Branding

Branding znamená vytváranie rozdielov medzi jednotlivými značkami, pridávanie značky produktom. Branding predstavuje značka (brand) meno, pojem, symbol, dizajn alebo kombináciu uvedených prvkov, ktoré identifikujú produkty …

Vyjednávanie

Vyjednávanie ako riešenie nezhôd Vyjednávanie je spôsob, ktorým zainteresované strany môžu vyriešiť nezhody týkajúce sa projektu alebo programu, aby dospeli k obojstanne prijateľnému riešeniu. Projektový …

Genéza štátu

Štát a jeho funkcie Hlavnou funkciou štátu je zaistenie bezpečia a reprezentácia v medzinárodných vzťahoch. Štát má zabezpečovať diplomatické činnosti, pretože konzuláty, ambasády a veľvyslanectvá …