Štruktúra národného hospodárstva podľa právnych foriem

Štruktúra podľa právnych foriem

Slovenská štatistika používa členenie organizačných jednotiek v národnom hospodárstve z hľadiska
právnych foriem na: (Kucharčíková, Tokarčíková, 2010, s.44)

 • podnikateľské organizácie a
 • nepodnikateľské organizácie

Podnikateľské organizácie

Medzi podnikateľské organizácie radíme

 1. fyzické osoby podnikateľov a
 2. právnické osoby.

Právnické osoby sú obchodné spoločnosti:

Ďalej sem radíme:

Nepodnikateľské organizácie

Medzi nepodnikateľské organizácie radíme:

 1. rozpočtové organizácie,
 2. príspevkové organizácie,
 3. občianske združenia,
 4. spolky,
 5. zväzy,
 6. politické strany
 7. a ostatné formy činností.

Klasifikácia národného hospodárstva

Štruktúru národného hospodárstva je možné skúmať z rôznych hľadísk a úrovní, ide predovšetkým o priestorové, predmetové a vlastnícke usporiadanie subjektov a činností v ekonomike.
Výsledkom tohto usporiadania sú jednotlivé formy štruktúry národného hospodárstva, a to (Kucharčíková, Tokarčíková, 2010, s.42):

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥