Všeobecné ekonomické pojmy

Všeobecné ekonomické pojmy

Ekonomická reforma – predstavuje zmenu ekonomických subjektov a vzťahov medzi nimi na makro i mikro úrovni.
Ekonomická teória – predstavuje súhrn vedeckých poznatkov v oblasti ekonómie a ekonomiky.
Ekonomické zákony – ekonómia používa ako vedecký nástroj na skúmanie ekonomických javov a procesov.

 • Všeobecné – definujú každý ekonomický systém
 • Špeciálne – iba vybraný ekonomický systém

Ekonomické sektory

 • primárny sektor je charakterizovaný činnosťami ktoré vyplývajú z prírodných zdrojov (pľh)
 • sekundárny sektor súvisí s rozvojom priemyslu (tieto dva sektory sú charakteristické tým, že ich výstupom je hmotný statok)
 • terciárny sektor výsledkom je služba ( zdravotníctvo, školstvo)
 • kvarciárny sektor prenos informácií (veda, výskum)

Charakteristika potrieb, statkov a služieb

Potreba predstavuje uvedomený alebo neuvedomený nedostatok, ktorý sa človek snaží odstrániť. Ľudské potreby uspokojujeme pomocou statkov a služieb.
Všeobecne, uspokojenie potrieb závisí od týchto faktorov:

 1. dôchodok (financie)
 2. teórie voľby – užitočnosť a iné preferencie(móda, záľuby), teória voľby z makroekonomického hľadiska kolektívne rozhodovanie o spotrebe statkov .
 3. užitočnosť statkov – je pojem ktorý nám vyjadruje rozsah úžitku alebo subjektívny pocit uspokojenia ktorý spotrebiteľ dosiahne spotrebou statku alebo služby.

Hraničná užitočnosť predstavuje dodatočé uspokojenie, ktoré spotrebiteľ získa z dodatočnej (prírastkovej) jednotky tovaru.
Celková užitočnosť je daná celkovým uspokojením potrieb a závisí od: množstva spotrebovaného tovaru, od kvality tovaru a od miery uspokojenia potrieb spotrebiteľa. Celková užitočnosť rastie s rastúcim množstvom spotrebovaného tovaru. Užitočnosť plus hraničná rovná sa celkovej užitočnosti. Hraničná užitočnosť s rastom množstva spotrebovaného tovaru klesá a naopak. Najvzácnejšia je vždy prvá jednotka tovaru, každá ďalšia má pre spotrebiteľa menši význam. Druhy obrázok vyjadruje rovnováhu spotrebiteľa na trhu. V bode E nastáva rovnováha. Bod L ak sa nachádza spotreba v zóne pod krivkou, tak spotrebiteľ sa chová neracionálne na trhu. Napr. nenakupuje až tak užitočné veci. V bode K sa tak isto správa spotrebiteľ neracionálne, spotreba beží na úveroch a pôžičkách.

Statky

 • Čisté trhové statky – sa nadobúdajú kúpou na trhu a ich cena je zjednávaná bez intervencií štátu pod vplyvom dopytu a ponuky. Štát nezasahuje.
 • Čisté netrhové statky – neprechádzajú trhom a o ich produkcii výlučne rozhoduje štát,
 • Polotrhové statky – kombinácia predchádzajúcich dvoch

Výrobné faktory

 • Výrobné vstupy – práca, pôda, kapítál, podnik,
 • Výroba – proces cieľavedomej premeny výrobných faktorov na statky a služby,
 • Výrobná kapacita – je maximálna schopnosť výroby pri využití všetkých rezerv,
 • Výrobný cyklus – je časový interval od začatia prvej operácie na výrobku, až po ukončenie výslednej operácie
 • Výrobný profil – predstavuje výrobné zameranie podniku,
 • Výrobný program – predstavuje objem konkrétnych výrobkov, na ktoré podnik zameriava svoju činnosť v určitom období,

Charakteristika výroby

 • výroba ako transformačný proces (je to vecná stránka výroby) výrobné vstupy sa menia na výrobné výstupy,
 • výroba ako kombinačný proces, predstavuje organizačnú stránku výroby, znamená to, že kombináciou výrobných faktorov, sa plní cieľ podniku (vyrobiť výrobok)
 • výroba ako reprodukčný proces, predstavuje hodnotovú stránku výroby, ide o kolobeh financovania a investovania

Ciele výroby:

 • kvantitatívne ciele – predstavujú určité množstvo sortimentu
 • kvalitatívne ciele – u kvalitatívnych cieľov sa uplatňujú dva princípy:
  • princíp maxima (jedná sa o produktivitu )– s danými vstupmi dosahuje maximum výstupov
  • princíp minima – (hospodárnosť), výstup výroby dosiahne s minimom vstupov,

Výrobné faktory

Výrobné faktory môžu byť:

 • elementárne výrobné faktory – predstavujú základné prvotné prvky výroby, spotrebovávajú sa postupne vo výrobnom procese a členíme ich na aktívne (stroje) a pasívne (budovy), priame (polotovar) alebo nepriame (dotvárajú výrobok- chladiaca zmes) – spotrebúvajú sa jednorázovo
 • dispozitívne faktory – predstavujú ľudský faktor alebo činiteľ a jeho manažérske funkcie patrí tam riadenie, plánovanie, organizovanie, kontrolovanie…
 • dodatočné faktory – predstavujú väzby na vonkajšie okolie, leasingová spoločnosť, spolupráca s bankovými inštitúciami

Práca

Ekonomický prínos práce spočíva v jej produktivite. Práca je primárny faktor výroby, to znamená, že nie je výsledkom ekonomického procesu. Cenou, ktorú práca získava je mzda alebo plat. Ohodnotením práce je mzda alebo plat.

Pôda

Pôda nie je výsledkom ekonomického procesu a jej charakter ovplyvňuje výšku nákladov podniku. Je to obmedzený faktor výroby. Odmenou za použitie pôdy je renta. (ak si pôdu prenajímame, ak sa predáva hovoríme o trhovej cene)
Trhová cena pôdy= r/i
r – renta
i – úrok

Kapitál

Kapitál je to sekundárny alebo druhotný výrobný faktor, ktorý nie je spoločnosti daný tak ako práca a pôda, ale závisí od jej ekonomickej aktivity. Členíme ho na:

 • fyzický kapitál – výrobný, produktívny (fixný alebo obežný)
 • finančný kapitál – sú to všetky peniaze vo všetkých podobách – obeživo, cenné papiere, šeky, poukážky,
 • ľudský kapitál – predstavuje manažérskej funkcie, predstavuje investície do vzdelávania, výchovy a zdravia, ktoré zvyšujú produktivitu ľudí,

Charakteristikou kapitálu je prinášať jeho výnos vo forme :

 • zisku
 • dividendy
 • úroku
 • tantiémy

Druhy kapitálu podľa vlastníctva:

 • vlastný kapitál – vklad majiteľa, odpisy, zisky
 • cudzí kapitál – tvoria pôžičky, úvery, leasing, sponzorstvo, dary, zbierky….

Podnik, podnikateľ

Podnikateľ predstavuje ľudský faktor, ktorý vykonáva manažérske funkcie a je sekundárnym faktorom výroby a preberá na seba riziko podnikania.

Základné ekonomické zákony

Zákon vzácnosti

 • Statky sú vzácne preto lebo nedostatok zdrojov nám neumožňuje aby sa produkovali všetky tovary ktoré chcú ľudia spotrebovať.
 • Alternatívne produkčné možnosti firmy (zákon užitočnosti)
 • Hranica produkčných možností alebo transformačná krivka
 • Transformačná krivka predstavuje všetky výrobné možnosti, alebo všetky možnosti produkcie, kedy ekonomika je efektívna v danej krajine. Je efektívna kedy, keď sa nachádza na krivke.
 • Keď sa ekonomika nachádza v zóne pod krivkou nevyužíva naplno výrobné zdroje a výroba je neefektívna.
 • Keď sa ekonomika nachádza v zóne nad krivkou je nereálna, nedosiahnuteľná a potrebuje sa viac zdrojov ako má.
 • Posun krivky nahor a doprava predstavuje ekonomický rast.

Zákon klesajúcich výnosov
Vyjadruje vzťah medzi vstupmi a výstupmi a dochádza k nemu vtedy, keď objem výroby sa zvyšuje prostredníctvom len jedného faktora. Keď niektoré vstupy zvyšujeme v rovnakých dávkach a ostatné ostávajú nezmenené, výstupy sa zvyšujú ale dodatočné výstupy sa zmenšujú.
Zákon rastúcich nákladov
Tento zákon sa prejavuje vtedy, ak presun zdrojov na iný výrobok nám zvýši náklady.
Zákon substitúcie
Zvýšením výroby jedného výrobku dochádza k zníženie výroby iného.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥