Zákonodárny proces na Slovensku

Zákonodarný proces je postup alebo procedúra prijímania ústavných zákonov a zákonov ostatných. Zákonodarnú iniciatívu na Slovensku majú poslanci NR SR, výbory NR SR a vláda. Legislatívny proces pozostáva zo 4 etáp: predprípravná, prípravná, schvaľovacia a promulgačná.

Zákonodarná moc

 • Zákonodarstvo je základnou kompetenciou parlamentu a je súčasťou tvorby práva
 • Filozofiou nie je podstatná tvorba práva, ale nachádzanie práva podľa prirodzených zákonov
 • Jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom SR je Národná rada Slovenskej republiky (NR SR).

Národná rada Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky je ústavodarný a zákonodarný orgán štátu; jednokomorový parlament so 150 poslancami volenými na obdobie 4 rokov.

Pôsobnosť Národnej rady SR

 • Zákonodarná moc – prerokúva a uznáša sa na ústave, ústavných zákonoch a iných zákonoch a kontroluje ich dodržiavanie
 • Kontrolná moc – uplatňovaná predovšetkým voči vláde a jej členov
 • Kreačná moc – právo vytvárať vlastné orgány, štátne orgány a spolupôsobiť pri tvorbe iných orgánoch. V oblasti vnútornej a zahraničnej politiky

Systémy zákonodarného procesu

 • Systém jedného čítania
  • návrh zákona sa prerokuje vo výbore
  • prebehne v pléne parlamentu
  • všeobecná rozprava
 • Systém troch čítaní
  • všeobecná rozprava
  • pozmeňovacie návrhy
  • po schválení sa o návrhu zákona hlasuje
  • využíva sa v SR
 • Systém Veľkej Británie
  • na schválenie sa vyžadujú rôzne väčšiny a kvóra
  • nasleduje fáza podpisu zákona
  • vyhlásenie a publikácia zákona
  • platnosť a účinnosť zákona

Zákonodarný proces

Zákonodarný proces sa skladá z troch etáp:
Prvá etapa – činnosť zahájenia zákonodarného procesu

 • Plánovanie legislatívnej činnosti
 • Vznik legislatívneho návrhu

Druhá etapa – zákonodarný proces v parlamente

 • Zákonodarná iniciatíva
 • Rokovanie o návrhu zákona – v pléne a výboroch
 • Čítanie návrhu zákona
 • V jednotlivých štátoch sa líši

Oprávnenie podávať návrhy zákonov majú:

 • Poslanci NR SR
 • Výbory NR SR
 • Vláda SR

Návrhy zákonov

Návrh zákona podáva subjekt práva zákonodarnej iniciatívy predsedovi NR SR. Návrh musí obsahovať:

 • Paragrafové znenie
 • Dôvodovú správu
 • Doložka zlučiteľnosti
 • Vykonávací predpis

Poslanecké a parlamentné výbory

 • Iniciatívne a kontrolné orgány NR SR
 • Osobitné orgány, ktorým zastupiteľský zbor zveruje alebo deleguje určité osobitné úlohy alebo právomoci
 • Poslanci sú zväčša zaradení najviac do dvoch výborov
 • Zloženie výborov odráža zastúpenie strán v parlamente
 • Utvárajú sa tak, aby zahŕňali všetky základné oblasti vecného rozhodovania parlamentu
 • Rokovanie výborov sa zvyčajne sústreďuje skôr na obsahovú stránku prerokúvanej problematiky a dohodovanie vecných kompromisov

Systém troch čítaní

V SR sa využíva systém 3 čítaní:

 1. čítanie – uskutočňuje sa v pléne
 2. čítanie – návrhom sa zaoberá výbor
 3. čítanie – návrh zákona sa opäť prerokúva v pléne a hlasuje sa o ňom

Systém troch čítaní vedie k posilneniu postavenia výborov parlamentu.

Prvé čítanie

 • predseda NR SR doručí všetkým poslancom návrh zákona 15 dní pred schôdzou NR SR
 • predseda navrhne gestorský výbor pre návrh zákona
 • predseda zaradí návrh do programu najbližšej schôdze
 • návrh zákona uvedie v pléne jeho navrhovateľ
 • o návrhu sa koná všeobecná rozprava

Závery prvého čítania:

  1. návrh zákona sa vráti navrhovateľovi na dopracovanie
  2. alebo uznesenie o pokračovaní v rokovaní
  3. alebo jeho prerokovanie v 2. čítaní

Druhé čítanie

 • prerokúvanie návrh zákona vo výboroch a pléne
 • návrh zákona odôvodňuje vo výbore jeho navrhovateľ
 • výbor vyhotoví písomnú správu
 • správa obsahuje návrhy a uznesenia výboru
 • odporúčanie, resp. neodporúčanie pre NR SR
 • gestorský výbor zvolá spoločnú schôdzu výborov
 • podanie pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu je podmienený súhlasom aspoň 15 poslancov

Tretie čítanie

 • uskutočňuje sa v pléne NR SR
 • zaoberá sa len schválenými pozmeňujúcimi návrhmi
 • navrhovateľ má právo vziať návrh zákona späť so súhlasom NR SR
 • schválenie navrhovanej právnej úpravy

Podpisovanie zákona – zákon podpisuje predseda NR SR a následne ho zašle predsedovi vlády a prezidentovi

Právo veta prezidenta

 • môže zákony s pripomienkami vrátiť do NR SR do 15 dní po ich schválení
 • NR SR prerokúva len v 3. čítaní

Právo veta prezidenta – zákon sa vyhlasuje v Zbierke zákonov SR do 21 dní od schválenia v NR SR, resp. 14 dní od vrátenia prezidentom

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥