Projekt TrashOut

Aktuálne výsledky projektu TrashOut

Projekt TrashOut sa zameriava na boj s nelegálnymi skládkami. Aktuálne pôsobí vo viac ako 20 krajinách, nahlásených bolo vďaka nemu viac ako 11 000 skládok a zaregistrovaných je viac ako 25 000 používateľov. Hlavnou úlohou je navýšiť množstvo používateľov a zvýšiť počet aktualizovaných skládok [1].

Cieľ A: navýšiť množstvo používateľov

Primárne návrhy pre dosiahnutie cieľa: Medzi primárne návrhy sme zaradili odporúčania, ktoré považujeme za najvhodnejšie použiť organizáciou Trashout. Snažili sme sa navrhnúť spôsoby tak, aby to čo najviac vyhovovalo organizáci predovšetkým z hľadiska non-budget marketingu. Cieľom je navýšiť množstvo používateľov: viac krajín, miest a obcí, dobrovoľníckych organizácii, firiem v odpadovom hospodárstve.

Aplikácia

Odporúčania pre aplikáciu vznikli na základe komentárov a recenzií v Google Play obchode [2], autorského testovania a porovnania úspešností iných aplikácií na platforme Android, iOS a Windows Phone. Hlavným spozorovaným nedostatkom je absencia prepojenia s Facebook účtom užívateľa, jeho plné prepojenie ku zoznamu priateľov a možnosť zdieľať aktivity aplikácie na nástenke. Sociálna sieť Instagram práve pri prepojení so sociálnou Facebook zaznamenala nárast používateľov [3] [23].
Prepojenie by spočívalo v zobrazení priateľov, ktorí taktiež používajú aplikáciu TrashOut na mobile. Samotná aplikácia by umožňovala vytvoriť zoznam priateľov, ktorý aplikáciou používajú a na základe aktivít (odznakov, ktoré už aplikácia obsahuje) zobraziť ich v tabuľke od najaktívnejšieho po najmenej aktívneho [4].
Sekundárne návrhy pre dosiahnutie cieľa:

Viral marketing – video

Trashout má aktuálne na svojej web stránke http://www.trashout.me/?hl=sk uverejnené video, kde hovorí o probléme s nelegálnymi skládkami a o používaní Trashout aplikácie pre mobily. Video trvá minútu, čo je dobré, pretože príliš dlhé video by mohlo diváka nudiť. Výhodou videa je aj to, že je animované – v B2B biznise často označované za veľmi silný nástroj [7].
Vytvoriť zábavné, výstižné a upozorňujúce video, ktoré by nabádalo k problému so skládkami. Malo by upozorňovať, čo sa môže stať, ak sa nelegálne skládky premnožia, čo to urobí s prírodou, ako bude vyzerať a ako to bude pôsobiť na ľudí. Je dôležité, aby tvorcovia videa uviedli i tú možnosť, že príroda závisí od nás, od každého jedného na tejto planéte. Ľudia by si mali uvedomiť prostredníctvom tohto videa, že musia začať od seba. V tomto videu by mali predovšetkým vystupovať ľudia [5].
Ďalej by sme odporučili krátke reportáže natáčané na miestach nelegálnych skládok. Reportáže by ukázali skládky pred a po ich odstránení, čo by mohlo ľudí motivovať k ich nahlasovaniu a následnému odstraňovaniu. Tieto videá by neskôr mohli byť použité ako online video reklama na video serveroch [6].
Propagačné video, alebo rôzne prezentácie, by sa taktiež mohli umiestniť na youtube.com, kde by za počet klitnutí/prezretí, mohli zarobiť i nejaký finančný obnos, ktorý by neskôr mohli využiť na ostatné aktivity [8].
Medzi užívateľmi na internete narastá trend, kde sa uprednostňujú stránky ponúkajúce video obsah pred tými, ktoré takýto obsah neponúkajú [9]. Je dôležité, aby dĺžka reklamného videa bola maximálne do 1 minúty, najviac sa odporúča 15 sekúnd, ale na druhej strane je potrebné, aby sa v tomto videu vysvetlili všetky potrebné informácie [10].

Spolupráca s inými organizáciami

Trashout aktuálne spolupracuje s týmito partermi: Greenpeace, Let´s do it!, Enviweb, Emerald Planet, Envidom, Priatelia Zeme a iní [11].
Pre navýšenie počtu užívateľov navrhujeme užšiu spoluprácu s mestami a obcami v krajinách. Pre porovnanie možného fungovania si môžeme uviesť organizáciu ENVI-PAK, ktorá spolupracuje na Slovensku s mnohými obcami a mestami. ENVI-PAK je jedinou oprávnenou organizáciou na Slovensku, ktorá vytvorila a prevádzkuje koordinovaný systém zberu, zhodnotenia/recyklácie komunálneho a priemyselného odpadu z obalov za pomoci všetkých subjektov podieľajúcich sa na materiálovom toku odpadov z obalov. Mestá a obce tvoria v systéme separovaného zberu odpadov nezastupiteľnú úlohu a preto im poskytujú: peniaze za vyseparovaný odpad, poradenstvo, osveta a vzdelávanie, otvorenosť [12].
Bolo by teda vhodné vytvoriť infografiku, čo všetko dokáže aplikácia a projekt Trashout ponúknuť obciam a mestám.
Výhodná spolupráca by bola i s organizáciami, ktoré ponúkajú dobrovoľnícku prácu ako napríklad: Friends of Earth International, European Youth Portal, EYV- Euroepan Year of Volunteering, NETAID (organizuje dobrovoľnícku činnosť prostredníctvom internetu).
Téma dobrovoľníctva sa na Slovensku stáva stále aktuálnejšou. Podľa Mydlíkovej (2003, s. 64) „sa procesom zvyšovania ekonomickej úrovne slovenských rodín postupne čoraz viac blokujú prirodzené vzťahy ľudí s okolím, a teda prichádza aj na Slovensku čas, kedy je potrebné venovať sa systematicky dobrovoľníctvu ako významnému humánnemu a sociálnemu fenoménu. [13]
Mimovládne organizácie sa v tejto problematike orientujú už dlhší čas, a tak vznikajú rôzne neformálne zoskupenia ľudí, ktoré sa dobrovoľníckej téme venujú. Snažia sa i verejne získavať dobrovoľníkov a usporadúvajú rôzne kampane a podujatia na propagáciu dobrovoľníctva [14].

Cieľ B: zvýšiť počet aktualizovaných skládok (ľudia skládky čistia, ale málokedy aktualizujú ich status na „už vyčistená“ alebo „stále tam je“ , potom to vyvoláva pocit, že skládok neubúda)

Primárne návrhy pre dosiahnutie cieľa: Návrhy sme sa snažili vytvárať tak, aby užívateľov čo možno najviac zaujal a mali i naďalej chuť podieľať sa na aktualizácii nelegálnych skládok.

Odmeňovanie

Vzhľadom nato, že spoločnosť nemá prostriedky na finančné, prípadne iné hmotné odmeny, mohla by svojich užívateľov odmeniť tým, že by mohli na jej stránke uverejniť bezplatne reklamu v určitom formáte. Na podobnom princípe funguje vo svete hneď niekoľko spoločností. Jednou z nich je Foursquare. Používatelia Foursquare si komentármi o miestach navzájom odkazujú, čím je dané miesto zaujímavé, môžu ohodnotiť kvalitu poskytovaných služieb, srdečnosť personálu, upozorniť na zaujímavosti, pozvať na dané miesto svojich kamarátov, či varovať ostatných používateľov. Na druhej strane stoja majitelia rôznych prevádzok a obchodov. Tí môžu v rámci foursquare inzerovať svoje služby a ponúknuť zľavu ľuďom, ktorí sa v ich podniku očekujú. Dôkazom toho, že tento spôsob funguje a je osvedčená je aj fakt že ešte v roku 2009 bol foursquare dostupný len na sto miestach na svete. Pre zbytok sveta bola sieť spustená v januári 2010. O dva mesiace neskôr už mala pol milióna používateľov. V súčasnosti má foursquare už 10 miliónov používateľov a ich počet rastie raketovým tempom [15].
Organizovanie spoločných aktivít ako súčasť odmeňovania. Pod týmto návrhom si predstavujeme rôzne stretnutia členov Trashout alebo ľudí, ktorý sa vlastne zapájajú do aktivít ohlásenia a odstránenia nelegálnych skládok. Medzi tieto spoločné aktivity môžeme zaradiť napríklad spoločné posedenia, grilovanie, hranie športov, kultúrne akcie, teambuilding atď. Tieto stretnutia môžu taktiež slúžiť za účelom bližšieho kontaktu a podaním návrhov na zlepšenie chodu organizácie a jej aktivít.
Organizovanie spoločných aktivít taktiež slúži ako výborný nástroj motivovania členov. A v tomto sektore je potreba motivácie vysoká. Takéto motivovanie využívajú i ďalšie neziskové organizácie (Partnerství, Lipka, Trialog atď.) [16].

Bodový systém užívateľov

Na základe získaných bodov, by bol každý užívateľ zaradený do štatistiky spoločnosti Trashout, kde by sa mohol porovnávať s inými užívateľmi. Bodový systém by bol rozdelený podľa jednotlivých úkonov. Boli by hodnotené tri činnosti. Umiestnenie príspevku o novej skládke, aktualizácia stavu skládky, odstránenie skládky. Vzhľadom nato, že každý úkon nie je rovnako náročný, bodové hodnotenie by sa líšilo a to nasledovne: príspevok o novej skládke 1 bod, aktualizácia stavu skládky 2 body, odstránenie skládky 5 bodov [17] [18] [19].
Sekundárne návrhy pre dosiahnutie cieľa: Tu sme zaradili organizovanie spoločných aktivít členmi organizácie a vytvorenie offline notifikácie.

Offline notifikácie

Aplikácia by mala byť naprogramovaná tak, aby pomocou GPS, keď bude užívateľ prechádzať okolo skládky, vyzvala užívateľa pomocou notifikácie, aby aktualizoval jej stav a teda či tam je alebo nie je – to len pomocou jednoduchého jedného kliknutia, odpovedania na jednu konkrétnu otázku. Pripomínajúce a upozorňujúce aplikácie alebo značky sú dobrým prostriedkom k ich samotnej prezentácii [20].
Ak sa bude aplikácia pripomínať, spôsobí to, že ľudia si viac zapamätajú túto aplikáciu a budú ju využívať častejšie. Dokonca je dosť pravdepodobné, že ju i odporučia ostaným. Myslíme si, že efekt pripomínania a upozorňovania na skládky, ktoré sa budú aktuálne vyskytovať v blízkosti používateľa, bude tým efektívnejší, pretože užívateľa nebude zbytočne aplikácia obťažovať. Môžeme si to všimnúť v televízii, kde veľmi často, až prehnane púšťajú reklamy, čo diváka otravuje. Tomu sa chceme vyhnúť [21] [22] .

Záver

Uplatnením uvedených návrhov očakávame nárast počtu aktívnych užívateľov a ich aktívnejšie využívanie aplikácie a angažovanosť v projekte. Predpokladáme, že boli odhalené kľúčové prvky, ktoré môžu v zásadách nízkonákladového marketingu ovplyvniť vývoj a smerovanie projektu a aplikácie samotnej. Za najdôležitejší návrh považujeme úpravy v aplikácií a jej prepojenie so sociálnou sieťou Facebook, následne vylepšiť existujúci systém odmeňovania, ktorý by mal motivačný charakter a priniesol by dva efekty – zvýšenie počtu užívateľov na základe propagácie aplikácie na Facebook-u a zvýšenie využívania a aktualizovania počtu skládok z dôvodu aspektu súperenia medzi priateľmi, ktorí sa poznajú.

Zdroje a literatúra

[1] – http://www.trashout.me/about
[2] – https://play.google.com/store/apps/details?id=me.trashout
[3] – http://instagram.com/press/
[4] – http://www.bezvabeh.cz/clanek/1340-behani-s-mobilem-runkeeper-sports-tracker-nebo-endomondo
[5] – http://techcrunch.com/2007/11/22/the-secret-strategies-behind-many-viral-videos/
[6] – http://www.businessnewsdaily.com/4537-online-video-advertising.html
[7] – http://www.smallbizclub.com/component/k2/item/558-why-animated-videos-are-powerful-tools-for-b2b-companies
[8] – http://www.wesolyaniolek.com/ako-zarobit-peniaze-na-youtube/
[9] – http://marketing.krea.sk/clanky/video-reklama/
[10] – https://clipsan.com/blog/18-zajimavych-statistik-video-marketingu/
[11] – http://www.trashout.me/partners
[12] – https://www.envipak.sk/sk/Obce.alej
[13] – (MYDLÍKOVÁ, E. 2003. Dobrovoľníctvo a slovenská súčasnosť. In HRONCOVÁ, J. et al. 2003. Dobrovoľníctvo v meste Banská Bystrica. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2003. ISBN 80-8055-750-0, s. 64-70. )
[14] – http://www.cpf.sk/files/files/02_Katarina%20Barokova.pdf
[15] – http://android-sk.sk/index.php/sk/faq/569-co-je-to-foursquare
[16] – http://is.muni.cz/th/385147/esf_m/Diplomova_praca.pdf
[17] – http://www.motivator.sk/nechci-vyhravat-rob-to-pre-radost/
[18] – http://referaty.hladas.sk/referat.php/hodnotenie-/23/15962
[19] – http://www.cpf.sk/files/files/02_Katarina%20Barokova.pdf
[20] – https://www.euroekonom.sk/download2/diplomovka-teoria-marketing/Teoria-Diplomova-praca-Marketingova-komunikacia2.pdf
[21] – http://www.birdz.sk/forum/aky-mate-nazor-na-caste-dlhe-tie-iste-a-otravne-reklamy-v-tv-/105487-tema.html
[22] – http://econsultancy.com/sk/blog/10964-the-most-annoying-online-ad-formats-revealed
[23] – http://gigaom.com/2013/04/09/one-year-in-its-almost-like-facebook-never-bought-instagram-when-will-that-change/

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥