Ako začať podnikať v Európskej únii

Európska únia poskytuje podnikom obrovský trh na území 27 členských krajín. V rámci jednotného trhu EÚ je obchodovanie v Európe skoro také jednoduché, rýchle a lacné ako obchodovanie na domácom trhu.
Prednáška pre pre študentov Podnikania v EU na FMUK.
V najbližších minútach si urobíme obrázok o podnikaní v Európskej únii. Povieme si o tom, ako a prečo vznikla myšlienka spoločnej Európy, jednotný trh a voľný pohyb osôb, tovaru a kapitálu a prečo je to z hľadiska nášho podnikania doležité. Zorientujeme sa v tom, kde začať, aké právne formy podnikania máme na výber, ako si uľahčiť administratívu a dotkneme sa aj témy predmetu podnikania, teda v čom podnikať.

História Európskej únie a Eura

Hlavná myšlienka vybudovať jednotnú Európu vznikla v roku 1950. Začalo sa to plánom vytvorenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO). V roku 1957 Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko podpisujú Rímsku dohodu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS).

Colná únia a spoločný trh

V auguste 1968 začala fungovať colná únia. Odstránenie ciel medzi členmi EHS bolo výrazným úspechom. Obchod medzi krajinami EHS vzrástol v období rokov 1958 až 1970 šesťkrát, zatiaľ čo celkový obchod s nečlenskými krajinami trikrát. V rovnakom období hrubý národný produkt EHS vzrástol o 70 %.

Prečo je to pre nás dôležité?

Cezhraničný pohyb bol do tej doby veľmi obmedzený, tovar putujúci cez hranice európskach štátov bolo nutné kontrolovať, preclievať, s tým bolo spojených mnoho administratívy a dokumentov. Kamióny s tovarom stáli na hraniciach i niekoľko dní. A to aj napríklad na slovensko-poľskej či slovensko-maďarskej, ale aj slovensko-českej hranici. Alebo ak ste napríklad chceli pracovať v zahraničí, museli ste si najprv vybavovať pracovné povolenie, víza a ďalšie dokumenty, ktoré vás oprávňovali pracovať v cudzine. To mohlo trvať niekoľko týždňov či mesiacov.

Spoločný trh s bezhraničným pohybom osôb, tovaru a kapitálu

V medzičase do EHS vstupujú ďalšie krajiny a v roku 1986 podpísali vlády členských štátov Jednotný európsky akt. V tejto zmluve sa 12 členských štátov zaväzuje do 31. decembra 1992 vytvoriť spoločný trh s bezhraničným pohybom osôb, tovaru a kapitálu.
V novembri 1993 vstúpila do platnosti Zmluva o Európskej únii po tom, ako ju ratifikovali členské štáty a v marci 1995 vstupuje do platnosti dohoda zo Schengenu 1991 – Schengenská dohoda o odstránení colných a pasových kontrol na vzájomných hraniciach a o voľnom pohybe občanov týchto štátov na ich území.

Vstup Slovenska do EÚ

V januári 2002 boli do obehu v dvanástich členských štátoch Európskej únie zavedené eurobankovky a mince. A konečne v máji 2004 vstúpila Slovenská republika a ďalších 9 krajín do EÚ. Následne prvého januára 2009 bolo na Slovensku zavedené euro ako mena.

Prečo je to pre nás dôležité?

Nuž, predstavte si, že v tej dobe trvali bankové prevody niekoľko dní, možno týždeň. Slovenské koruny bolo potrebné zmeniť na cudziu menu, vznikali kurzové rozdiely a v prípade vačších platieb boli obchodníci vystavení riziku kurzových strát, ak sa kurz mien vyvíjal v ich neprospech. Euro tieto kurzové rozdiely eliminovalo.

Východiská podnikania v EÚ

My sme sa už narodili do sveta, ktorý je na podnikanie v rámci európskeho priestoru veľmi dobre pripravený. Na jednej strane neexistujú žiadne významné bariéry a obmedzenia, máme spoločnú menu, bezcolnú zónu, voľný pohyb, obrovský trh, harmonizované právo. To všetko vytvorilo základ pre jednoduché a efektívne podnikanie v rámci Európskej únie.

1. Odstránenie prekážok a spoločná politika

Prvý pilier slobodného podnikania v EÚ predstavuje odstránenie fyzických, technických, právnych, daňových a ďalších prekážok a zavedenie spoločných politík v niektorých oblastiach:

 1. Umožnenie voľného pohybu osôb, tovaru a kapitálu (zdravotné a bezpečnostné normy, devízové kontroly, predpisy upravujúce právo vykonávať určité povolania)
 2. Odstránenie fyzických prekážok (hraničné a colné kontroly)
 3. Spoločná azylová a vízová politika
 4. Odstránenie technických prekážok (výrobok, ktorý sa legálne vyrába a predáva v jednom členskom štáte, sa musí dať uviesť na trh vo všetkých ostatných členských štátoch)
 5. Odstránenie daňových prekážok (čiastočné zosúladenie sadzieb DPH)
 6. Verejné obstarávanie (na verejnom obstarávaní sa môže zúčastniť uchádzač z ktorejkoľvek krajiny)
 7. Spoločná politika v oblasti hospodárskej súťaže
 8. Ochrana pred pirátstvom a falšovaním
 9. Ochrana spotrebiteľov a verejného zdravia
 10. Koordinovaná politika v sociálnej oblasti, oblasti výskumu a životného prostredia
 11. Sloboda poskytovať služby v cestnej, leteckej, lodnej a železničnej doprave

2. Masové rozšírenie internetu

A potom je tu druhý pilier, masové rozšírenie internetu, ktorý predstavuje hlbokú studnicu znalostí a zdroj informácií, napr. o cieľovom trhu, ponuke tovarov, konkurencii. Pomocou on-line aplikácií možeme cezhranične komunikovať s dodávateľmi a odberateľmi, nájsť si kanceláriu alebo ubytovanie, vybrať vhodný transport, komunikovať s úradmi, podávať elektronické výkazy. Možeme využívať on-line platby a platobné inovácie, ktoré nám umožňujú cezhraničné platby v priebehu sekúnd za zlomky eurocentov.
Využitie internetu v podnikaní:

Právne formy podnikania v EÚ a nadnárodné formy podnikania

Európska únia uznáva všetky legálne právne formy podnikania, ktoré na Slovensku existujú. Navyše, ako európania si možete založiť v krorejkoľvek krajine EÚ spoločnosť, ktorá sa riadi príslušnými zákonmi tej-ktorej krajiny. Harmonizácia práva členských krajín zaistila, že podstata právnych foriem podnikania je v krajinách EÚ veľmi podobná. Napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti a ďalšie právne formy vychádzajú v krajinách EÚ z podobných princípov, čo sa týka spoločníkov, základného imania, ručenia, delenia zisku a podobne.

Právne formy podnikania na Slovensku

 1. Spoločnosť s ručením obmedzeným
 2. Akciová spoločnosť
 3. Verejná obchodná spoločnosť
 4. Komanditná spoločnosť
 5. Družstvo
 6. Jednoduchá spoločnosť
 7. Fyzická osoba – podnikateľ

Vstupom Slovenskej republiky do EÚ sa rozšírili možnosti podnikania o tzv. nadnárodné formy podnikania. Nadnárodné právne formy podnikateľských subjektov sú primárne regulované nariadeniami Európskeho spoločenstva, ktoré sú záväzné pre všetky krajiny Spoločenstva, bez ohľadu na to, v ktorom štáte tieto subjekty sídlia.

Nadnárodné právne formy podnikateľských subjektov

 1. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
 2. Európsku spoločnosť
 3. Európske družstvo

Nadnárodné formy podnikania v EÚ

Nadnárodné formy podnikania prinášajú nové výhody do podnikania. Najdôležitejšou z nich je možnosť presunu sídla do ktoréhokoľvek členského štátu EÚ a tým využitia výhod, ktoré ponúka miestna legislatíva, či už v oblasti právnych vzťahov, účtovníctva alebo zdaňovania. Vďaka právnej úprave na úrovni EÚ poskytujú nadnárodné spoločnosti na rozdiel od národných foriem vyššiu právnu istotu nielen voči spoločníkom, ale aj tretím stranám.

1. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

 • účelom je uľahčiť, rozvíjať a zlepšovať hospodársku činnosť svojich členov a jej výsledky
 • kapitálovo najmenej náročná forma podnikania
 • pri založení nie je potrebné vytvoriť základné imanie
 • nevýhodou je neobmedzené, spoločné a nerozdielne ručenie členov, obmedzenie počtu členov na 20 a počtu zamestnancov na 500

2. Európska spoločnosť

 • musí byť zapísaná v tom členskom štáte, v ktorom má sídlo
 • základné imanie musí byť rozdelené na akcie
 • nemôže byť založená fyzickými osobami
 • povinná účasť zamestnancov na riadení spoločnosti
 • kapitálovo náročná forma, základné imanie vo výške 120 000 eur

3. Európske družstvo

 • člen ručí iba do výšky členského vkladu
 • vyžaduje účasť zamestnancov na riadení
 • povinná tvorba rezervného fondu

Európska akciová spoločnosť (Societas Europaea)

Európska akciová spoločnosť je právna forma podnikania, ktorej myšlienka zavedenia vznikla na pôde Európskej únie. Na jej označenie sa v právnych predpisoch Európskej únie používa latinské označenie Societas Europaea, v skratke SE. Európsku akciovú spoločnosť je možné založiť v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie a cieľom vytvorenia tejto právnej formy podnikania bolo zjednodušenie podnikania v rámci celého priestoru Európskej únie. Európska akciová spoločnosť (Societas Europaea) sa zapisuje do obchodného registra toho štátu, v ktorom má sídlo.
Sídlo európskej akciovej spoločnosti je možné pomerne rýchlo a efektívne preložiť do iného členského štátu bez toho, aby takáto spoločnosť musela najskôr zaniknúť a znova vzniknúť. Zmenou sídla si európska akciová spoločnosť môže vybrať lepšie podnikateľské prostredie, daňový a právny systém krajiny Európskej únie, ktorý je pre ňu výhodnejší.
Akcionár za záväzky európskej akciovej spoločnosti neručí, ale samotná spoločnosť za svoje záväzky ručí celým svojim majetkom. Základné imanie európskej akciovej spoločnosti je 120 000 eur.

Ako urýchliť začiatok podnikania a ako si zjednodušiť podnikateľskú administratívu?

Chodia za mnou začínajúci podnikatelia, manažéri, ktorí chcú opustiť korporátne prostredie a začať vlastnú podnikateľskú dráhu a startupisti so zaujímavými a originálnymi nápadmi. Nadšene mi rozprávajú o svojich plánoch. Keď sa však stretneme po niekoľkých mesiacoch, bývajú utopení v administratíve, zakladajú firmy, registrujú sa na úradoch, podávajú výkazy, zariaďujú kancelárie, riešia právne dokumenty, účtovnícke systémy, marketingové plány, vytvárajú web alebo e-shop.
A miesto toho, aby predávali svoje produkty alebo realizovali svoje nápady, sú zaseknutí v administratívnych činnostiach a stávajú sa z nich účtovníci, skladníci, programátori, daňoví poradcovia, právnici a sekretárky. Pozorujem, ako sa z nich vytráca prvotné nadšenie.
Áno, ako začínajúci podnikateľ musíte mať aspoň čiastočné povedomie o týchto oblastiach, nedovoľte však, aby vás prevalcovala administratíva. Nechajte jednorázové činnosti na špecialistov, rutinné práce na robotov a využívajte múdre aplikácie za pár eúr.

1. Využívajte princíp Good enough a Paretov princíp

Šetrite svoj čas a zamerajte sa na to, čo je hlavným predmetom vášho podnikania. Ak robíte to, čo vás baví, nabíja vás to. Organizácia a administratíva vám energiu skôr odoberá. Využívajte princíp „Good enough“ – uspokojte sa na začiatku s tým, že je to dosť dobré. Vždy budete mať v budúcnosti možnosť veci dotiahnuť, prípadne outsourcovať.

Principle of good enough

The principle of good enough or good enough principle is a rule in software and systems design. It indicates that consumers will use products that are good enough for their requirements, despite the availability of more advanced technology.

Využívajte efekt Paretovho princípu – venujte 20 percent úsilia, aby ste dosiahli 80 percentný efekt.

Pareto principle

The Pareto principle states that for many outcomes, roughly 80% of consequences come from 20% of causes (the vital few). Other names for this principle are the 80/20 rule, the law of the vital few, or the principle of factor sparsity.

2. Vytvorte si podnikateľský plán aspoň v hrubých rysoch

Spravte si podnikateľský plán, ale ak to banka nevyžaduje, stačí, ak si ho vytvoríte len v hlave. Ak ho však nenapíšete na papier, aspoň sa o ňom rozprávajte s priateľmi. Je dôležité, aby ste dokázali vaše predstavy formulovať. Prijímajte kritiku a sledujte reakcie okolia na váš plán. Samozrejme, čím detailnejší plán si spravíte, tým viac sa dokážete priblížiť realite. Nezabúdajte však na Paretov princíp a princíp Good enough.

3. Na založenie spoločnosti využite služby firiem na firmy

Na založenie spoločnosti nepotrebujete študovať legislatívu a vypisovať žiadosti, overovať podpisy, vypracovávať zakladateľskú listinu či zmluvu. Využite služby spoločnosti, ktorá sa špecializuje na zakladanie firiem. Stojí to pár stoviek eur a trvá to pár dní. Ja osobne mám na Slovensku dobrú skúsenosť s profesionálmi z firmy na firmy Firmáreň.sk a v Česku s Altaxo.cz. Ak si chcete založiť firmu v zahraničí, využite služby lokálnych firiem.

Proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

1. Výber obchodného mena
2. Výber sídla, predmetov podnikania, konateľov
3. Vypracovanie zakladateľských dokumentov
4. Získanie živnostenského oprávnenia
5. Vyžiadanie súhlasu správcu dane, súhlasu Sociálnej poisťovne, preverenie exekúcii
6. Zápis do obchodného registra
7. Registrácia na daňovom úrade
8. Aktivácia elektronickej schránky zriadenej štátom pre všetky právnické osoby

4. Zjednodušte si fakturáciu

Na vystavovanie a evidenciu faktúr používajte niektorú z mnohých jednoduchých on-line aplikácií. Napríklad iDoklad.sk. Prípadne si vytvorte jednoduchú šablónu faktúry v Exceli či inom tabuľkovom procesore – môžete využiť aj Google dokumenty.

5. Účtovníctvo a dane nechajte na profesionálov

Účtovníctvo si nechajte spracovat profesionálnym účtovníkom. Nie je vždy vo vašich silách venovať sa účtovníctvu a sledovať novú legislatívu. Vždy si však odkladajte všetky účtovné dokumenty, prijaté a vydané faktúry, výpisy z účtu, pohyby v pokladni, doklady o platbách a podobne. Daňový systém v rámci EÚ má v jednotlivých krajinách podobnú štruktúru, môžu sa však líšiť sadzbami. Na vás sa najviac bude vzťahovať daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty – DPH. Poraďte sa so svojim účtovníkom o lokálnych daniach a sadzbách v krajine, v ktorej sa rozhodnete podnikať.

Náležitosti faktúry neplatiteľa DPH

 • obchodné meno
 • sídlo alebo miesto podnikania
 • právna formu podnikania, ak ide o právnickú osobu
 • identifikačné číslo, ak je pridelené
 • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu
 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu
 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia
 • podpisy
 • označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje

6. Nechajte si vypracovať typickú zmluvu

Nechajte si vypracovať vzorovú zmluvu alebo zmluvy na váš typický produkt alebo službu. Ak to rozsah vašej zakázky alebo povaha vášho produktu alebo služby bude vyžadovať, vzorovú zmluvu si upravíte. Nezabúdajte, že v praxi nie je vždy nutné komplikovane podpisovať a vymieňať si zmluvy. Mnohokrát stačí textová objednávka doručená e-mailom.

Náležitosti kúpnej zmluvy

 • označenie zmluvných strán, t.j. predávajúceho a kupujúceho
 • označenie predmetu kúpy, pričom predmet kúpy by mal byť v zmluve označený čo najpresnejšie tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným predmetom
 • vymedzenie právneho úkonu, t.j. že predávajúci predmet kúpy predáva kupujúcemu a tento ho od predávajúceho kupuje
 • určenie kúpnej ceny vrátane určenia spôsobu jej splatnosti
 • miesto a dátum uzatvorenia kúpnej zmluvy
 • vlastnoručné podpisy predávajúceho a kupujúceho

Ďalší obsah kúpnej zmluvy je potrebné vypracovať s ohľadom na skutočnosť, čo je predmetom kúpy.

7. Nestrácajte priveľa času tvorbou webu alebo e-shopu

V prvej fáze vášho podnikania nemusíte mať dokonalý web. Vytvorte si web alebo e-shop s pomocou jednoduchých nástrojov na tvorbu webu alebo využite e-shopové riešenie, ktoré ponúka napríklad Shoptet.sk za niekoľko málo eur. Ak sa váš projekt rozvinie, budete mať dosť času svoju webovú prezentáciu alebo e-shop v budúcnosti dopracovať alebo vytvoriť nanovo.

Naklikajte si vlastnú webovú stránku

www.webnode.sk
www.estranky.sk
www.wix.com
www.klikom.sk
www.weebly.com

Naklikajte si vlastný e-shop

www.shoptet.sk
www.shopify.com

8. Využívajte platobné inovácie a výmenný obchod

Plaťte a prijímajte platby moderným spôsobom. Využívajte bankové SEPA platby, platobné portály PayPal, finančné inovácie, kryptomeny. Bartrujte. Pokúste sa vymieňať svoje služby za služby vašich dodávateľov miesto toho, aby ste im platili peniazmi.

9. Sledujte národné špecifiká cieľovej krajiny

Sledujte národné špecifiká príslušnej krajiny, v ktorej chcete podnikať. Jednotlivé krajiny EÚ sa od seba líšia nie len geológiou a podnebím, ale aj mentalitou, kultúrou a to ovplyvňuje aj ich obchodné návyky. Aj keď dnes už sa veľké rozdiely medzi podnikateľmi v európskych krajinách stierajú, stále existujú špeciality (obchodné návyky, vlastnosti, tradície), ktoré ovplyvňujú začiatok a priebeh spolupráce. A to je na Európe krásne. Buďte na to pripravení.

10. Využívajte on-line komunikáciu, ale nepreháňajte to

Znie to prekvapujúco, ale e-maily stále nevyhynuli. Naopak, mnohí sa po komunikačnom masakri vracajú naspäť k starému dobrému e-mailu. Ak budete využívať whatsapp, viber, messenger, sms, videohovory, zvukové odkazy a ďalšie kanály, môžete sa z toho časom zblázniť. Starý dobrý e-mail si otvoríte, keď máte čas vyhradený na prácu. Šetrite čas venovaný presunom ku klientovi a radšej mu zavolajte – použite videohovor.
Ale hlavne, nezabúdajte na radosť z podnikania.

Predmet podnikania

Moj dobrý kamarát a obchodník mi na túto otázku odpovedal: Priateľu, ak by som to vedel, tak len sedím v hojdacej sieti, popíjam kokosové mlieko a rozdávam rady kamarátom, ty rob toto, ty podnikaj v tomto, a všetci by sme boli milionári. Takto to ale nefunguje.

V čom teda podnikať?

V čom mám teda podnikať? Vravíte si, že už bolo všetko vymyslené. A všetci, ktorí začali podnikať skor, než ja, už sú ďaleko. Tomu sa predsa nedá konkurovať. Ale dá!

Existujú 2 typy ľudí

Tí, ktorí si myslia, že všetko je už vymyslené, a tí, ktorí stále vymýšľajú niečo nové.
Ak si myslíte, že všetko už bolo vymyslené, trh je preplnený a inovácie sú zbytočné, možno by ste sa do podnikania púšťať radšej nemali.
Ak patríte do druhej skupiny ľudí, pravdepodobne už viete, že každý deň vznikajú nové produkty, služby, inovácie v zamestnaní a príležitosti k podnikaniu. Ak ste typ človeka, ktorý vidí všade možnosti na zlepšenie a inovácie, podnikanie pre vás môže byť nielen prácou snov, ale aj zlatou baňou.

Najlepšie urobíte, ak budete podnikať v tom, čo vás baví. A budete sa tomu venovať dostatočne dlho. A budete to robiť lepšie alebo inak, ako vaša konkurencia. Život je krátky a nemáme čas robiť veci, ktoré nás nenapĺňajú a nerozvíjajú.

Motto

„Life is too short to do the things you don’t love doing.“ Bruce Dickinson, Iron Maiden

Podnikajte v oblasti, ktorá vás baví, v čom ste dobrí, na čo máte predispozície, čo je pre vás prirodzené a čo robíte radi. A rozvíjajte svoje projekty každý deň, stačí po malých krôčikoch.

Little better every day

Little better every day

Ak bude vaše podnikanie pre vás zábavou a budete sa mu pravidelne venovať, úspech sa dostaví a s ním aj peniaze. Dostanete sa do tzv. stavu flow, o ktorom hovorí bývalý prezident microsoftu Jan Muhlfeit.

Megatrendy 2021/2022

1. Starnúca populácia
2. Technologický pokrok a automatizácia
3. Kybernetická bezpečnosť
4. Globálny rozvoj infraštruktúry
5. Voda
6. Rozmanitosť a rovnosť

Vzdelávajte sa, sledujte megatrendy, venujte sa témam, ako sú biotechnológie, energetika, ekológia, finančné inovácie, vzdelávanie, zábava, cestovanie, kryptomeny či nanotechnológie a ďalšie. Vymýšľajte, skúšajte, inovujte, zlepšujte a uľahčujte ľuďom život.

Podnikateľské nápady

služby s dronmi, slnečné okuliare pre psov, pestovanie zdravých potravín, prístroje na pokojné ranné vstávanie, mapa obchodov prijímajúcich kryptomeny, vesmírne technológie, služby pre lokálne trhy, prenájom ovcí a kôz do záhrad, efektívnejšia distribúcia potravín, pobyty v prírode, výroba domácich marmelád, osobnostný rozvoj, nanotechnológie, upratovanie, učiace sa systémy, školenia pre školiteľov, designové vitamíny, módna poradňa, starostlivosť o zdravie, nealko bar, domáca kaderníčka, mačacia kaviareň, toaletný papier s reklamou, ekologické plienky, predaj použitej elektroniky, odstraňovanie grafitti…

Záver

Ďakujem, že som mohol byť chvíľu s vami. Držím vám palce a ak by ste niečo potrebovali, kľudne sa mi ozvite.
Tomáš Černaj

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥