Obchodná a platobná bilancia

Hospodárska politika

Definícia hospodárskej politiky je ako prístup štátu k ekonomike svojej krajiny. Predstavuje súhrn nástrojov, cieľov, rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach ekonomickej skutočnosti. Ak sa realizuje hospodárska politika ide o činnosť, pri ktorej nositelia hospodárskej politiky, väčšinou vláda používajú určité nástroje a zverené právomoci na to, aby ovplyvnili ekonomický ako aj sociálny vývoj ekonomiky ako celku, alebo len niektorej z jej častí, pri snahe dosiahnuť určité ekonomické ako aj celospoločenské ciele. Hospodárska politika sa dá charakterizovať aj ako usporiadaná sústava vedeckých, praktických a teoretických poznatkov o formách a spôsoboch zvyšovania výkonnosti ekonomiky prostredníctvom hospodársko- politického systému, ten sa zameriava na dosiahnutie potenciálneho výkonu ekonomiky, na odstraňovanie príčin a porúch v ekonomike a negatívnych dôsledkov trhu. Hospodárska politika je vedná disciplína, jej definícia vzhľadom na jej komplexnosť a rozsah je náročné. (Bartková, 2007)

Obchodná a platobná bilancia

Obchodná bilancia

Obchodná bilancia zaznamenáva v hodnotovom vyjadrení dovoz a vývoz tovarov, služieb ako aj výkonov priemyselnej výrobnej povahy za určité obdobie bez ohľadu na splatnosť pohľadávok a záväzkov. Patrí do hmotných bilancií, peňažná bilancia je platobná bilancia, zachytáva celý komplex platieb obchodných aj neobchodných. Z obchodnej bilancie môžeme získať iba obchodné platby, ale z platobnej bilancie popri obchodných platbách aj neobchodné platby, preto je oveľa širšia ako obchodná bilancia.
„Štatistika zahraničného obchodu zahŕňa pohyb tovarov medzi SR a zvyškom sveta. Celkový dovoz zahŕňa tovary vstupujúce do SR určené na domácu spotrebu aj na spracovanie s následným spätným vývozom. V celkovom vývoze sa zahrnuté tovary opúšťajúce územie SR alebo tovary opúšťajúce toto územie za účelom spracovania a následne dovezené späť. Štatistika zahraničného obchodu sa skladá z údajov z extrastat a intrastat systému. Extrastat poskytuje informácie o výmene tovarov s nečlenskými krajinami EÚ na základe dokumentov predpísaných pre colné konanie, intrastat systém obsahuje informácie o obchode s tovarom s členskými štátmi EÚ ako partnerskými krajinami, získané štatistickým zisťovaním.“ (http://portal.statistics.sk/,)
Obchodná bilancia nám vyjadruje vzťah medzi hodnotou dovezeného tovaru a služieb a hodnotou vyvezeného tovaru a služieb za dané obdobie, väčšinou 1 rok. Rozdiel medzi hodnotou dovozu a vývozu nazývame saldo obchodnej bilancie. Ak je prebytok na strane bežného účtu vypovedá o úspechu v zahranično- obchodnej činnosti krajiny. Bežný účet ako aj kapitálový účet platobnej bilancie sú zdrojom zvyšovania devízových rezerv, ktoré aktívne pôsobia na množstvo peňazí a stabilitu meny. Rozoznávame:

  • Aktívnu obchodnú bilanciu, ktorá je hodnotou vývozu keď je vyššia ako hodnota dovozu, saldo v tomto prípade nazývame saldom obchodnej bilancie,
  • Pasívnu obchodnú bilanciu keď je hodnota vývozu nižšia ako hodnota dovozu, saldo nazývame pasívnym saldom obchodnej bilancie.
  • Vyrovnaná obchodná bilancia keď sa hodnota dovozu rovná hodnote vývozu, vtedy je saldo nulové.

Obchodná bilancia sa zostavuje podľa menovo-teritoriálneho hľadiska a na základe komoditnej štruktúry ako je vecná- sortimentová štruktúra. (<http://kniznica.grecnar.sk/bc2/ekonomia/9-Medzinarodne_ek_vztahy.pdf>.

Platobná bilancia

Platobnú bilanciu možno vymedziť z hľadiska obsahu resp. rozsahu zaznamenávaných ekonomických transakcií na:

  • Devízová, alebo jednoduchá platobná bilancia (v užšom zmysle), sú to platby zaznamenávajúce všetky devízové inkasá a devízové úhrady, ktoré uskutočnili tuzemci s cudzozemcami za určité obdobie. Označuje sa ako devízová jednoduchá platobná bilancia lebo zaznamenáva devízové platby,
  • Ekonomická platobná bilancia resp. bilancia medzinárodných ekonomických transakcií (v širšom zmysle). Je to bilancia všetkých ekonomických transakcií, ktoré uskutočnili medzi tuzemcami a cudzozemcami za určité obdobie spravidla za jeden rok. V porovnaní s devízovou platobnou bilanciou táto bilancia zachytáva aj:
  • Úhrady a inkasá medzi devízovými tuzemcami a cudzozemcami, ktoré sa uskutočnili v medzinárodných menách, nielen v devízach, valutách a iných.
  • Celý rad ekonomických transakcií, všetky hmotné transfery vecné dary a hospodárska pomoc, barterové obchody hlavne reálne investície a iné transakcie,
  • Celý objem vývozu a dovozu tovarov, služieb a výkonov aj obchodný úver. (http://www.derivat.sk/index.php?PageID=635)

„Platobná bilancia je kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie rozsahu a charakteru zahraničných a ekonomických aktivít štátu, zapojenie do medzinárodných hospodárskych vzťahov. Vystupuje vo forme štatistického záznamu všetkých platieb krajiny a všetkých príjmov za určité obdobie.“ (Polouček, Frait, 1995, str. 97)
Národná banka SR definuje platobnú bilanciu ako štatistický výkaz zachytávajúci ekonomické transakcie medzi rezidentmi SR a rezidentmi zvyšku sveta za referenčné obdobie. Platobnú bilanciu zostavuje centrálna banky v kumulatívnej forme každý mesiac. Štatistika platobnej bilancie SR je v súlade s metodikou uvedenou v manuáli platobnej bilancie Medzinárodného menového fondu, ktorý je aj v súlade s novým svetovým systémom národných účtov. (Jankovská, 1994)

Použitá literatúra

JANKOVSKÁ, A. 1994. Medzinárodné financie. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita, 1994. 211 s. ISBN 80-225-0543-7
POLOUČEK, S.; FRAIT, J. : Medzinárodní finance, 1. vydanie. Slezská univerzita, Obchodně podnikateľská fakulta, Karviná, 1995, ISBN: 80-85879-28-X, str. 97
BARTKOVÁ, D. 2007. Hospodárska politika [online]. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. 160 s. [cit. 2015-02-01]. Dostupné na internete: <http://www.scribd.com/doc/38619624/hp-kniha>.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥