Štát, štátna správa, verejná správa a samospráva

Štát

Štát je základom organizovaného života v spoločnosti

Funkcie a úloha štátu

 • Funkcie štátu: štát plní funkcie, ktoré nie je schopné vykonávať iné spoločenstvo z nedostatku mocenských prostriedkov
 • Úloha štátu: vytvorenie, udržanie právneho, politického, hospodárskeho a spoločenského poriadku
 • Bezpečnostná funkcia štátu: ochrana štátnych príslušníkov a ich práv a slobôd pred útokmi a nebezpečenstvom vo vnútri štátu a zvonku

Demokratický štát

 • Verejná správa predstavuje správu verejných záležitostí
 • Realizuje sa ako prejav výkonnej moci v štáte, predovšetkým verejnej moci

Moc

 • Sila, resp. schopnosť ovplyvňovať iných, či presadzovať vlastnú vôľu
 • Autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov priamo alebo sprostredkovane

Základ moci

 • Moc je uznaná autorita, rešpektovaná prednosť alebo nadradenosť osoby, inštitúcie normy na základe slobodného rozhodnutia
 • Verejný záujem – záujem väčšieho počtu občanov, suma individuálnych záujmov, spoločenský záujem
 • Štátna moc – k presadeniu vôle sa vytvára sústava mocenských inštitúcií legalizovaná právnym poriadkom
 • Verejná moc – subjekty splnomocnené na výkon štátom – verejnoprávne inštitúcie

Typológia štátnej moci

 • Horizontálne rozdelenie moci:
  • Zákonodarná moc (legislatívna)
  • Výkonná moc (exekutívna)
  • Súdna moc (jurisdikcia)
 • Vertikálne delenie moci:
  • Ústredné a územné orgány

Členenie:

 • Služba občanom
  • Správa – stála činnosť vykonávaná v organizačných systémoch, zameraná na reguláciu fungovania tohto prvku
   • Verejná správa – ako správa verejných záležitostí – správa vo verejnom záujme
    • Štátna správa
    • samospráva

Verejná správa

Verejná správa je jedna z foriem výkonu verejnej moci. Právnymi formami zabezpečuje realizáciu zákonov, vyvíja činnosť prostredníctvom určitej štruktúry, má špecifické metódy a formy činnosti a prevažuje v nej verejno – organizátorská činnosť v súlade s verejnými záujmami. Verejná správa je činnosťou výkonnou, nariaďovacou a vždy podzákonnou.

 1. Verejná správa je inštitucionalizovaná. Inštitúcie majú presne určené miesto v deľbe verejnej moci – vymedzená vecná, územná, funkčná pôsobnosť, právomoc a zodpovednosť
 2. Verejná správa je viazaná právnym poriadkom. Môže spravovať a vykonávať len to, čo je určené a stanovené zákonom alebo inými všeobecne záväznými predpismi
 3. Materiálne vymedzenie verejnej správy: súhrn činností, ktoré nie sú zákonodarstvom, súdnictvom alebo vládou.
 4. Formálne vymedzenie verejnej správy: činnosť štátu alebo iného subjektu mimo zákonodarnej moci

Základom verejnej správy je vzťah:

 • štátu a spoločnosti
 • občana a štátu ako celku
 • k územným častiam

Verejná správa riadi:

 • verejný sektor, ekonomiku
 • určitým spôsobom celú spoločnosť
 • je základom riadiaceho systému celej spoločnosti

Pramene verejnej správy

 • právne normy
  • ústava
  • ústavné zákony a zákony týkajúce sa organizácie štátu, vytvárania jeho orgánov, fungovanie orgánov
  • podzákonné právne normy – nariadenia vlády, vyhlášky
  • interné dokumenty právneho charakteru (uznesenia vlády, rozhodnutia, interné smernice)
 • ekonomická dokumentácia
  • štátne a ďalšie verejné rozpočty a záverečné účty
  • účtovné doklady
  • materiály NKÚ – týkajú sa hospodárenia so štátnym majetkom a rozpočtom
  • súbor sociálno – ekonomických informácií – štatistika
 • sociologické a politologické materiály
  • sociologické výskumy
  • programy politických subjektov
  • výsledky volieb a referend
 • geografické materiály
  • územnosprávna organizácia
  • celoštátne súpisy (sčítanie ľudu a pod.)
  • dopravné prieskumy

Štátna správa

 • Verejná správa vykonávaná štátom
 • Výkonná a nariaďovacia činnosť štátu, ktorou štát plní svoje úlohy a funkcie
 • V mene štátu ju vykonávajú:
  • Ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ústredné úrady)
  • miestne orgány štátnej správy – krajské a obvodné úrady
  • Štátne fondy (fond rozvoja bývania, envirofond…)

Samospráva

Verejná správa vykonávaná verejnoprávnymi združeniami (korporáciami)

 • Podľa podstaty verejnoprávnych združení, ktoré je vykonávajú sa člení na:
  • územnú samosprávu
  • záujmovú samosprávu

Územná samospráva

Územnú samosprávú vykonávajú korporácie, zriadené na územnom princípe (územné celky):

 • Samosprávnymi územnými celkami SR sú obce a vyššie územné celky (územný obvod VÚC je zhodný len s územným obvodom samosprávneho kraja)
 • Správnymi celkami SR sú kraje a okresy
 • Správnymi celkami sú obce a vojenské obvody

Obec

Obec je samosprávna právnická osoba, ktorá má svoje:

 • Vlastné orgány – starostu a obecné zastupiteľstvo, financované z rozpočtu obce
 • Vlastné príjmy – mieste dane a poplatky
 • Vlastný majetok – veci vo vlastníctvo obce
 • Územie – katastrálne územie
 • Svojich povinných členov – obyvateľov obce, ktorí v nej majú trvalý pobyt

Samosprávny kraj

Samosprávny kraj je samostatná právnická osoba, ktorá má svoje:

 • Vlastné orgány – predsedu a krajské zastupiteľstvo, financované z rozpočtu kraja
 • Vlastné príjmy – miestna daň
 • Vlastný majetok – veci vo vlastníctve kraja
 • Územie – súbor obcí
 • Svojich povinných členov – obyvateľov kraja, ktorí v ňom majú trvalý pobyt

Záujmová samospráva

Úlohy záujmovej samosprávy vymedzuje zákon (napr. starostlivosť o odbornú spôsobilosť v určitých povolaniach). Záujmová samospráva je verejnoprávne korporácie osôb alebo majetku – profesné komory – právnická osoba, má svoje vlastné orgány (valné zhromaždenie, predstavenstvo a ďalšie)

 • Financovaná z vlastného rozpočtu
 • Vlastné príjmy (členské príspevky a iné platby)
 • Vlastný majetok (veci vo vlastníctve komory)
 • Povinní členovia (zákonom, okruh osôb)
 • Nemá svoje územie

Verejnoprávne fondy

Verejnoprávne fondy sú korporácie majetku, ktoré vykonávajú verejnú správu:

 • Štátny fond rozvoja bývania
 • Environmentálny fond
 • Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení

Verejnoprávne fondy sú samostatná právnická osoba, ktorá:

 • Združuje zákonom ustanovený majetok, tvorený vlastnými príjmami
 • Má vlastnú správu majetku (dozorné a správne rady)
 • Nemá svoje územie
 • Nemá svojich povinných členov

Združený majetok používa na úlohy verejnej správy.

Súkromnoprávne združenia osôb a majetku

Súkromnoprávne združenia osôb a majetku vykonávajú súkromnú, nie verejnú správu, napr.

 • Dobrovoľné spolky a záujmové združenia (včelári…)
 • Politické strany a hnutia
 • Odborové organizácie
 • Obchodné spoločnosti a družstvá
 • Nadácie
 • Investičné a neinvestičné fondy

Vznik, zánik a členstvo je dobrovoľné, závislé od slobodnej vôle osôb.

Verejnoprávne zariadenia

Verejnoprávne zariadenia sa vo vymedzenom rozsahu podieľajú na verejnej správe, plnia čiastkové , doplnkové a veľmi špecifické úlohy VS, ktoré nemôžu plniť predchádzajúce subjekty VS

 • Patria sem:
  • štátne zariadenia – štátne rozpočtové a príspevkové organizácie (školy, nemocnice), zariadenia financované zo štátneho rozpočtu (armáda policajný zbor)
  • zmiešané zariadenia so zákonom vymedzenou účasťou štátneho rozpočtu (Slovenský rozhlas, ST, Matica slovenská, SAV SR)
  • samosprávne zariadenia (zdravotné poisťovne)

4 Replies to “Štát, štátna správa, verejná správa a samospráva

 1. Chujovina na entú. Vymysleli debili aby zamestnali debilov /svoje sprosté a pripečené deti/ a 90% štátnych zamestnancov nevie vysvetliť čo je verejná a čo štátna správa.

  1. A odkedy musí mať starosta obce maturitu??? Nemusí, môže to byť človek so štyrmi triedami ZŠ. Ale jeho zamestnanci musia mať minimálne maturitu, vedúci oddelenia vysokú školu ….

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *