Štruktúra business plánu (podnikateľský plán)

Tvoríte podnikateľský plán (podnikateľský zámer) a hľadáte návod, ako ho vypracovať? Pozrite si prehľadnú štruktúru, ktorá vám pomôže vytvoriť business plán. Pripravili sme pre vás základnú a detailnú štruktúru podnikateľského plánu.

Základná štruktúra business plánu

 1. Základné údaje
 2. Executive summary
 3. Popis spoločnosti
 4. Produkt / služba
 5. Analýza trhu
 6. Stratégia a implementácia
 7. Zamestnanci a tím
 8. Finančná analýza
 9. Prílohy

Detailná štruktúra business plánu

1. Základné údaje

 • Názov projektu
 • Logo
 • Kontaktné údaje
 • Sídlo
 • Údaje o podnikateľovi

2. Executive summary

3. Popis spoločnosti

Základné informácie o spoločnosti

Vízia

 • Poslanie
 • Fáza, v ktorej sa spoločnosť nachádza
 • Plán realizácie startupovej fázy
 • Budúci rozvoj spoločnosti

Partneri

Investície

 • Nároky na investora
 • Forma spolupráce
 • Finančná / strategická pomoc
 • Výška investície vs. podiel v spoločnosti

4. Produkt / služba

Popis služby / produktu

 • Vymenovať a popísať produkty / služby (hlavné črty)
 • Vylepšenie doterajších služieb alebo novinka na trhu
 • Potreba a problémy na trhu
 • Uspokojované (saturované) potreby a výhody pre zákazníka
 • Spätná väzba od zákazníkov
 • Zákazníkove dôvody pre nákup
 • Budúce produkty (stratégia do budúcnosti, štádium vývoja a vzťah medzi vývojom a potrebou trhov)

Konkurenčné porovnanie

 • Všeobecné porovnanie produktov s konkurenciou
 • Silné a slabé stránky produktov
 • Osobitosti (odlíšenie sa od konkurencie)
 • Unikátnosť a konkurenčná výhoda (cena, kvalita, služby)

Technológia (v prípade technologických projektov)

 • Technologické produkty
 • Technológia zasahujúce produkt (výrobné procesy)
 • Technológia ako zdroj konkurenčnej výhody
 • Zabezpečenie (patenty, licencie, úžitkové vzory)

5. Analýza trhu

Sektor

Analýza dodávateľov

 • Infraštruktúra
 • Správanie dodávateľov
 • Dodávateľská sieť
 • Diverzifikácia dodávateľskej siete
 • Strategickí dodávatelia

Analýza zákazníkov

 • Opis potenciálneho zákazníka / cieľové skupiny (vek, oblasť, pohlavie, vzdelanie, odvetvie, záujem)
 • Potreby / problémy potenciálneho zákazníka
 • Vzorce správania potenciálneho zákazníka
 • Reálne túžby zákazníkov (produkt, ktorý chce zákazník, nie ktorý je ideálny podľa výrobcu)
 • Zákaznícky dôvod uprednostnenia spoločnosti pred konkurenciou
 • Užívateľ produktu (zákazník nakúpi, užívateľ užíva)

Analýza konkurencie

 • Porovnanie s konkurenciou (štandard v sektore)
 • Priama / nepriama konkurencia
 • Potenciálna konkurencia
 • Hrozby od konkurencie
 • Najsilnejší hráči v odvetví (pozícia spoločnosti proti nim)
 • Positioning spoločnosti
 • Faktory úspechu
 • Konkurenčná výhoda (udržateľnosť, unikátnosť, doba skopírovania konkurenčných výhod konkurenciou)

6. Stratégia a implementácia

Propagácia / marketing – marketingová stratégia

 • Cenová stratégia
  • Metódy na určovanie ceny
  • Veľkosť marží
  • Porovnanie cien s konkurenciou
  • Dôležitosť ceny na poli konkurencie
 • Komunikačná politika / propagácia
  • Hlavný odkaz pre zákazníkov
  • Povedomie o značke (Brand Awareness)
  • Získavanie nových zákazníkov
  • Udržiavanie si súčasných zákazníkov
  • Popísanie reklamnej kampane (časová a logická nadväznosť jednotlivých krokov, vizualizácia reklamných materiálov)
  • Mäsová vs. diferencovaná komunikácia
  • Formy marketingu (reklama, PR, moderné trendy)
  • Komunikačné kanály (masmédiá, sociálne siete, WOM)
  • Vymedzenie lokality (republika, kraj, zahraničia)
  • Efektivita oslovenia cieľovej skupiny (GRP – zásah kampane)
 • Realizácia marketingu
  • Zodpovednosť za marketing
  • Termíny implementácie
  • Marketingový rozpočet
  • Náklady na marketing

Predajná stratégia

 • Úskalia predaja
 • Distribučné kanály
 • Priamy vs. nepriamy predaj
 • Osvedčený (existujúci) predaj
 • Minulé výsledky predaja
 • Prémiové služby / zľavy

7. Zamestnanci a tím

 • Organizačná štruktúra spoločnosti (funkcia a rozdelenie)
 • Manažment spoločnosti / projektu (filozofia, zázemie, skúsenosti, kompetencie)
 • Kľúčoví členovia (úspechy, know-how, talent)
 • Pridaná hodnota tímu
 • Vyčíslenie pracovníkov (vymedzenie právomocí, kompetencie, popis práce)
 • Náklady na tím
 • Nedostatky v obsadení pozícií
 • Personálny plán
 • Mentoring, vzdelávanie
 • Pokrytie kľúčových oblasti
 • Transformácia tímu na fungujúcu spoločnosť
 • Vnímanie stratégie a vízie tímom

8. Finančná analýza

 • Vložený kapitál
 • Startupové náklady
 • Náklady na produkt / službu
 • Ostatné náklady
 • Stratégia získavania zdrojov – silné vs. slabé stránky
 • Príjmy z podnikania – marže, affiliate
 • Predpoklady pre finančné výkazy a ukazovatele
 • Odhadovaný výkaz ziskov a strát
 • Odhadovaný výkaz cashflow
 • Odhadovaná súvaha
 • Finančné ukazovatele – analýza bodu zvratu, ukazovatele rentability, likvidity, aktivity, zadlženosti a ďalšie

9. Prílohy

Potrebujete vytvoriť business plán pre vaše podnikanie?

Neváhajte a ozvite sa nám. Kontakty nájdete na www.cereal.cz.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥