Formovanie etnickej kultúry a povedomia

Etnikum

Etnikum ako ideologicko-kultúrny spolok sa vyvinulo do politicko-administratívneho spoločenstva. V základoch výskumných analýz a poznatkov spočívajú isté premisy a predpoklady. ,,Odlišujeme tri názory na formovanie etnickej kultúry a povedomia. Sú to:

  • teória sociálnej dohody
  • teória sociálnych tried
  • etnikum ako prirodzená spoločnosť.“

(Krapiec, M. A. Človek ako osoba, Poľské vydavateľstvo Tomáša z Akwinu, Lublin 2005. s. 67 – 67.)

Teória sociálnej dohody a etnické povedomie

V etnickom povedomí vzniklo etnikum na základe sociálnej dohody, ktoré sa objavili už v staroveku, ale boli rozvinuté až niekedy v novoveku. Konkrétne to boli dohody T. Hobbesa a J.J. Roussea. V rámci sociálnej dohody existovalo etnikum ako predštátny stav, ktorý sa však nedal udržať, pretože sa začínal boj všetkých proti všetkým.

Teória sociálnych tried a triedne etnikum

Triedne etnikum chápeme ako kategóriu donútenia najmä v dielach K.Marxa a F. Engelsa. Podľa nich etnikum vzniká v dôsledku konfliktov medzi triedami ako aparát konkrétnych inštitúcií a prostriedkov násilia, umožňujúci podriadenie nižších tried vládnucej triede.

Etnikum ako prirodzená spoločnosť

V tretej skupine formovania etnickej kultúry sa nachádza etnikum ako prirodzená spoločnosť. Ide už o klasický štýl etnika, v ktorom je človek ako prirodzení bytosť – zoon politikon. V tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že človek zo svojej prirodzenosti musí žiť i žije v politickom etniku. Etnikum je teda spolok v tom zmysle, že rodiny a rody nie sú v stave uspokojiť všetky potreby človeka. Musí preto existovať etnikum, ktoré uspokojí všetky potreby človeka a zabezpečí spoločné dobro každého jedinca.
Krapiec, M. A. Človek ako osoba, Poľské vydavateľstvo Tomáša z Akwinu, Lublin 2005. s. 67 – 67.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥