Podstata a význam obchodu v trhovej ekonomike

Podstata obchodu

Obchod je spojovací medzičlánok medzi rôznymi hospodárskymi odvetviami zameranými na uskutočňovanie obehu tovaru. Obchod predstavuje výmenu produktov (statkov, výrobkov, tovaru a služieb) formou kúpy a predaja.

Obchod ako nositeľ obehových funkcií

Hlavným obsahom je obeh tovaru, ktorý sa javí ako spoločenská výmena hodnôt formou kúpy a predaja. Obchod je hlavným činiteľom obehu tovaru. Obchod označujeme ako súhrn činností, ktoré sa vykonávajú na zabezpečenie kúpy a predaja, ale aj organizácie a podnikateľské subjekty, ktoré sa uvedenou činnosťou zaoberajú. Ide o chápanie obchodu ako činnosť alebo ako inštitúciu.

 • Obchod ako činnosť – širší pojem – zahrňuje nákup a predaj všetkými subjektmi(výrobcovia, poskytovatelia, objednávatelia, dopravcovia, predajcovia….)
 • Obchod ako inštitúcia – zahŕňa všetky subjekty, ktorých hlavnou činnosťou je nákup a predaj tovaru bez toho, aby sa zásadne zmenil jeho charakter. Ide o inštitúcie, ktoré sú zapísané do Obchodného registra ako obchodné podniky.

Funkcie obchodu

Prekleňovacie funkcie

Súvisia s prekleňovaním priestorovej vzdialenosti medzi miestami výrobcu a miestami odberateľa (spotrebiteľov). Plynulý priebeh nadväzujúcej výrobnej alebo obchodnej činnosti predpokladá intenzívne a časove aktuálne prekleňovanie tejto vzdialenosti. Medzi prekleňovacie funkcie možno zaradiť:

 • Prekleňovanie času – viaže sa na proces pohybu tovaru. Časová aktuálnosť dodávok je o to výraznejšia, o čo nižšie zásoby odberatelia skladujú, o čo sú od zdrojov dodávok vzdialenejší a o čo je časovo náročnejší a nepravidelnejší dopyt. Časová náročnosť procesu pohybu tovaru súvisí s cestou zásielok od dodávateľa k odberateľovi.
 • Kontaktná funkcia – cieľom je nadväzovať a usporadúvať spojenia podniku (kontakty) s rozhodujúcimi partnermi medzi jednotlivými miestami. Ide o kontakty: (dodávateľ – výrobca, dovozca, sprostredkovateľ), alebo (odberateľ – VO, vývozca, odbytové organizácie, MO)
 • Informačná funkcia – uskutočňuje sa v spojitosti s prípravou plnení medzi dodávateľmi a odberateľmi. Pomocou informácií sa partneri orientujú v predmete činnosti a prijímajú rozhodnutia pre konkrétne styky.

Tovarové funkcie

 • Tvorba zásob – vynucuje si ju vzdialenosť medzi dodávateľom a odberateľom.
 • Funkcia zušľachťovania – tzv. konzervačná funkcia – súvisí s ukončením výrobného procesu v priebehu pohybu tovaru. Vyvoláva činnosť výrobného charakteru aj v oblasti obchodu, kým veľký rozsah činnosti podnikov potravinárskeho priemyslu sa na ňu v plnom rozsahu viaže (konzervárenstvo).
 • Funkcia pretvárania sortimentu – tzv. transformačná funkcia sa dotýka obchodných podnikov, resp. činností so spotrebným tovarom. Vyžaduje sa, aby sa špecializovaný výrobný sortiment premieňal na súborný obchodný sortiment zodpovedajúci zloženiu spotrebiteľského dopytu. Prebieha v súvislosti s nákupnou a skladovacou činnosťou vo výrobných a obchodných podnikoch.

Trhové funkcie

 • Realizačná funkcia – obchodné podniky uskutočňujú realizáciu tovaru a môžu podstatne ovplyvniť záverečnú fázu procesu reprodukcie, uvoľňujú preddavkové prostriedky a umožňujú reprodukčný proces.
 • Funkcia analýzy trhu a skúmania spotrebiteľského dopytu – je špecifická pre obchodné podniky, ktoré skúmajú trh a spotrebiteľský dopyt:
  • v značnej šírke, v rozsiahlych územných obvodoch, vo vzájomnej spojitosti a komplexnosti
  • v bezprostrednom styku a priamom vzťahu k spotrebiteľom
  • v priamej komparácií s konkurenciou.
 • Výchovná funkcia – obchodný podnik plní túto funkciu nepriamo, súbežne s ponukou tovaru alebo v spojitosti s osobitnými akciami, ktoré sa uskutočňujú pre informovanie verejnosti.
 • Poradná funkcia – uplatňuje sa v spojitosti so zvyšovaním odbornosti riadenia, zmenšovaním rizík, pri rozhodovaní, zvyšovaní stupňa špecializácie pri výkone niektorých činností. Ide o poradenskú činnosť ako súčasť služieb k tovaru.

Význam obchodu v trhovej ekonomike

Obchod zaujíma v trhovej ekonomike významné postavenie. Význam obchodu možno odvodzovať od ukazovateľov:

 • podiel na tvorbe hrubého národného produktu
 • podiel na tvorbe čistého národného produktu
 • počet zamestnaných pracovníkov v tomto odvetví
 • počet subjektov, ktoré pôsobia v tomto odvetví
 • výkony merané v hodnotových jednotkách vo vzťahu k iným odvetviam-

Obchod:

 • pomáha zabezpečovať rovnováhu medzi ponukou a dopytom,
 • je tvorcom pridanej hodnoty na tovare,
 • má vplyv na zdravie celej ekonomiky,
 • prispieva k rozvoju životnej úrovne,
 • je aktívnym účastníkom tvorby životného štýlu.

Zdroj

ČIHOVSKÁ, V.- MATUŠOVIČOVÁ, M. – HVIZDOVÁ, E. 2012. Manažment obchodných organizácií. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 302 s. ISBN 978-80-3473-4.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥