Obchodná a platobná bilancia

Hospodárska politika Definícia hospodárskej politiky je ako prístup štátu k ekonomike svojej krajiny. Predstavuje súhrn nástrojov, cieľov, rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach …

Zahraničný obchod

Zahraničný obchod Zahraničný obchod je chápaný ako výsledok medzinárodnej deľby práce MDP, čo je produkcia vyrobená v rámci špecializácie výrobcov v jednotlivých krajinách sa vymieňajú …

Marketing nákupu a jeho etapy

Marketing nákupu Marketing nákupu je chápaný dvojako: Proaktívny prístup zákazníka, ktorý optimalizuje strednodobé a dlhodobé nákupy z hľadiska vlastných nákladov. Kvalitatívna a kvantitatívna technika, ktorá …

Marketingové kanály a e-commerce

Marketingový distribučný kanál sú ľudia a organizácie zainteresované v procese sprístupňovania produktu (na distribúciu) na použitie alebo spotrebu pre konečného zákazníka alebo sprostredkovateľa Marketingové kanály …