Svetová ekonomika

Prvky a väzby svetovej ekonomiky

Základnými prvkami svetovej ekonomiky sú ekonomiky jednotlivých štátov pôsobiacich na svete. Hlavnými väzbami svetovej ekonomiky sú toky tovaru, služieb, peňazí, mobilných faktorov výroby a informácií vyplývajúcich z deľby práce medzi nimi. Pochopiteľne aj ekonomiky národných štátov možno považovať za samostatné systémy a ako také ich analyzovať a interpretovať.

Vlastnosti svetovej ekonomiky

Hlavnými vlastnosťami svetovej ekonomiky považujeme tie skutočnosti, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú štruktúru a stav systému, napr. ekonomický rozmer krajiny daný rozsahom výrobných faktorov, produkčná kapacita, stupeň ekonomickej vyspelosti a pod. a nemerateľné sociálne vlastnosti národných štátov, napr. kultúrne a civilizačné charakteristiky, politika a pod. Prostredníctvom väzieb dochádza k interakciám medzi jednotlivými prvkami navzájom i každého z nich so systémom ako celkom.

Štruktúra svetovej ekonomiky

Štruktúra systému svetovej ekonomiky je skladba jednotlivých prvkov a súhrn vzťahov medzi nimi. Hlavné typy štruktúry môžu byť statické alebo dynamické. Je možné ich charakterizovať ako stav systému, čo je súhrn presne definovaných podmienok a vlastností určujúcich jeho správanie.

Medzinárodné ekonomické vzťahy

Základom pre vymedzenie štruktúry svetového hospodárstva sú medzinárodné ekonomické vzťahy. Tie nielenže sú obsahom svetového hospodárstva a svetového hospodárskeho prostredia, ale ho aj v konkrétnej ekonomickej činnosti napĺňajú. Nositeľom medzinárodných ekonomických vzťahov sú ekonomické subjekty svetovej ekonomiky. Sú to štát, firmy jednotlivých krajín, firmy medzinárodného a nadnárodného charakteru, medzinárodné integračné zoskupenia, medzinárodné hospodárske a finančné organizácie a pod.