Štát, štátna správa, verejná správa a samospráva

Štát

Štát je základom organizovaného života v spoločnosti

Funkcie a úloha štátu

 • Funkcie štátu: štát plní funkcie, ktoré nie je schopné vykonávať iné spoločenstvo z nedostatku mocenských prostriedkov
 • Úloha štátu: vytvorenie, udržanie právneho, politického, hospodárskeho a spoločenského poriadku
 • Bezpečnostná funkcia štátu: ochrana štátnych príslušníkov a ich práv a slobôd pred útokmi a nebezpečenstvom vo vnútri štátu a zvonku

Demokratický štát

 • Verejná správa predstavuje správu verejných záležitostí
 • Realizuje sa ako prejav výkonnej moci v štáte, predovšetkým verejnej moci

Moc

 • Sila, resp. schopnosť ovplyvňovať iných, či presadzovať vlastnú vôľu
 • Autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov priamo alebo sprostredkovane

Základ moci

 • Moc je uznaná autorita, rešpektovaná prednosť alebo nadradenosť osoby, inštitúcie normy na základe slobodného rozhodnutia
 • Verejný záujem – záujem väčšieho počtu občanov, suma individuálnych záujmov, spoločenský záujem
 • Štátna moc – k presadeniu vôle sa vytvára sústava mocenských inštitúcií legalizovaná právnym poriadkom
 • Verejná moc – subjekty splnomocnené na výkon štátom – verejnoprávne inštitúcie

Typológia štátnej moci

 • Horizontálne rozdelenie moci:
  • Zákonodarná moc (legislatívna)
  • Výkonná moc (exekutívna)
  • Súdna moc (jurisdikcia)
 • Vertikálne delenie moci:
  • Ústredné a územné orgány

Členenie:

 • Služba občanom
  • Správa – stála činnosť vykonávaná v organizačných systémoch, zameraná na reguláciu fungovania tohto prvku
   • Verejná správa – ako správa verejných záležitostí – správa vo verejnom záujme
    • Štátna správa
    • samospráva

Verejná správa

Verejná správa je jedna z foriem výkonu verejnej moci. Právnymi formami zabezpečuje realizáciu zákonov, vyvíja činnosť prostredníctvom určitej štruktúry, má špecifické metódy a formy činnosti a prevažuje v nej verejno – organizátorská činnosť v súlade s verejnými záujmami. Verejná správa je činnosťou výkonnou, nariaďovacou a vždy podzákonnou.

 1. Verejná správa je inštitucionalizovaná. Inštitúcie majú presne určené miesto v deľbe verejnej moci – vymedzená vecná, územná, funkčná pôsobnosť, právomoc a zodpovednosť
 2. Verejná správa je viazaná právnym poriadkom. Môže spravovať a vykonávať len to, čo je určené a stanovené zákonom alebo inými všeobecne záväznými predpismi
 3. Materiálne vymedzenie verejnej správy: súhrn činností, ktoré nie sú zákonodarstvom, súdnictvom alebo vládou.
 4. Formálne vymedzenie verejnej správy: činnosť štátu alebo iného subjektu mimo zákonodarnej moci

Základom verejnej správy je vzťah:

 • štátu a spoločnosti
 • občana a štátu ako celku
 • k územným častiam

Verejná správa riadi:

 • verejný sektor, ekonomiku
 • určitým spôsobom celú spoločnosť
 • je základom riadiaceho systému celej spoločnosti

Pramene verejnej správy

 • právne normy
  • ústava
  • ústavné zákony a zákony týkajúce sa organizácie štátu, vytvárania jeho orgánov, fungovanie orgánov
  • podzákonné právne normy – nariadenia vlády, vyhlášky
  • interné dokumenty právneho charakteru (uznesenia vlády, rozhodnutia, interné smernice)
 • ekonomická dokumentácia
  • štátne a ďalšie verejné rozpočty a záverečné účty
  • účtovné doklady
  • materiály NKÚ – týkajú sa hospodárenia so štátnym majetkom a rozpočtom
  • súbor sociálno – ekonomických informácií – štatistika
 • sociologické a politologické materiály
  • sociologické výskumy
  • programy politických subjektov
  • výsledky volieb a referend
 • geografické materiály
  • územnosprávna organizácia
  • celoštátne súpisy (sčítanie ľudu a pod.)
  • dopravné prieskumy

Štátna správa

 • Verejná správa vykonávaná štátom
 • Výkonná a nariaďovacia činnosť štátu, ktorou štát plní svoje úlohy a funkcie
 • V mene štátu ju vykonávajú:
  • Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ústredné úrady)
  • miestne orgány štátnej správy – krajské a obvodné úrady
  • Štátne fondy (fond rozvoja bývania, envirofond…)

Samospráva

Verejná správa vykonávaná verejnoprávnymi združeniami (korporáciami)

 • Podľa podstaty verejnoprávnych združení, ktoré je vykonávajú sa člení na:
  • územnú samosprávu
  • záujmovú samosprávu

Územná samospráva

Územnú samosprávú vykonávajú korporácie, zriadené na územnom princípe (územné celky):

 • Samosprávnymi územnými celkami SR sú obce a vyššie územné celky (územný obvod VÚC je zhodný len s územným obvodom samosprávneho kraja)
 • Správnymi celkami SR sú kraje a okresy
 • Správnymi celkami sú obce a vojenské obvody

Obec

Obec je samosprávna právnická osoba, ktorá má svoje:

 • Vlastné orgány – starostu a obecné zastupiteľstvo, financované z rozpočtu obce
 • Vlastné príjmy – mieste dane a poplatky
 • Vlastný majetok – veci vo vlastníctvo obce
 • Územie – katastrálne územie
 • Svojich povinných členov – obyvateľov obce, ktorí v nej majú trvalý pobyt

Samosprávny kraj

Samosprávny kraj je samostatná právnická osoba, ktorá má svoje:

 • Vlastné orgány – predsedu a krajské zastupiteľstvo, financované z rozpočtu kraja
 • Vlastné príjmy – miestna daň
 • Vlastný majetok – veci vo vlastníctve kraja
 • Územie – súbor obcí
 • Svojich povinných členov – obyvateľov kraja, ktorí v ňom majú trvalý pobyt

Záujmová samospráva

Úlohy záujmovej samosprávy vymedzuje zákon (napr. starostlivosť o odbornú spôsobilosť v určitých povolaniach). Záujmová samospráva je verejnoprávne korporácie osôb alebo majetku – profesné komory – právnická osoba, má svoje vlastné orgány (valné zhromaždenie, predstavenstvo a ďalšie)

 • Financovaná z vlastného rozpočtu
 • Vlastné príjmy (členské príspevky a iné platby)
 • Vlastný majetok (veci vo vlastníctve komory)
 • Povinní členovia (zákonom, okruh osôb)
 • Nemá svoje územie

Verejnoprávne fondy

Verejnoprávne fondy sú korporácie majetku, ktoré vykonávajú verejnú správu:

 • Štátny fond rozvoja bývania
 • Environmentálny fond
 • Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení

Verejnoprávne fondy sú samostatná právnická osoba, ktorá:

 • Združuje zákonom ustanovený majetok, tvorený vlastnými príjmami
 • Má vlastnú správu majetku (dozorné a správne rady)
 • Nemá svoje územie
 • Nemá svojich povinných členov

Združený majetok používa na úlohy verejnej správy.

Súkromnoprávne združenia osôb a majetku

Súkromnoprávne združenia osôb a majetku vykonávajú súkromnú, nie verejnú správu, napr.

 • Dobrovoľné spolky a záujmové združenia (včelári…)
 • Politické strany a hnutia
 • Odborové organizácie
 • Obchodné spoločnosti a družstvá
 • Nadácie
 • Investičné a neinvestičné fondy

Vznik, zánik a členstvo je dobrovoľné, závislé od slobodnej vôle osôb.

Verejnoprávne zariadenia

Verejnoprávne zariadenia sa vo vymedzenom rozsahu podieľajú na verejnej správe, plnia čiastkové , doplnkové a veľmi špecifické úlohy VS, ktoré nemôžu plniť predchádzajúce subjekty VS

 • Patria sem:
  • štátne zariadenia – štátne rozpočtové a príspevkové organizácie (školy, nemocnice), zariadenia financované zo štátneho rozpočtu (armáda policajný zbor)
  • zmiešané zariadenia so zákonom vymedzenou účasťou štátneho rozpočtu (Slovenský rozhlas, ST, Matica slovenská, SAV SR)
  • samosprávne zariadenia (zdravotné poisťovne)

Komentáre k článku Štát, štátna správa, verejná správa a samospráva (6)

 1. Chujovina na entú. Vymysleli debili aby zamestnali debilov /svoje sprosté a pripečené deti/ a 90% štátnych zamestnancov nevie vysvetliť čo je verejná a čo štátna správa.

  1. A odkedy musí mať starosta obce maturitu??? Nemusí, môže to byť človek so štyrmi triedami ZŠ. Ale jeho zamestnanci musia mať minimálne maturitu, vedúci oddelenia vysokú školu ….

 2. Štátna správa je vykonávaná štátom a zahŕňa výkon verejnej moci a administratívnych úloh na štátnej úrovni. Samospráva je naopak založená na princípe samoriadenia miestnych komunít a je vykonávaná obcami a krajinami, ktoré majú vlastné orgány a zodpovednosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥