Stratégia a strategické riadenie

Vymedzenie pojmu stratégia

Slovo stratégia bolo odvodené od gréckeho slova strategos (generál) a v širšom kontexte pôvodne označovalo umenie a vedu, ako riadiť vojenské operácie a veliť vojskám. Pojem stratégia postupne prenikol z vojenstva aj do sveta podnikania a stal sa jeho neoddeliteľnou súčasťou. Niektoré slovníky ju definujú ako vedu o plánovaní a vedení vojenských operácií.

 • stratos – armáda
 • agos – vedenie
 • strategos – generál
 • stratagem – nečakaný zvrat, prekvapujúce rozuzlenie, ale aj úskok, pascu…

Stratégia predstavuje vedomé určenie základných dlhodobých cieľov podniku, stanovenie postupu realizácie činností, ktoré umožnia čo najrýchlejšie splniť ciele a rozmiestnenie zdrojov potrebných na splnenie cieľov. Stratégia je koncepcia celkového správania podniku, dlhodobý program činnosti podniku, vrátane alokácie zdrojov potrebných na dosiahnutie určených zámerov. Stratégia rieši najzávažnejšie, zásadné a rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú prosperity a existencie podniku. Strategické rozhodnutia majú zvyčajne všeobecný a dlhodobý charakter.

Stratégia

Stratégia rieši najzávažnejšie, zásadné a rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú prosperity a existencie podniku. Strategické rozhodnutia majú zvyčajne všeobecný a dlhodobý charakter. Znamená:

 • vo vojenstve: úspešne vyhrať boj
 • v hospodárstve: to isté – položiť súpera na lopatky – je prípravou pred začatím boja: miesto, čas, prostriedky, manévre

Taktika

Taktika odpovedá na otázku aký postup má byť zvolený, taktické rozhodnutia riešia menej závažné, krátkodobejšie a konkrétne problémy. Pojmy S a T sa často prelínajú. kombinácia prostriedkov počas boja.

Strategický manažment

Strategický manažment predstavuje aktivity, zahŕňajúce výskum trhových podmienok, potrieb a prianí zákazníkov, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu sociálnych, politických a legislatívnych podmienok a určenie disponibility zdrojov, ktoré môžu vytvárať príležitosti alebo hrozby, pričom ich zmyslom je získanie informácií nevyhnutných pre formovanie dlhodobých zámerov (cieľov) fungovania podniku. Viac sa o strategickom manažmente dočítate v sekcii Strategický manažment.
Johnson a K. Scholes uvádzajú takúto definíciu stratégie:

 • stratégia ako prirodzený výber – podniky sú vystavené mohutnému tlaku prostredia, musia sa prispôsobovať vonkajším zmenám.
 • stratégia ako plán – stratégia vzniká prostredníctvom systematických foriem plánovania,
 • stratégia ako postupnosť čiastkových krokov – je adaptívny prístup, ktorý je riadený dôslednejšie ako prirodzený výber,
 • stratégia ako kultúra – prístup založený na skúsenostiach, predpokladoch, domnienkach vedenia podniku,
 • stratégia ako politika – manažéri, jednotlivci, malé skupiny vyjednávajú o svojich záujmoch,
 • stratégia ako vízia – jednotlivec/skupina disponuje víziou kam sa môže a mal by podnik dostať.

Tradičný prístup a tradicionalisti

 1. Chandler – určenie základných dlhodobých cieľov podniku, spôsoby ich dosiahnutia a alokácia zdrojov nevyhnutných na uskutočnenie týchto cieľov.
 2. B. Quinn – model alebo plán, ktorý integruje hlavné ciele podniku, politiky a aktivity do súdržného celku.
 3. F. Glueck – jednotný, súhrnný a integrovaný plán, ktorý je navrhnutý, aby zabezpečil dosiahnutie základných cieľov podniku.
 4. Mintzberg – šablóna (vzorec, model) v záplave (prúde) rozhodnutí alebo činov. Šablóna je produkt akýchkoľvek úmyselných (plánovaných) a akýchkoľvek spontánnych (neplánovaných) stratégií.

Netradičné prístupy ku stratégii

Hlavným predstaviteľom novšieho netradičného prístupu k definovaniu stratégie je H. Mintzberg, ktorý zastáva názor, že stratégia je viac než to, čo podnik zamýšľa, alebo plánuje urobiť, je to tiež to, čo skutočne robí.

5 P (päť P)

Prienik a syntézu tradičných a netradičných definícií podáva H. Mintzberg v podobe piatich P:

 • stratégia ako plán (plan) je návodom na správanie sa v určitej situácií (vypracováva sa pred realizáciou), je navrhovaná vedome na určitý účel, inklinuje k racionálno-logickému pohľadu na stratégiu.
 • manéver (ploy) je súčasťou plánu a je stratégiou v zmysle úskoku alebo ľsti, prostredníctvom, ktorého chce podnik zmiasť svojich súperov,
 • šablóna (pattern) je určitá pravidelnosť v správaní, konaní, je to určitá logika strategického myslenia. Šablóny sú náhodne vznikajúce stratégie,
 • postavenie (position) znamená umiestnenie podniku v prostredí. Stratégia sa stáva zdrojom súladu medzi podnikom a jeho okolím, možno vyjadriť ako výrobkovú alebo trhovú pozíciu na vybranom trhu.
 • budúcnosť (pesperctive), je zameraná do vnútra podniku, podnik orientovaný na budúcnosť má vedenie so spoločnou perspektívou. S. v tomto zmysle je idea, koncepcia a kultúra.

Ďalšie prístupy a teórie strategického manažmentu

Ďalšie prístupy k strategickému manažmentu nájdete v článku Základné teórie strategického manažmentu.

Postavenie strategického riadenia v podniku

Postavenie strategického riadenia v podniku je kľúčové. Rozvoj teórie a praxe strategického riadenia v strategickom manažmente vyplýva z historického vývoja, je podmienené zmenou kvality podnikateľského prostredia a z hľadiska vývoja podniku (jeho životného cyklu), ktorý je podmienený tak vonkajším prostredím ako aj kvalitou jeho vnútorného prostredia.
Stratégia rieši základné otázky existencie a rozvoja podniku. Strategické rozhodnutia sú mimoriadne dôležité až kritické. Spravidla sú dlhodobé a poskytujú podniku dostatočnú orientáciu v premenlivom prostredí. Dlhovekosť bola v minulosti zvýrazňovaná ako hlavná vlastnosť stratégie. V dôsledku zrýchľovania a prehlbovania zmien sa dlhovekosť zmierňuje a do popredia sa dostáva dôležitosť strategického rozhodnutia pre prosperitu podniku. Základné stratégie, ktoré podnik volí pri svojej činnosti nájdete na stránke Podnikové stratégie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥