Diplomatická listina, schopnosti a kvality diplomata

Diplomatická listina

Zoznam vedúcich členov diplomatických misií akreditovaných v hostiteľskom štáte je uvedený v tzv. diplomatickej listine, ktorú v potrebných jazykových mutáciách vydáva diplomatický protokol ministerstva zahraničných vecí prijímajúcej krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí aktualizuje diplomatickú listinu v pravidelných časových intervaloch (aspoň raz do roka).

Zmeny v diplomatickej listine

Impulzom na zmeny či doplnky v diplomatickej listine býva vždy nóta od vedúcich jednotlivých misií, a to pri nástupe a obchode každého člena misie. Diplomati sú v nej hierarchicky zoradení podľa hodností, pričom za správne určenie ich poradia zodpovedá každý vedúci misie.

Obsah diplomatickej listiny

Tento autorizovaný zoznam uvádza názvy štátov, ktorých misie sa nachádzajú na území prijímajúcej krajiny, presné adresy misií a rezidencií vedúcich misií, adresy súkromných bytov ďalších členov diplomatického personálu, vrátane telefónnych a faxových čísel, e-mailových adries, ako aj úradných hodín misií či štátnych sviatkov. Okrem údajov o vedúcom misie (vrátane jeho zradenia do príslušnej triedy) musí diplomatická listina obsahovať zoznam mien, priezvisk a hodností všetkých diplomatov misie, ich funkcie, analogický zoznam sprevádzajúcich manželiek/manželov (zoradené sú podľa poradia manželov/manželiek) a slobodných dospelých dcér (ktoré nasledujú až po manželkách). Protokolárne poradie jednotlivých vedúcich misií v zbore titulárov sa potom odvíja od dátumu odovzdania poverovacích listín, ktorý sa tiež uvádza v tomto dokumente.

Schopnosti a osobitné kvality diplomata

K schopnostiam a osobitným kvalitám diplomanta patrí:

  1. mravná integrita založená na morálnom základe, slušnosti a čestnosti
  2. jeho intelektuálna a vzdelanostná úroveň
  3. profesionálna diplomatická príprava
  4. takt
  5. schopnosť komunikovať v cudzích jazykoch (aj v jazyku prijímacieho štátu)
  6. zvládnutie umenia pohostinnosti
  7. schopnosť reprezentovať prestíž a imidž svojho štátu
  8. všeobecný rozhľad v rozličných oblastiach života spoločnosti
  9. schopnosť rokovať a účinne sa dohovárať
  10. schopnosť vytvoriť si sieť užitočných spoločenských stykov a diplomatických stykov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *