Nákup a nákupný proces výrobného podniku

Nákup

Nákup predstavuje činnosť, ktorou podnik získava od iného podniku výrobky a služby určitej kvality a kvantity v rámci dohodnutých podmienok a v termínoch, ktoré zodpovedajú potrebám podniku. Je strategickou funkciou podniku. Jeho cieľom je získať čo najvhodnejšiu proporciu medzi úžitkom a cenou.

Hlavné faktory pôsobiace na zákazníka – nákupcu

Nákup je objektom vplyvu mnohých faktorov. Pri nákupe sa berú do úvahy faktory ekonomické a personálne. Ak sú ponuky dodávateľov veľmi podobné, pre nákupcu sú dôležitejšie personálne faktory.
Faktory, ktoré ovplyvňujú nákup, môžeme rozdeliť do štyroch skupín:

 • faktory prostredia – faktory existujúceho a očakávaného ekonomického prostredia, napr. úroveň základného dopytu, ekonomický vývoj a úrokové sadzby, technologické, politické a konkurenčné prostredie. Je potrebné sledovať ich vývoj a odhadnúť, odhadnúť ako ovplyvnia nákupcu a využiť to ako príležitosť.
 • organizačné faktory – predávajúci by si mal uvedomiť pôsobenie niekoľkých organizačných faktorov:
  • postavenie nákupného oddelenia – toto oddelenie často zaujíma v podniku nízke postavenie, hoci ovplyvňuje viac než polovicu nákladov
  • centralizácia nákupu – všeobecne znamená centralizovaný nákup značné úspory nákladov
  • dlhodobé zmluvy – zákazníci na trhu výrobnej sféry stále viac vyhľadávajú a uzatvárajú dlhodobé zmluvy so spoľahlivými dodávateľmi.
  • hodnotenie činnosti nákupu – mnohé firmy zaviedli viaceré spôsoby odmien pre nákupcov za dobré výsledky v nákupe.
 • interpersonálne faktory – všetky informácie, ktoré sa predávajúcemu podarí zistiť o interpersonálnych vzťahoch a osobnostiach v centre nákupu, budú užitočné a mal by ich zohľadniť pri tvorbe stratégie predaja.
 • individuálne faktory – každý účastník procesu nákupného rozhodovania má svoje záujmy, motiváciu, presvedčenie a preferencie. Tieto individuálne faktory sú podmienené vekom, príjmom, vzdelaním, odbornosťou, osobnosťou a postojom k riziku.

Strategická funkcia nákupu

Nákup sa stáva strategický dôležitým činiteľom, pretože cieľom každého podniku je dosiahnuť, čo možno najnižšiu výrobnú cenu. Nákup má v tomto smere určujúcu úlohu, pretože viac než 50% z výrobnej ceny je tvorené nákupom. Nákup teda bezprostredne ovplyvňuje výšku zisku podniku.

Fázy nákupu na trhu výrobnej sféry

Rozlišujeme nasledovné fázy nákupu:

 • vznik problému,
 • všeobecná charakteristika potreby,
 • špecifikácia nakupovaného produktu,
 • prieskum potenciálnych zdrojov nákupu,
 • predloženie ponúk,
 • výber dodávateľa,
 • zadanie objednávky na určité množstvo tovaru,
 • vyodnotenie dodávky a dodávateľskej organizácie.

V nasledujúcom texte jednotlivé etapy priblížime bližšie.

Vznik problému

Proces nákupu začína poznaním problému alebo potrieb, ktoré možno riešiť nákupom výrobkov alebo služieb. Poznanie problému vychádza z interných alebo externých stimulov – najmä od potenciálnych dodávateľov.
Interné stimuly:

 • oddelenie technického rozvoja – zvyšovanie kvality na základe znižovania spotreby materiálu
 • oddelenie marketingu – zvyšovanie stupňa uspokojenia potrieb používateľom

Externé stimuly:

 • závisia od schopnosti dodávateľa presvedčiť odberateľa prostredníctvom napríklad obchodných výstav, reklamy, telefonickej ponuky, že ponúka lepší výrobok alebo nižšiu cenu

Všeobecná charakteristika potreby

Ak poznáme potrebu, potom si nákupca spracuje všeobecnú charakteristiku potreby, ktorá obsahuje očakávané vlastnosti produktu, surovín, zariadení a množstvá potrebné v určitom období a vo forme základných požiadaviek na produkt.

Špecifikácia nakupovaného produktu

V ďalšej fáze si zákazník spracuje technické podrobnosti – špecifikáciu produktu. Tu spolupracujú aj odborníci z oblasti hodnotovej analýzy. Hodnotová analýza je metóda minimalizácie nákladov.

Prieskum potenciálnych zdrojov nákupu

Tu sa vypracováva zoznam potenciálnych dodávateľov, aby sa našla najvhodnejšia ponuka. Zoznam obsahuje nielen doterajších dodávateľov, ale aj tých, ktorí s podnikom dosiaľ nespolupracovali. Jedna z najpraktickejších metód spočíva vo vypracovaní krátkeho zoznamu vybraných dodávateľov na základe reklamy v odbornej tlači. Nákupca môže využiť ich účasť na výstavných salónoch, resp. využiť obchodné zoznamy, počítačový prieskum alebo telefonicky získať odporúčania iných firiem.

Predloženie ponúk

Nákupca požiada dodávateľov, aby predložili ponukové návrhy. Niektorí dodávatelia pošlú iba katalóg alebo vyšlú obchodného zástupcu. Nakoniec sa urobí prehľad o dodávateľoch , ktorí poslali formálne ponuky. V tejto fáze sa porovnávajú výhody a nevýhody alternatívy „vyrobiť alebo nakúpiť“.

Výber dodávateľa

Výber dodávateľa závisí od interných, najmä technických prekážok. Závisí od ponúk a možností rôznych dodávateľov z hľadiska ich vlastnej logistickej organizácie (blízkosť výrobných prevádzok alebo skladovacích priestorov). Pred konečným rozhodnutím o výbere môže nákupca ešte rokovať s preferovanými dodávateľmi o lepšej cene a podmienkach.

Zadanie objednávky na určité množstvo tovaru

V tejto fáze nákupca spracuje zadanie objednávky. Patrí sem záväzná objednávka pre zvoleného dodávateľa alebo dodávateľov, zoznam technických špecifikácií, požadovaná kvalita, termín dodávky, reklamačné podmienky…. Na zabezpečenie údržby, prevádzkového materiálu sa uzatvárajú rámcové zmluvy – nie objednávky.

Vyhodnotenie dodávky a dodávateľskej organizácie

Proces nákupu vyžaduje fázu kontroly. Spracováva sa hodnotenie dodávok a dodávateľov na základe informácií obchodného oddelenia a oddelenia výroby. Takisto sa kontroluje dodržanie podmienok základných požiadaviek: termín dodávky, pravidelnosť, pružnosť, schopnosť poskytnúť servis.

Zdroje

KITA, J. 2010. Nákup a predaj – základné obchodné funkcie výrobného podniku. Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-380-8.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥