Grantový formulár

Čo je to grantový formulár?

Pri získaní akéhokoľvek grantu je potrebné vyplniť grantový formulár (žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov, prihlášku do grantového kola).
Vo výzve na podávanie grantov vyhlasovateľ uverejní podrobné podmienky poskytnutia grantu, aj to, na čo je potrebné pri vypĺňaní formulára klásť dôraz. Je dobré si tieto informácie vždy vopred pozorne preštudovať a v prípade akýchkoľvek nejasností žiadať konzultáciu. Pomôže nám to vyvarovať sa nedorozumeniam a chybám a zvyšuje šancu na úspech grantu.

Štruktúra grantového formulára

Každý z poskytovateľov má svoj vlastný formulár s rozdielnou štruktúrou. V zásade sa ale určité časti vo všetkých opakujú, sú ale spracované rozdielne podrobne.
Názov by mal čo najlepšie vystihovať činnosť, jeho hlavnú myšlienku alebo posolstvo. Môže napovedať o budúcich aktivitách, charaktere cieľovej skupiny alebo aj obsahovať apel. Je dôležitý pri propagácii, láka pri realizácií účastníkov aj potenciálnych sponzorov. Je prvou vecou, ktorú si všimne člen výberovej komisie, a je dobré, ak ho niečím upúta.

Cieľové skupiny

Cieľová skupina sa delí na primárnu a sekundárnu. Sú to všetky osoby, na ktoré je činnosť zameraná a ktoré ovplyvňuje.
Primárnej cieľovej skupiny sa grant bezprostredne dotýka. Ovplyvňuje ju a vyžaduje jej aktívnu účasť, bez ktorej by bol nerealizovateľný – napr. účastníci školenia, besied, mládežníckej výmeny, respondenti prieskumov.
Na sekundárnu cieľovú skupinu môže mať vplyv len okrajovo, prípadne ju zapája do aktivít len vplyvom primárnej skupiny – miestna komunita, ktorá sa dozvie o aktivitách, alebo vidí ich výsledok; rodičia besedujúcich žiakov, s ktorými budú aj doma diskutovať o aktuálnej otázke, a pod.