Prípadová štúdia – marketing vybranej spoločnosti Hyza

Cieľ prípadovej štúdie

Cieľom prípadovej štúdie / case study je opísať si vybraný podnik so zahraničným obchodom, charakterizovať marketing spoločnosti, vybranú marketingovú politiku, spolu s cenovou politikou, výrobkovou politikou, komunikačnou politikou. Cieľom je zhodnotenie daného podniku, poprípade návrh na vylepšenie marketingu.

Obsah

 1. Charakteristika podniku
 2. Produkty a služby podniku
 3. Marketing spoločnosti
 4. Stratégia prieniku na zahraničný trh jej koordinačné problémy
 5. Rôznorodosť zahraničných trhov na ktorých pôsobí z hľadiska sortimentu
 6. Prieskum zahraničného trhu analýza medzinárodného prostredia
 7. Rozhodnutie o forme vstupu na zahraničný trh
 8. Výrobková politika
 9. Cenová politika
 10. Distribučná politika
 11. Komunikačná politika
 12. Odporúčania do budúcnosti
 13. Záver
 14. Zoznam použitej literatúry

Charakteristika podniku Hyza a.s.

Spoločnosť patrí k najväčším a najmodernejším spracovateľom a výrobcom hydiny a hydinových mäsových výrobkov v rámci Slovenskej republiky ale aj v Európe. Hyza a.s. priamo zamestnáva viac ako 100 zamestnancov a podporuje zamestnanosť v regióne na slovenských hydinových farmách v poľnohospodárstve.
Od roku 2006 patrí k členom skupiny Agrofert holding, a tá združuje viac ako 230 podnikov v oblasti potravinárstva, chémie, poľnohospodárstva na Slovensku ako aj v Čechách.
Spoločnosť má v súčasnej dobe dominantné postavenie na trhu v hydinárskom priemysle SR. Zastrešuje 30% trhu a je najväčším a najvýznamnejším podnikom hydinárskeho priemyslu na našom území. [1]
V spoločnosti HYZA a.s.:

 • Denne spracujeme viac ako 100 000 ks kurčiat zo slovenských fariem,
 • Zabezpečuje distribúciu hydiny z fariem až na pulty predajní za 12 – 24 hodín, na čerstvosti nám záleží,
 • Dodržiavame najprísnejšie požiadavky na kvalitu a bezpečnosť výrobkov a sme hrdými držiteľmi certifikátov GFSI/ Global food safety Initiative/ : IFS, BRC, ISO 9001:2009
 • Riadime sa pravidlami Animal welfare ( program blahobytu zvierat) a to isté požadujeme aj od dodávateľských fariem,
 • Využívame moderné technológie popredne svetovej spoločnosti STORK,
 • Garantujeme nielen miesto spracovania, ale tiež miesto a kvalitu chovu a nekompromisnosť nezávislej veterinárnej kontroly.

Produkty a služby spoločnosti

 • Nákup jatočnej hydiny, drobného zvieratstva, zveriny, čerstvých vajec a polotovarov,
 • Výkrm bojlerov,
 • Výroba hydinových a mäsových výrobkov zabitej, delenej a porcovanej hydiny,
 • Výroba hydinových konzerv,
 • Triedenie vajec, ich spracovanie, chladiarenské uskladnenie a odbyt,
 • Spracovanie rekreačných zariadení a obchodná činnosť vo vlastnej sieti,
 • Spracovanie zveriny,
 • Ambulantný predaj výrobkov,
 • Dopravná činnosť vlastným vozovým parkom,
 • Vývoz výrobkov odboru 765 a 766 JKPOV/ zveriny, zabitej, delenej a porcovanej hydiny, hydinových konzerv, vajec, hydinových a mäsových výrobkov,
 • Nákup a predaj potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov, piva alkoholu,
 • Nákup a predaj priemyselného a potrebného tovaru,
 • Výroba mäsa a mäsových výrobkov,
 • Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s potravinárskymi výrobkami,
 • Výkrm brojlerov,
 • Cestná nákladná doprava.[2]

Marketing spoločnosti

Vonkajšie prostredie spoločnosti je makroprostredie, ovplyvňuje pôsobenie podniku na trhu. Podnik nemôže ovplyvniť makroprostredie, ale môže naň vhodným spôsobom reagovať, aby využil vznikajúce príležitosti, respektíve čo najviac znížiť riziká ohrozujúce chod firmy.
Dôležitý citát: „ Nemôžeme robiť dnešnú robotu včerajšími metódami a zajtra zostať v biznise.“ George W. Bush.
Firma musí reagovať na kľúčové zmeny prostredia nielen v offline prostredí ale aj v online virtuálnom svete. Preto základnými krokmi analýzy marketingového prostredia sú:

 • Vykonanie auditu vplyvov prostredia,
 • Ohodnotenie povahy prostredia,
 • Identifikácia konkurenčnej pozície,
 • Identifikácia kľúčových síl prostredia pre firmu,
 • SWOT analýza ( silné a slabé stránky, riziká a príležitosti)
 • Výber strategickej pozície ako výsledok analýzy.

Preto podnik na svojej stránke uvádza aj kauzy ako opodstatnenie svojej marketingovej kampane.

Dôvody pre projekt

 • V kuracích prsiach našli liek proti syfilisu a chlamýdiámi. Prišli z Poľska,
 • V obchode našli poľské kuracie prsia so salmonelou,
 • Milión vajec na pultoch hrozí salmonelou. Spotrebiteľ ich však nerozozná,
 • V Nemecku zistili vo vajciach prítomnosť jedovatej látky,
 • Tony nakazeného mäsa mierili na české pulty! Veterinári ho vrátili do Nemecka.

Preto spoločnosť Hyza na webove stránke www.uprimnekurca.sk vytvorili možnosti aby každý zákazník mohol vpísať rodné číslo kúpeného kuraťa a tak zistí miesto jeho spracovania, odbornej ako aj veterinárnej starostlivosti, farmu, kvalitné krmivo a miesto vyliahnutia.
Marketingová politika garancie pôvodu zaručuje:

 • Pôvod,
 • Chov na slovenskej farme,
 • Výlučne kvalitné obilniny,
 • Neustály zdravotný dozor a veterinárnu kontrolu,
 • Slovenského spracovateľa ( nielen prebaľovača).

Hlavným marketingovým mottom spoločnosti: „Od vyliahnutia až na váš stôl spĺňam najprísnejšie slovenské aj európske štandardy,…“
Projektom spoločnosť bojuje proti ale aj využíva vo svoj prospech množstvu hydiny dovezenej zo zahraničia ( Poľska, Francúzska, Maďarska, Rumunska a pod.), u ktorej je väčšinou problém zistiť pravý pôvod a informácie o krmive. Problémom je aj umiestňovanie dátumu spotreby na malú papierovú nálepku, ktorú je možné stále prepisovať a meniť tým dátum spotreby. Okrem umiestňovania nálepiek „ Úprimné kurča“ do mäsiarstiev, ktoré predávajú och výrobky, tradičnej marketingovej kampane, vytvorili aj profil na sociálnej sieti, kde majú už viac ako 360 fanúšikov a ich počet stúpa.

Motto marketingového projektu

Úspech podnikateľského subjektu závisí od viacerých faktorov a podmienok, medzi ktorými na popredné miesto radíme hlavne kvalitné marketingové riadenie v dynamicky sa meniacom prostredí. Marketingové riadenie je cieľavedomá systematická činnosť zameraná na maximálne využitie možností a schopností podniku s cieľom získať stabilné postavenie na trhu a konkurenčnú výhodu pri uspokojovaní potrieb zákazníkov. V súčasných podmienkach globalizácie a integrácie trhových štruktúr dochádza k teritoriálnemu rozšíreniu pôsobnosti marketingového riadenia na nové cieľové trhy.[3]
Podnik si vytvára najvhodnejšiu marketingovú stratégiu, ktorou sa chce presadiť na danom trhu, tá sa zhmotňuje v marketingovom mixe. Z praktického hľadiska ide o splnenie nasledujúcich podmienok:

 • Nástroje marketingového mixu musia v časovom priebehu tvoriť konštantný a harmonický celok,
 • Vybavenie nástrojov marketingového mixu má odrážať danosti, prípadne vývoj trhu a situáciu v podniku,
 • Intenzita nasadenia jednotlivých nástrojov marketingového mixu musí byť dostatočne veľká.[4]

Náročnosť postupu spočíva v tom, že tieto podmienky sa v priebehu času menia a vzájomne ovplyvňujú. Marketing ako aj najnovšie trendy poukazujú na tú skutočnosť, že predstavuje integrovaný komplex činností zameraných na spotrebiteľov a trh. Marketingové činnosti musia byť previazané s ostatnými procesmi v podnikateľskom subjekte a integrálnou súčasťou manažmentu.
Marketingový manažment je celý proces analýzy, plánovania, implementácie a kontroly. Zmyslom je hlavne vytvorenie a udržanie dlhodobých vzťahov s cieľovými zákazníkmi a spotrebiteľmi , ktoré umožnia podnikom dosiahnuť stanovené ciele.
Cieľom marketingu je identifikovať potreby a želania spotrebiteľa, vytvoriť predstavu o inovatívnom produkte a nastaviť podnikové procesy tak, aby podnik ponúkol kvalitnejší a efektívnejší produkt v porovnaní s konkurenciou. Postupujúca globalizácia svetovej ekonomiky a integračné procesy spôsobujú, že podnikateľské subjekty čoraz vo väčšej miere realizujú podnikanie v medzinárodnom prostredí, prenikajú na zahraničné trhy za účelom lepšieho zhodnocovania podnikového kapitálu a sú vystavené extrémnemu konkurenčnému tlaku.[5]
Prispôsobenie technologickým normám si vyžiadalo vysoké investície do nákupu ako aj zavedenia náročných technologických postupov pri spracovaní mäsa na mäsové produkty.
Filozofiou podniku je aj motto : „ Hydina, zdravie, spokojnosť“. Celková stratégia má cieľ zabezpečiť podnikateľské napredovanie, skvalitňovanie technologického procesu, finalizácie výroby a obchodnej politiky.

Stratégia prieniku na zahraničný trh jej koordinačné problémy

Z krátkodobého hľadiska je hlavným cieľom stabilizovanie objemu spracovania hydina na kapacitné možnosti technológií, reštruktualizovať skladbu výrobkov na základe presných požiadaviek zákazníkov, a splniť všetky podmienky vyplývajúce z noriem EÚ pre potravinárstvo.
Spolu aj s cieľom udržania a prípadné zvýšenie podielu na domácom trhu, hlbší prienik na spoločný európsky trh a udržiavanie konkurencieschopnosti v rámci zjednotenej Európy. V posledných rokoch sa veľa vecí zmenilo, výrobné postupy a sortiment výrobkov taktiež systém logistiky a obchodu a využívania moderných informačných technológií. Spoločnosť sa nachádza v procese zmien, a ten je dynamický. Výroba sa prevádza na technológiách európskej úrovne, za účelom dosiahnutia vysokej kvality spracovanej hydiny a hydinových výrobkov zodpovedajúcej úrovni hygienických parametrom HACCP.

Rôznorodosť zahraničných trhov na ktorých pôsobí z hľadiska sortimentu

„HYZA – Nový svet chutí“. Slogan ma presvedčiť zákazníkov aj zahraničných, že re- brandom značky sa upravilo portfólium výrobkov. Nielen u nás ale aj na zahraničných trhoch sa nachádza veľký sortiment výrobkov, keďže sa zameriava na hydinu konkurencia je naozaj veľká, preto treba vytvoriť také portfólio na základe kvality ako aj ceny, ktoré je schopné konkurovať ostatným výrobkom vo svojej skupine. Trh je neustále sa meniaci systém a preto je potrebné sa mu rýchlo a efektívne prispôsobovať, preto HYZA vytvorila nový sortiment chladenej porciovanej hydiny balenej moderným spôsobom za použitie ochrannej atmosféry, ktorý prináša spotrebiteľovi nové chuťové zážitky a zmyselné vône v rade Gril v 3 marinádach na hydinových dieloch. Sortiment bol určený na grilovaciu sezónu jar/leto, ale predpokladá sa rozdelenie na predaj na celé obdobie celého roka. Cieľom je prinášať kvalitné výrobky, zvýšenie podielu mäsa vo výrobkoch a reagovať na potreby a požiadavky spotrebiteľov. Produkty špeciálnej kategórie pre celiatikov alebo podporujúce zdravý životný štýl- Wellnes program či Bio produkty.

Prieskum zahraničného trhu analýza medzinárodného prostredia

HYZA na základe prieskumov najviac využívala a využíva rôzne dotazníky, ankety, rôzne súťaže na vytvorenie si predstavy o potrebách a túžbach zákazníkov. Neustále sa meniaci trh zhoršuje situáciu podnikov nakoľko podniky musia byť flexibilné na požiadavky trhu. Na základe dotazníkov sa podnik snaží vyhodnotiť situáciu na trhu a prispôsobiť sa mu ako aj vytvoriť nové produkty na základe daných požiadaviek, samozrejme sa snaží aj technologicky vylepšiť svoju výrobu. Hlavne neustále vytvárať nové výrobky s čo najväčším obsahom mäsa. Základnými faktormi mikroprostredia, ktoré je potrebné pri vstupe na zahraničné trhy zohľadňujú podľa dodávateľov, zákazníkov, konkurentov. Mikroprostredie charakterizujú faktory, ktoré majú vplyv na schopnosť firmy uspokojovať potreby zákazníkov.

Rozhodnutie o forme vstupu na zahraničný trh

Stratégia vstupu na zahraničný trh a stratégia v oblasti spracovania zahraničného trhu analytické pozorovanie trhu, marketingový stratégia vstupu na zahraničný trh a stratégia v oblasti spracovania zahraničného trhu analytické pozorovanie trhu, marketingový výskum, prienik na trh, rozširovanie a intenzifikácia spracovania trhu prostredníctvom správnej voľby jednotlivých zložiek marketingového mixu.[6]
Klasifikácia foriem vstupu na zahraničný trh:

 • Miesto výkonov,
 • Miera ovplyvňovania rozhodnutí,
 • Veľkosť rizika,
 • Výška/podiel kapitálového nasadenia.

HYZA a.s. vyrába svoje produkty v domácej krajine, a napokon ich ďalej exportuje do zahraničia, na čo využíva svoj vozový park.
HYZA využíva priamy export, ktorý reprezentujú pobočky a dcérske spoločnosti ako aj v domácej krajine ako aj v rámci zahraničných krajín.
Základné faktory ovplyvňujúce výber formy vstupu na zahraničný trh:

 • Politické a hospodárske riziko krajiny,
 • Legislatíva,
 • Štruktúra trhu,
 • Rozhodovacie preferencie.
 • Časové hľadisko, očakávanie obratu a zisku,
 • Finančné prostriedky, mena,
 • Podmienky a možnosti firmy,
 • Veľkosť podiel aktivít,
 • Personál, ciele firmy.[7]

Výrobková politika

Je zameraná na hydinové mäso, ktoré podporuje rast človeka, dobré fungovanie centrálnej nervovej sústavy, bezporuchovo fungujúce žľazy. Hydinové mäso má vysoký objem bielkovín , esenciálnych mastných kyselín, vitamínov, vápnika, fosforu, minerálnych látok, nízky obsah tukov, nízka energetická hodnota, ale aj potrebný arginín„ leucín. Izoleucín, valín a pod.
Zastúpená produkcia je:

 • Hydinové mäsové výrobky 23%,
 • Chladená produkcia 49%,
 • Mrazená produkcia 28%,

Spoločnosť by mala na trh prinášať kvalitné výrobky, zvýšiť podiel mäsa vo výrobkoch a reagovať na potreby a požiadavky spotrebiteľov, a zamerať sa na výrobky pre cieľové skupiny. Cieľom je vytvoriť a ponúkať modernú dynamickú značku HYZA, s vybraným sortimentom, a bude prezentovať zákazníkom popri vybranom portfóliu výrobkov aj noviny zamerané na presadzujúci sa zdravý životný štýl a spôsob stravovania.

Cenová politika

Spoločnosť prešla viacerými nepriaznivými a zložitými obdobiami, na základe veľmi vysokej nákupnej ceny živej hydiny na jednej strane a neustáleho tlaku obchodných sietí na znižovanie realizačných cien na strane druhej. K poklesu prispel aj dovoz lacnej hydiny zo zahraničia.
Cena je závislá hlavne na sortimente, ktorý sa nakupuje a následne predáva. Preto spoločnosť v rámci cenovej politiky sa snaží vyhovieť trhu, ale musíme poznamenať, že podnik sa hlavne prezentuje kvalitnými tovarmi, cena ako aj v rámci Slovenskej republiky tak aj v zahraničí nepatrí medzi najnižšie, ale ako sme už povedali ide o hydinu, zdravie a spokojnosť zákazníka.
Vďaka nej si spoločnosť získala stálosť u zákazníkov, firma musí neustále sledovať pohyb cien u výrobcov, ale hlavne u konkurencie, lebo často nastáva situácia, že iné obchodné siete nájdu výrazne lacnejšie produkty.

Distribučná politika

V rámci distribúcie má dobrú distribučnú sieť a dlhodobé vzťahy s partnermi. Má dodávky produktov zabezpečené vlastným vozovým parkom, modernými chladiarenskými vozidlami. Vývoz podniku je najviac zameraný do Česka, Holandska, Maďarska, Francúzska, Rumunska. Ako aj do Veľkej Británie, Nemecka, Poľska, rakúska, na Ukrajinu a do Afriky.
Podiel na exporte je:

 • chladený tovar 67,32%,
 • mrazený tovar 28,66%,
 • hydinové mäsové výrobky (HMV) 4,02%.

Komunikačná politika

V oblasti komunikačnej politiky možno vyzdvihnúť marketingové akcie, ktoré spoločnosť usporiadava pri rôznych výročiach, sviatkoch. Cieľom komunikačnej politiky je informovať o nových, málo známych výrobkoch. Vo vzťahu k zákazníkovi je úlohou komunikácie poskytovať informácie spojené s kúpou výrobku a napomáhať pri vytváraní predstavy o výrobku. Treba vyzdvihnúť marketingové akcie, ktoré spoločnosť usporiadáva pri rôznych výročiach, sviatkoch.
Formy médií v rámci reklamy spoločnosti HYZA využíva inzertné média, noviny a časopisy. Medzi vonkajšie reklamy patria dopravné prostriedky, plochy na vylepenie plagátov.
Podnik sa usiluje posilniť svoje postavenie na trhu a neustále vyrábať kvalitné výrobky za prijateľné ceny a zároveň sa snaží čo najviac uspokojovať požiadavky zákazníkov.

Odporúčania do budúcnosti

Na základe toho odporúčame v podniku HYZA hlavne:

 • pokračovanie v programoch zameraných na zvýšenie efektivity výroby, kvality a marketingu a agropotravinárských komodít.
 • Ako aj na úrovni spracovania a odbytu finančnými nástrojmi podporovať rozvoj spracovania živočíšných agrárnych výrobkov na výrobky s vyššou pridanou hodnotou a vybudovanie nových spracovateľských prevádzok vo vidieckych oblastiach.
 • Ako aj podporiť vznik a pravidelnú prevádzku trhov a poskytovať podporu realizátorom alternatívnych foriem predaja produktov aj v iných lokalitách – odporučujeme internet.
 • Podporovať odbytové organizácie výrobcov,
 • Vytvárať dotácie s vyšším počtom členov alebo realizovať produkciu s cieľom zvýšiť vyjednávaciu silu združenia.
 • Odporúčame zvýšenie spotreby slovenských potravín propagovať hlavne vysokú kvalitu v médiach, na bilboardoch a tým podporovať slovenských podnikateľov.
 • Vytvoriť podmienky pre spravodlivú hospodársku súťaž medzi domácimi a dovážanými výrobkami, sprísnenie hygienických a veterinárnych požiadaviek na produkty a efektívne ich kontrolovať.

Záver

V rámci konkurencieschopnosti agropotravinárskych komodít má spoločné ako aj iné Slovenské spoločnosti značné rezervy. Ale má jednoznačnú výhodu lebo spotrebitelia dávajú prednosť práve hydinovému mäsu. V rámci toho môžeme konštatovať, že podnik bude úspešný ak bude na trhu neustále ponúkať široký sortiment hydinových výrobkov a neustále sa bude prispôsobovať požiadavkám trhu, ako aj želaní zákazníkov. Zo strany podniku je dôležité aby výrobca poznal faktory ovplyvňujúcich spotrebiteľské správanie sa trhu s hydinou. Na základe toho dokáže podnik vybrať najvhodnejšie nástroje marketingového mixu a získať verného zákazníka.
Trh s hydinou ovplyvňuje viacero faktorov ako dopyt, kúpyschopnosť obyvateľstva, ponuka, cenové relácie iných druhov mäsa, ponuka jatočnej hydiny, faktory ako kvalita, sortiment, ceny, distribúcia a podpora predaja. Rozširuje sa rýchle občerstvenie a tým aj dopyt po hydine. Aj produkcia konzumných vajec.
HYZA je stále popredným dodávateľom hydiny na Slovensku ako aj v okolitých krajinách. Ich odberateľmi sú drobní súkromníci ako aj hypermarkety a reťazce ako LIDL, BILLA a TESCO. Dodáva okrem chladenej a mrazenej hydiny dodáva aj hydinové mäsové výrobky, ktoré zaberajú podiel na trhu.
Cieľom spoločnosti je aj pokračovať v úspešnej spolupráci so súčasnými odberateľmi či už na Slovensku, ako aj v zahraničí, ktorí budú nakupovať kvalitné výrobky od najväčšieho domáceho výrobcu hydiny a hydinových výrobkov na Slovensku.
Kladie veľký dôraz na zdravý životný štýl i spôsob stravovania, preto chce HYZA vysoko kvalitné hydinové výrobky vyrábať a tým aj prispievať k zdravej životospráve svojich zákazníkov. Nástrojom uspokojovania neustále sa meniacich potrieb a požiadaviek spotrebiteľov je schopnosť spoločnosti HYZA a.s. pravidelne prinášať na trh novinky a venovať sa inováciám výrobného portfólia.

Zoznam použitej literatúry

1. KRETTER, A. a kol. 2010. Marketing. Nitra: SPU, 2010, 288 s., ISBN 978-80-552-0355-3
2. MURA, L. 2010. Penetration of small and medium sized food companies on foreign markets. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vedecký časopis MZLU Brno, LVIII, 2010, 3, s. 157 – 164, ISSN 1211-8516
3. OREMUS, P. 2008. Adaptácia marketingového manažmentu podnikov potravinárskeho priemyslu na vnútornom trhu Európskej únie. Nitra: DDP, 2008, 150 s.
4. RAJT, Štefan. 2000. Marketing. Bratislava: SPRINT, 2000. 132 s. ISBN 80-8848-62-8
5. https://www.euroekonom.sk/download2/pripadove-studie/Pripadova-studia-Medzinarodny-marketing-9.pdf
6. ŠIMO, D. 2006. Agrárny marketing. Nitra: SPU, 2006, 300 s., ISBN 80-8069-726-4
7. URBAN, Eduard. 2001. Medzinárodný marketing. Bratislava: Ekonóm, 2001. 320 s. ISBN 80-225-1469-1
8. Hyza Dostupné na: <http://www.hyza.sk/> [Cit. 2014-11-28]
9. Hyza. Dostupné na: <www.uprimnekurca.sk > [ Cit. 2014-11-28]
10. Význam mäsa vo výžive ľudí a gény ovplyvňujúce kvalitu mäsa. 2007 [online] Bratislava: SME, aktualizované 2007. [cit. 2014-12-15]. Dostupné na: <http://diplomovka.sme.sk/praca/3253/vyznam-masa-vo-vyzive-ludi-a-geny-ovplyvnujuce-kvalitu-masa.php>.http://foaf.sk/firmy/236948#zaznam
11. Marketing. Dostupné na: <http://medialne.etrend.sk/marketing/hyza-spustila-kampan-s-uprimnym-kurcatom.html.> [Cit.2014-10-28]
12. Marketing. Dostupné na: www.studiowide.co.uk/blog/marketing-environment-macro marketingová stratégia. Dostupné na: <www.searchquotes.com/search/Business_Environment/1/> [ Cit.2014-09-28]

Zdroje

[1] http://foaf.sk/firmy/236948#zaznam
[2] www.hyza.sk
[3] OREMUS, P. 2008. Adaptácia marketingového manažmentu podnikov potravinárskeho priemyslu na vnútornom trhu Európskej únie. Nitra: DDP, 2008, 150 s.
[4] KRETTER, A. a kol. 2010. Marketing. Nitra: SPU, 2010, 288 s., ISBN 978-80-552-0355-3
[5] MURA, L. 2010. Penetration of small and medium sized food companies on foreign markets. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vedecký časopis MZLU Brno, LVIII, 2010, 3, s. 157 – 164, ISSN 1211-8516
[6] https://www.euroekonom.sk/download2/pripadove-studie/Pripadova-studia-Medzinarodny-marketing-9.pdf
[7] https://www.euroekonom.sk/download2/prednasky/Medzinarodny-marketing-prednaska-mm5.pdf

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥