (Cieľ) popísal izraelský …

Pedagogika a pedagóg

Pedagogika Pojem pedagogika je od gréckeho slova paidagogos (pais – dieťa, agein – viesť) a znamenal človeka, ktorému slobodní občania, väčšinou z bohatých rodín zverovali …

Platón

O Platónovi Narodený: okolo 428 pred n. l. Hlavné záujmy: epistemológia, metafyzika, etika, politika Vplyvy: Pytagoras, Parmenides, Sokrates Zomrel: 348 pred n. l. Platón sa …

Nákladový reťazec

Úvod Cieľom práce je definovať náklady, objasniť podstatu nákladového reťazca, uviesť zdroje a rezervy znižovania nákladov v organizácii a na konkrétnom príklade priblížiť reťazec nákladov …

Proces internej analýzy

Zmyslom procesu internej analýzy je poskytnúť metodický návod, ako postupovať od jednoduchej identifikácie zdrojov k hlbšiemu pochopeniu strategických schopností podniku. Analýza uskutočňovaná ako proces má …