Faktory kriminálneho správania

Kriminalita je dosť často skloňovaný jav v dnešnom svete. Zároveň je jedným z najtraumatickejších momentov vo vzťahu k spoločnosti. Ľudskú populáciu ovplyvňujú vonkajšie ale aj vnútorné kriminálne faktory (faktory kriminálneho správania alebo kriminogénne faktory).

Kriminogénne faktory

,,Kriminogénne faktory môžeme deliť na:

  • sociálne,
  • kultúrne,
  • politické,
  • právne,
  • ekonomické,
  • viktimologické.“[1]

Sociálne faktory zahŕňajú najčastejšie javy z výchovy a jej pôsobenia. Najmä sa jedná o rodinné a školské prostredie, ktoré formuje správanie a postoje detí, pracovné kolektívy, rôzne skupiny, ale zahŕňajú aj vplyv médií a iné.
Kultúrne faktory sú výsledkom pôsobenia na určitý systém hodnôt a ich preferenciu. Popri rodine ovplyvňujú ich tvorbu aj celé systémy inštitúcií a organizácií, ďalej princípy spoločenskej morálky a ich praktické využitie spojené s uplatňovaním.
Politické faktory sa formujú najmä z dôvodu ovplyvňovania v celej spoločnosti v podobe práva a právnych noriem, ekonomických podmienok života a výchovného systému. Negatívne pôsobenie politiky môže vyvolať nárast kriminality, ale viesť aj k rasizmu, násilným činnostiam a rôznym sociálnym konfliktom.
Právne faktory sú typické pre legislatívu. Právny poriadok je často neprehľadný a v spoločnosti dochádza k dešpektovaniu voči právu a zákonom.
Ekonomické faktory s zameriavajú na trhové hospodárstvo a kriminalitu vznikajúce v tomto sektore.
Viktimologické faktory ukazujú, že ľahkomyseľnosť, neopatrnosť či provokácia zo strany obetí prispieva k trestným činom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥