Pripravujú sa zmeny v oblasti daní: Firmy budú oznamovať účty a Kto neverí dodávateľovi, môže DPH uhradiť priamo štátu

Návrh novely zákona o správe daní vrátane nepriamej novely zákona o DPH zatiaľ prešiel v parlamente prvým čítaním. Ľubomíra Murgašová, daňová manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton, v tomto článku sumarizuje a hodnotí kľúčové navrhované zmeny, ktoré spomínaná novela prináša.

Zmena č.1: Oznamovanie bankových účtov a ručenie za DPH prenášajú časť zodpovednosti aj na odberateľa

Najvýznamnejšia zmena zákona o DPH sa týka zavedenia novej oznamovacej povinnosti platiteľa dane z pridanej hodnoty. Daňové subjekty majú povinnosť oznámiť správcovi dane každý vlastný slovenský aj zahraničný bankový účet, ktorý sa používa na podnikanie na Slovensku, a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stanú platiteľmi dane alebo odo dňa, kedy si takýto účet zriadili. Pre platiteľov, ktorí sú registrovaní pre DPH do 15.11.2021, by po schválení návrhu novely mala na oznámenie svojich bankových účtov na osobitnom tlačive platiť lehota do 30.11.2021.
Oznámené bankové účty bude daňový úrad zverejňovať na stránke finančnej správy. Neoznámenie bankového účtu bude mať za následok, že nadmerný odpočet alebo preplatok na DPH nebude vyplatený platiteľovi, pokiaľ sa bankový účet neoznámi. Správca dane môže aj udeliť pokutu za neoznámenie bankového účtu v lehote.
Ďalším dôležitým dopadom oznamovania bankových účtov bude novelizované ručenie za odvedenie DPH. Ak odberateľ uhradí DPH svojmu dodávateľovi na iný účet, ako na účet zverejnený v zozname na stránke Finančnej správy v deň zadania platobného príkazu, potom bude tento odberateľ ručiť v prípade, ak dodávateľ neuhradí DPH finančnému úradu. „Rozhodne odporúčam odberateľom urobiť si v čase zadania platobného príkazu dôkaz o účte dodávateľa v podobe snímky obrazovky stránky Finančnej správy s daným účtom. Počas daňovej kontroly bude odberateľ potrebovať preukázať, že uhradil platbu na správny účet,“ odporúča Ľubomíra Murgašová. Finančná správa nebude zverejňovať historické bankové účty, iba aktualizovaný zoznam.

Ako hodnotí túto zmenu Ľ. Murgašová:

Ministerstvo financií SR v dôvodovej správe predpokladá zníženie DPH medzery a zlepšenie výberu DPH zavedením novej povinnosti pre platiteľov. Navrhovaná zmena bude mať významný dopad na všetkých platiteľov a najmä prenáša časť zodpovednosti za neodvedenie DPH na odberateľov. Odberatelia si budú povinní kontrolovať správnosť a aktuálnosť bankového účtu dodávateľa na stránke Finančnej správy, a to samostatne za každú platbu. Pre firmy, ktoré majú množstvo dodávateľova pravidelných platieb bude táto zmena predstavovať dodatočné administratívne zaťaženie a riziko ručenia za DPH dodávateľa, ak nebudú vedieť preukázať, že platbu uhradili na zverejnený účet. Subjekty budú zaťažené ďalšou archiváciou údajov, či v čase platby bol daný bankový účet dodávateľa zverejnený na stránke FRSR, keďže databáza bude aktualizovaná iba k aktuálnemu dátumu a nepočíta sa s denným archívom zoznamu účtov. Ak bude treba historicky dokázať, že nejaký bankový účet bol zverejnený na stránke FRSR v čase platby, takéto dôkazy si bude musieť odberateľ zakladať navyše.

Zmena č.2: Osobitý spôsob úhrady DPH (tzv. split-payment): Kto neverí dodávateľovi, môže DPH uhradiť priamo štátu

Novela zavádza novú možnosť úhrady DPH odberateľom daňovému úradu na účet dodávateľa v prípade, ak odberateľ vie alebo má podozrenie, že dodávateľ DPH neodvedie daňovému úradu. Dodávateľovi tak odberateľ uhradí iba základ dane bez DPH. V prípade takej úhrady, nebude odberateľ ručiť za neuhradenie DPH dodávateľom. Avšak, akonáhle odberateľ uhradí DPH povinnosť daňovému úradu na účet dodávateľa, nebude možné tento preplatok odberateľovi vrátiť, a to ani v prípade, že aj dodávateľ uhradí svoju daňovú povinnosť. Naopak, tieto prostriedky budú predstavovať preplatok dodávateľa, ktorý si dodávateľ môže vyžiadať od daňového úradu.
Pre lepšiu predstavu, ako by tento inštitút mohol fungovať v praxi, si pomôžeme nasledujúcim príkladom:
Dodávateľ uzavrel s odberateľom zmluvu na dodanie tovaru za 100 000 eur bez DPH. Pri úhrade faktúry za dodaný tovar má odberateľ podozrenie, že dodávateľ neuhradí DPH, keďže v čase úhrady nebol žiadny bankový účet dodávateľa zverejnený v zozname Finančnej správy. Podľa vyššie uvedeného by tak vzniklo odberateľovi riziko ručenia za neodvedenú DPH v sume 20 000 eur. Preto sa odberateľ rozhodne, že dodávateľovi uhradí z celkovej fakturovanej sumy 100 000 eur a 20 000 eur uhradí odberateľ daňovému úradu. Odberateľ sa tak zbavil rizika, že by uhradil odberateľovi 120 000 eur a súčasne by mu mal možnosť daňový úrad vyrubiť dodatočných 20 000 eur v prípade ručenia za DPH. V prípade, že by sumu 20 000 eur zaplatil finančnému úradu aj dodávateľ, ten si ju môže žiadať od finančného úradu vrátiť ako preplatok.

Ako hodnotí túto zmenu Ľ. Murgašová:

Platenie DPH odberateľom pri významných platbách za dodania tovarov alebo služieb priamo na bankový účet finančného úradu už fungoval v praxi, aj keď nemal legislatívnu oporu v zákone o DPH. Týmto sa zjednotí prax a legislatíva a obmedzí sa riziko odberateľa pri ručení za DPH.

Zmena č.3: Index daňovej spoľahlivosti budú mať zverejnený všetci daňovníci

Priraďovanie indexu daňovej spoľahlivosti na Slovensku funguje od roku 2018, od 1.1.2022 by sa malo prejsť niekoľkými zmenami. V prvom rade by mal byť každému daňovníkovi (platiteľovi dane z príjmov) priradený index plnenia daňových povinností, na základe čoho mu budú priraďované dodatočné benefity. Daňovníci majú byť rozdelení do 3 skupín: vysoko spoľahlivý, spoľahlivý a nespoľahlivý daňový subjekt. Kritériami na rozdelenie súplnenie daňových povinností (podávanie priznaní a výkazov v lehote), včasné plnenie oznamovacích povinností, platenie daní, preddavkov a pokút, výsledky z daňovej kontroly, správne vypočítaná výška dane v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní. Detailnejšiu metodiku pridelenia indexu by malo Finančné riaditeľstvo SR zverejniť na svojej stránke.
Daňový úrad má podľa novela posielať každému daňovníkovi oznámenie o priradenom indexe daňovej spoľahlivosti. Na rozdiel od minulosti bude v oznámení uvedené aj odôvodnenie, prečo bol taký index daňovníkovi priradený. V prípade nesúhlasu s priradeným indexom bude možné podať námietku do 15 dní od doručenia oznámenia. Námietka musí byť odôvodnená. Ďalšou zmenou bude zverejňovanie prideleného indexu na stránke finančnej správy a verejne dostupné pre každého. Prehodnocovanie indexu vykoná daňový úrad každý pol rok a v prípade zmien, oznámi tento nový index daňovníkovi. Pre novo registrovaných daňovníkov bude oznámený ich prvý index daňovej povinnosti až po dvoch rokoch.

Ako hodnotí túto zmenu Ľ. Murgašová:

Oceňujeme, že priraďovanie indexu daňovej spoľahlivosti sa stane transparentnejšie, a to určením konkrétnych rozhodujúcich kritérií. Daňovníci budú mať dokonca možnosť namietať priradený index. Prijali by sme však, ak by pri plnení jednotlivých daňových povinností bolo zohľadňovaná aj veľkosť daňovníka a závažnosť „prehrešku“. Bola by škoda, ak by poctivý daňovník prišiel o benefity a bol označený nálepkou nespoľahlivého, ak pri objeme všetkých povinností opomenul uhradiť 30-eurovú pokutu načas. Tiež vnímam, že zverejňovanie indexu môže byť pre niektorých motivujúcim prvkom pre zlepšenie plnení svojich daňových povinností, avšak negatívny rating môže ovplyvniť dobré meno spoločnosti a klientske vzťahy. Situácia bude o to citlivejšia, ak bol negatívny rating priradený daňovníkovi omylom alebo iba za nevýznamné porušenie povinností.

Zmena č.4: Vylúčenie štatutárnych orgánov na tri roky z dvoch dôvodov

Novela zavádza nový inštitút vylúčenia štatutárneho orgánu – fyzickej osoby – z orgánov spoločnosti alebo organizačnej zložky. Táto zmena nadväzuje aj na zmeny Obchodného zákonníka.
Vylúčenie bude možné z dvoch dôvodov:

  1. Ak štatutárny orgán (čiže konateľ, prokurista, člen dozorného orgánu, vedúci organizačnej zložky a pod.) pôsobil vo firme v čase, keď bolo podané DPH priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola otvorená daňová kontrola na DPH, a súčasne neumožnil vykonanie tejto daňovej kontroly
  2. Ak nebol umožnený výkon daňovej kontroly na DPH a úhrnný nedoplatok na všetkých daniach je viac ako 5 000 eur dlhšie ako rok. V tomto prípade sa vylúčenie týka aj tých fyzických osôb, ktoré neboli vo funkcii v čase podania DPH priznania.

Daňový úrad ako správca dane vydá rozhodnutie o vylúčení štatutárneho orgánu-fyzickej osoby z orgánov firmy, čím táto stratí možnosť pôsobiť ako štatutárny orgán po dobu troch rokov vo firmách na území Slovenskej republiky odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení. Vylúčená fyzická osoba sa bude môcť voči rozhodnutiu o vylúčení odvolať, avšak nebude môcť podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania. Rozhodnutie o vylúčení je preskúmateľné súdom.

Ako hodnotí túto zmenu Ľ. Murgašová:

Nový inštitút by mal pomôcť finančnej správe v situácii, ak nespolupracuje daňovník a je nekontaktný pri DPH kontrolách. Riziko vylúčenia môže byť pre týchto daňovníkov motivujúce a súčasne aj eliminuje prípady, že si daňovník založí novú s.r.o. a pokračuje v rovnakom prístupe ako doteraz. Finančná správa takto bude skôr vedieť identifikovať týchto podnikateľov ako doteraz.

Zmena č.5: Znížená sadzba DPH pre podporu štátneho bývania

Do parlamentu sa dostal aj samostatný poslanecký návrh Miloša Švrčeka, ktorým navrhuje zaviesť 5 % zníženú sadzbu DPH jednak na stavby spĺňajúce podmienky štátom podporovaného nájomného bývania, ako aj na obnovu a prestavbu takýchto stavieb.
Ďalej sa touto novelou navrhuje obmedziť nemožnosť zdaniť stavbu určenú na štátom podporované nájomné bývanie po piatich rokoch. V prípade využívania stavby na iný účel ako štátom podporované nájomné bývanie alebo predaja tejto stavby iným osobám, sa navrhuje zavedenie korekčného mechanizmu, aby sa upravil neoprávnený nárok na zníženú sadzbu DPH.
O poslaneckom návrhu by sa v 2. čítaní malo rokovať na najbližšej schôdzi v októbri 2021.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥