Hodnotová inovácia Blue Ocean

Trhový priestor

Na trhu sa vyskytujú dva druhy trhového priestoru a s tým spojené pojmy:

  • Red Ocean – červené oceány, predstavujú známy trhový priestor
  • Blue Ocean – modrý oceán – segmenty, výklenky na trhu, dnes neexistujúce odvetvia a trhový priestor, ktorý nie je doteraz známy

Konkurenti v modrých oceánoch nezohrávajú žiadnu úlohu, lebo pravidlá hry len čakajú na svoje určenie. Povzbudzuje sa dopytová strana ekonomiky tak, že sa rozširujú existujúce trhy a vytvárajú sa nové trhy.

Hlavné princípy modrého oceánu

Medzi hlavné princípy Blue Ocean patria:

  • rekonštruovanie hranice trhu (riziko hľadania)
  • zameranie sa na celkový obraz, nie na podrobné číselné údaje (riziko plánovania)
  • presiahnutie doterajšej ponuky (riziko rozsahu)
  • navrhnutie správneho sledu strategických krokov (riziko podnikateľského modelu)
  • prekonanie kľúčových organizačných prekážok (organizačné riziko)
  • začlenenie realizácie ako súčasť stratégie (manažérske riziko)

Hodnotové inovácie

Hodnotová inovácia znamená kľúčový prvok vytvárania modrých oceánov, pretože je to inovácia, ktorá má priamy vzťah k tomu, čo oceňujú zákazníci. Hodnotová inovácia by mala poskytovať nový pohľad na to, čo organizácia zákazníkovi ponúka.
Hodnotová inovácia má zároveň obmedziť (napr. redukovať) komunikáciu smerovanú na cenové akcie, vyzdvihnúť a prehĺbiť sortimentu produktov, zrušiť časť sortimentu, ktorý zákazník nevyhľadáva. Ďalej má vytvoriť zavedenie nových služieb, ktoré prilákajú nových zákazníkov, využívať pojem miera zaujatosti na tvorbu skupín zákazníkov namiesto používania demografických a iných znakov.

Miera zaujatosti

Hodnotová inovácia má disponovať mierou zaujatosti , to znamená čomu zákazník pri produkte prisudzuje hodnotu, pretože pri vysoko (rýchlo) obrátkovom tovare je nízka miera zaujatosti a pri nízkoobrátkovom tovare je vysoká miera zaujatosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥