Návod: Ako získať preukaz rádiotelefonistu?

Máte záujem o letecký výcvik na vrtuľník alebo lietadlo? Pred vykonaním samostatných letov budete určite potrebovať okrem iných dokladov aj Osvedčenie rádiotelefonistu (R/T). Osvedčenie rádiotelefonistu vydáva v zmysle telekomunikačného zákona Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky. Preukaz žiaka leteckého personálu, ktorý Vám vystaví Vaša letecká škola, je platný iba spolu s platným osvedčením zdravotnej spôsobilosti a platným preukazom rádiotelefonistu. Pozrite si informácie o vybraných rádiových zariadeniach, rozsah vedomostí a praxe na získanie jednotlivých druhov osvedčení, okruhy otázok, skúšobný poriadok, skriptá na stiahnutie a ďalšie informácie, týkajúce sa získania preukazu rádiotelefonistu.

Obsluha vybraných rádiových zariadení

Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Telekomunikačný úrad SR.

Vybrané rádiové zariadenia

Za vybrané rádiové zariadenia sa považujú:

 • a) rádiová stanica pracujúca v pásmach krátkych vĺn vyhradených pre telegrafnú a telefónnu prevádzku,
 • b) lietadlová stanica,
 • c) lietadlová zemská stanica,
 • d) letecká stanica,
 • e) letecká zemská stanica,
 • f) lodná stanica,
 • g) lodná zemská stanica,
 • h) pobrežná stanica,
 • i) amatérska stanica.

Typy osvedčení rádiotelefonistu

 • A – všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
 • B – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I
 • C – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblilvej služby II

Rozsah vedomostí a praxe na získanie jednotlivých druhov osvedčení

Rozsah vedomostí a praxe na získanie jednotlivých druhov osvedčení podľa Prílohy k Opatreniu Telekomunikačného úradu SR zo dňa 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa upravujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky:

A. Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby

 • Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.
 • Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
 • Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
 • Podrobná znalosť praktického ovládania a nastavovania rádiotelefónnych prístrojov.
 • Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
 • Všeobecná znalosť svetového zemepisu.
 • Znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

B. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I

 • Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.
 • Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
 • Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
 • Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
 • Základná znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

C. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II

 • Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.
 • Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
 • Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
 • Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
 • Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v štátnom jazyku.

Skriptá na stiahnutie

Skriptá Úvod do elektrotechniky a rádiokomunikačnej prevádzky pre poslucháčov fakulty PEDaS si môžete stiahnuť tu: uvod-do-elektrotechniky-a-radiokomunikacnej-prevadzky.pdf. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky, ekonomiky dopravy a spojov, Katedra leteckej dopravy. Autori skrípt: Doc. Ing. Libor Palička, CSc., Ing. Andrej Novák, PhD., Ing. Branislav Kandera. Vydalo nakladateľstvo EDIS – 2004. Skriptá obsahujú kapitoly: Rádiokomunikačné predpisy, Rádiokomunikačná prevádzka, Elektrotechnika a rádiotechnika a Všeobecná znalosť svetového zemepisu. V prílohe nájdete Q-kódy a Požiadavky na získanie osvedčenia.

Tematické okruhy na skúšku

Tematické okruhy, ktoré je potrebné si naštudovať pre Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I a II:

A. Rádiokomunikačná prevádzka

 1. Prednostné poradie správ v leteckej pohyblivej službe
 2. Účel rádiového zariadenia v pohyblivej leteckej službe
 3. Technika vysielania
 4. Volacie a pracovné frekvencie, spôsob volania
 5. Predbežné operácie pred začiatkom vysielania
 6. Postupy pri vysielaní na skúšku
 7. Volanie a odpoveď na volanie
 8. Vyslovovanie čísel a času v rádiotelefónii
 9. Hláskovanie (slovensky, medzinárodne)
 10. Tiesňový signál, tiesňové volanie, tiesňová správa
 11. Medzinárodné tiesňové frekvencie
 12. Postup pri tiesňovej prevádzke
 13. Súrny signál, súrna správa
 14. Bezpečnostný signál, bezpečnostná správa
 15. Štandardné slová a frázy
 16. Oprava a opakovanie správy
 17. Overovanie správy a potvrdzovanie správy
 18. Vysielanie meteorologických a iných letiskových informácií (VOLMET)

B. Elektrotechnika a rádiotechnika

 1. Rozdiel medzi vodičom, polovodičom a izolantom
 2. Schématické značky základných elektrotechnických obvodových prvkov
 3. Jednotky elektrických veličín
 4. Ohmov zákon
 5. Elektrický výkon, príkon a účinnosť
 6. Zdroje jednosmerného prúdu a ich zapojenie
 7. Údržba olovených a alkalických akumulátorov
 8. Fyziologické účinky elektrického prúdu
 9. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
 10. Rozdelenie rádiových vĺn a ich šírenie
 11. Antény, napájače, druhy
 12. Vzťah medzi frekvenciou a dĺžkou vlny
 13. Simplexná, semiduplexná a duplexná prevádzka

C. Rádiokomunikačné predpisy

 1. Identifikačný znak
 2. Medzinárodné volacie značky, ich tvorba a použitie
 3. Vnútroštátne volacie značky, ich tvorba a použitie
 4. Používanie falošných identifikačných znakov a signálov
 5. Právomoc veliteľa lietadla pri palubnej rádiostanici
 6. Rádiokomunikačné služby, ich druhy
 7. Predmet úpravy Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
 8. Pojem elektronické komunikácie a telekomunikačné zariadenie
 9. Pojem rádiové vlny a rádiové zariadenie
 10. Elektronické komunikačné siete a ich delenie
 11. Verejná sieť
 12. Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných komunikačných sietí
 13. Vysielacia rádiová stanica
 14. Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
 15. Doklady rádiovej stanice leteckej pohyblivej služby
 16. Povoľovanie prevádzkovania rádiového zariadenia, pridelenie frekvencií a identifikačných znakov
 17. Telekomunikačné tajomstvo
 18. Ochrana proti rušeniu
 19. Nedovolené prevádzkovanie rádiového zariadenia, správne delikty
 20. Osobitná odborná spôsobilosť
 21. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
 22. Kontrola rádiových staníc leteckej pohyblivej služby cudzími orgánmi

Pre obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I sa ďalej vyžaduje základná znalosť anglického jazyka a schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

Prihláška na získanie preukazu rádiotelefonistu

Pilot – študent musí vykonať skúšku pre získanie vysvedčenia rádiooperátora (RO), a to obmedzené, alebo všeobecné. Táto skúška pozostáva z nasledovných predmetov: Rádiokomunikačné predpisy, telekomunikačný zákon, rádio a elektrotechnika, telekomunikačná prevádzka. Skúšky sa konajú na základe žiadosti, zaslanej na Telekomunikačný úrad SR. Prihlášku / žiadosť si môžete stiahnuť tu: telekomunikacny-urad-prihlaska-preukaz-radiotelefonistu.doc. Prihlášku zasielajte na adresu: Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24. V prípade Vašej neúčasti na skúške Vám úrad prihlášku obsahujúcu osobné údaje zašle na adresu Vášho trvalého pobytu. Prihláška obsahuje aj zápisnicu o skúške a je vhodná pre nasledujúce druhy osvedčenia rádiotelefonistu:

 • A – všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
 • B – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I
 • C – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblilvej služby II
 • D – všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
 • E – obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
 • F – všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu
 • G – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu
 • H – obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty
 • I – osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu
 • J – osvedčenie operátora amatérskych staníc
 • K – osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby LRC
 • L – osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby SRC

Kde sa konajú skúšky?

Skúšky na získanie osvedčenia rádiotelefonistu sa vykonávajú na Telekomunikačnom úrade SR na Továrenskej ulici č. 7 v Bratislave (autobusová zastávka Wüstenrot, bus 50, 70, 78, 88 – neďaleko autobusovej stanice Mlynské nivy).

Čo si priniesť na skúšky R/T?

Na skúšku je potrebné si so sebou priniesť (pre typy A, B, C):

 • 1. Dve rovnaké fotografie rozmeru 3 x 3,5 cm
 • 2. Správny poplatok – kolky v hodnote 6,50 eura za overenie osobitnej odbornej spôsobilosti a 9,50 eura za vydanie osvedčenia
 • 3. Občiansky preukaz

Slovenská pošta má k dispozícii kolky v nominálnych hodnotách 0,5 €, 1 €, 3 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 € a 100 €. Odporúčame kúpiť 5 kolkov po 3 € a 2 v hodnote 0,5 €.

Skúšobný poriadok na vykonávanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 3 ods. 2 Opatrenia úradu č. O-1/2004 zo 14.4. 2004, ktorým sa upravujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky ustanovuje:

Čl.1 Zriaďovanie skúšobnej komisie

 1. Skúšobnú komisiu (ďalej len „komisia“) zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.
 2. Komisia sa skladá z predsedu komisie (ďalej len „predseda“) a ďalších troch členov. Každý člen komisie skúša jeden skúšobný predmet.
 3. Jeden z členov komisie vykonáva funkciu tajomníka. Tajomník vedie agendu komisie, podáva informácie o skúškach a podľa pokynov predsedu zvoláva komisiu.

Čl.2 Úlohy predsedu komisie

 1. Predseda riadi činnosť komisie a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie.
 2. Predseda je oprávnený rozhodovať o všetkých veciach súvisiacich so skúškou, najmä o určení miesta a termínu konania skúšky vrátane opravnej a opakovanej skúšky.
 3. Predseda zodpovedá za vypracovanie zápisnice o skúške a vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraného rádiového zariadenia (ďalej len „osvedčenie“)

Čl.3 Priebeh skúšky

 1. Predseda pred začatím skúšky informuje uchádzačov o organizácii a priebehu skúšky, o ich právach a povinnostiach a o spôsobe hodnotenia odpovedí.
 2. Predseda overí totožnosť uchádzačov podľa dokladov totožnosti.
 3. Postupne každý člen skúšobnej komisie položí uchádzačovi 5 otázok z daného skúšobného predmetu, ich čísla zapíše do zápisnice o skúške.
 4. Uchádzač má nárok na prípravu na každý skúšobný predmet 30 minút. Čas vymedzený na prípravu možno skrátiť len vtedy, ak s tým uchádzač súhlasí a ak vyhlási, že je pripravený odpovedať.
 5. Každý člen komisie môže uchádzačovi položiť doplňujúce otázky, ak odpovede na základné otázky sú neúplné alebo nepresné.
 6. Uchádzača skúša a hodnotí z každého predmetu príslušný člen komisie a hodnotenie zapíše do zápisnice o skúške.
 7. Zápisnicu o skúške podpisuje predseda a členovia komisie.

Čl.4 Hodnotenie skúšky

 1. Klasifikačným stupňom prospel sa hodnotí uchádzač, ktorý preukázal, že má požadovaný rozsah vedomostí a praxe a pri praktickej skúške sa nedopustil viac ako 3% chýb vo vysielaní a v príjme Morseových znakov.
 2. Klasifikačným stupňom neprospel sa hodnotí uchádzač, ktorý na položené otázky odpovedal čiastočne alebo nepresne a len s pomocou skúšajúceho.
 3. Ak uchádzač na skúške neprospel iba z jedného predmetu, môže vykonať opravnú skúšku.
 4. Ak uchádzač na skúške neprospel z viacerých predmetov, môže skúšku opakovať, ale v celom rozsahu.

Čl.5 Administratívne zabezpečenie skúšky

 1. O skúške spíše komisia zápisnicu, ktorá obsahuje:
  1. meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
  2. dátum konania skúšky,
  3. miesto konania skúšky,
  4. čísla položených otázok,
  5. hodnotenie jednotlivých predmetov,
  6. celkové hodnotenie skúšky,
  7. číslo príslušného osvedčenia,
  8. podpisy všetkých členov komisie,
  9. odtlačok pečiatky komisie,
  10. podpis predsedu komisie.
 2. Po celkovom zhodnotení skúšky komisiou predseda oznámi uchádzačovi výsledok skúšky, poučí ho o povinnosti zachovávať telekomunikačné tajomstvo a vydá mu osvedčenie.
 3. Predseda skúšobnej komisie vedie evidenciu vydaných osvedčení.

Kontakty na Telekomunikačný úrad SR

Telekomunikačný úrad SR
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská 7
P. O. Box 40
828 55 Bratislava 24

V prípade potreby kontaktujte Telekomunikačný úrad prostredníctvom ďalších kontaktov na stránke: Kontakty na Telekomunikačný úrad SR

Chcete získať preukaz pilota vrtuľníka?

Pozrite si aj ďalšie informácie, ako získať preukaz pilota vrtuľníka.

Zdroje

Tematické okruhy: http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=278
Skúšobný poriadok: http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=277
Slovenský rádioamatérsky portál Hamradio.sk: Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky: http://www.hamradio.sk/infoservis/opatrenie_tusr.htm
Autor: Tomáš Černaj

Komentáre k článku Návod: Ako získať preukaz rádiotelefonistu? (4)

 1. Ďakujem za super článok. Aj keď sa nevenujem lietaniu, ale jachtingu, informácie mi pomohli. Niektoré predpisy sú v jachtingu iné.

 2. Telekomunikačný úrad neexistuje od roku 2014, taktiež link na tlačivo je starý min. 6 rokov. Poplatky sa už dávno zmenili.
  Okruhy otázok sa rozšírili.
  Žilinské skryptá sú z roku 2004 a sú staré, a teda obsahujú LEN cca 40 % z toho čo na skúšky potrebujete vedieť. Uvedené zákony a niektoré predpisy sú neplatné a preto neaktuálne.
  Keď už píšete článok, tak si zožente aktuálne informácie.

  1. Mozem sa Vas spytat, ktore zakony su neplatne a neaktualne? Kde najdem nove informacie na skusky? Mozete do komentara uviest odkaz na nove tlacivo? Kde najdem nove skripta alebo testy?
   Ked uz pisete komentar, budte konstruktivny, inak vyzerate ako male nervozne prasiatko.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥