Pri mimosúdnom vymáhaní sledujte majetkové a iné pomery dlžníka

Najzakladanejším predpokladom k dosiahnutiu úspešného mimosúdneho vyrovnania s dlžníkom je dostatočná znalosť potrebných informácií. Väčšina spoločností, ktoré sa zaoberajú vymáhaním pohľadávok, robia svoju prácu štatisticky, čo znamená, že si určia predbežnú vymožiteľnosť, odhadnú náklady súdneho sporu a predpokladanú proti obranu dlžníka. Tu však prichádzame k tomu, že takéto spoločnosti spravidla vymôžu pohľadávky iba od dlžníkov, ktorí sa buď bránia nedostatočne alebo vôbec. Deje sa tak najmä z dôvodu, že predmetné spoločnosti sú zložené z pracovníkov, ktorí nedisponujú právnym vzdelaním, a preto nedokážu aplikovať potrebné právne ustanovenia ani judikatúru. Práve táto neznalosť právnych predpisov, resp. ich nesprávne aplikovanie, predstavuje polovicu potrebných informácií, ktoré sú nevyhnutné nielen pre mimosúdne vymáhanie dlhov, ale aj pre súdne konanie.
Druhou, pri mimosúdnom vymáhaní, podstatnejšou polovicou potrebných informácií, sú znalosti o majetkových a iných pomeroch dlžníka. Existuje viacero voľne prístupných registrov, v ktorých je možnosť zistiť určité informácie o dlžníkovi. Problémom týchto registrov je však ich roztrúsenie, neaktuálnosť, cena alebo nedostupnosť v širšom rozsahu.
Pre spresnenie, pokiaľ chcete zistiť, či váš dlžník vlastní nejakú nehnuteľnosť, môžete tak urobiť na katastrálnom portáli Slovenskej republiky. Potrebujete však okrem základných informácií o dlžníkoch vedieť aj katastrálne územie, v ktorom sa má nehnuteľnosť nachádzať. V súčasnosti existuje viac ako 3 500 katastrálnych území a každé jedno vyhľadanie je chránené zadaním unikátneho kódu a časovou stopkou. Uvedené znamená, že nemôžete vyhľadávať informácie o dlžníkoch hromadne. Aj keby ste sa rozhodli prejsť všetky katastrálne územia ručne, tak by vám to trvalo niekoľko týždňov. Táto informácia je pritom iba jedna z asi 200, ktoré o dlžníkovi zisťujeme pred prvým kontaktom.
Poviete si, že na čo by ste takúto informáciu potrebovali, keď vám ju vie zabezpečiť exekútor pri exekúcii. Toto je však pravda iba z časti. Momentom začatia vymáhania pohľadávok váš dlžník urobí všetko preto, aby ste svoje peniaze už nikdy nevideli. Pri väčších pohľadávkach dlžníci „vykrádajú“ spoločnosti alebo prepisujú majetky, aby exekútor nemal čo vymôcť. Uvedené znamená, že dlžník už v čase právoplatného rozhodnutia nebude disponovať majetkom, ktorý vlastnil predtým.
Z tohto dôvodu je potrebné poznať majetkové pomery dlžníka čo najskôr, a to nielen tie súčasné, ale aj minulé, nakoľko máme potom možnosť odporovať právnym úkonom, ktoré dlžník urobil za účelom ukrátenia veriteľov, čiže vás. Zabránime tak prevodu majetku a odvrátime nevymožiteľnosť vašej pohľadávky.
Najväčším problémom je, že takýchto registrov existuje veľké množstvo, pričom sú zabezpečené technickou ochranou znemožňujúcou zistenia všetkých potrebných informácií. Naša spoločnosť je však vlastníkom jedinečného programu, prostredníctvom ktorého všetky tieto informácie zistíme ešte pred prvým kontaktom dlžníka. Zistíme, čo všetko dlžník vlastní, či je predmetom iných sporov alebo exekúcií, jeho kontaktné informácie, majetkové pomery, ako aj iné informácie, čo nám poskytne reálnu predstavu o jeho platobných schopnostiach.
Na základe týchto informácií nás dlžník nedokáže zavádzať a mimosúdna komunikácia so znalosťou takýchto informácií prebieha na úplne inej úrovni, ako komunikácia bez znalosti takýchto informácií. Kto má informácie, má takisto moc nad situáciou a schopnosť ovplyvňovať jej priebeh. V momente, pokiaľ nadobudneme dojem, že nás dlžník zavádza, podávame žalobu. V prípade, ak sa dlžník začne zbavovať majetku, čo my s naším programom včas zistíme, budeme rozporovať úkony, ktorými došlo k prepisu majetku a v prípade, ak sa rozhodne „vykradnúť“ spoločnosť, začneme kroky, vedúce k trestnoprávnemu stíhaniu, pričom aj vyvodíme osobnú zodpovednosť konateľov a vaše pohľadávky vám získame naspäť.
Dokonca aj my si uvedomujeme, že získať všetky takéto informácie bez špeciálne navrhnutého programu by nebolo možné a nemohli by sme sa prezentovať úspešnosťou až 87%. Našťastie pre vás týmto programom disponujeme, pričom bol vytvorený výhradne pre našu spoločnosť naším zakladateľom, a teda bol prispôsobený tomu, aby sa zameriaval na všetky nevyhnutné informácie, ktoré je nutné získať o dlžníkovi pre úspešné vymoženie vašich pohľadávok. Vieme, že investícia do skvalitňovania našich služieb je to najdôležitejšie, a to nás robí výnimočnými v porovnaní s inými spoločnosťami.

Máte so svojimi obchodnými partnermi dlhodobo dobré vzťahy a nechcete si ich narušiť pri vzájomných nezhodách ohľadom rôznych dlhov či pohľadávok?
Život totiž presne takéto situácie prináša, občas sa jednoducho stane, že aj napriek výborným vzťahom a blízkym kontaktom nedokáže dlžník svoje pohľadávky splácať. Na druhej strane ste tu však Vy, v pozícii veriteľa a človeka veriaceho v návrat finančných prostriedkov do svojej moci.
Vzniká tu zaujímavá situácia, ktorú však najlepšie vyrieši odborný zásah zvonka. Práve odtiaľ totiž môžu v pozícii tretej strany zasiahnuť do deja špecializované spoločnosti zameriavajúce sa na vymáhanie dlhov a pohľadávok. Tieto spoločnosti najčastejšie v priebehu 60 až 90 dní zabezpečia navrátenie peňazí do Vašich rúk, pričom len v niektorých prípadoch dôjde až na súdne konanie. Vymáhanie dlhov prostredníctvom týchto spoločností je garantované ich etickým kódexom, zaručujúcim rázne, ale zároveň ľudské a ohľaduplné jednanie s dlžníkmi.
Skúsenosti potvrdzujú, že takýto prístup je vždy lepší, nakoľko si dlžník často potom aj sám uvedomí povinnosť vrátenia peňazí a navyše si s ním aj do budúcna udržíte dobré vzťahy z hľadiska prípadnej ďalšej spolupráce.
Pokiaľ Vás teda trápia nesplatené dlhy či pohľadávky Vašich obchodných partnerov, tak sa neváhajte obrátiť na spoločnosti špecializujúce sa práve na tieto činnosti! Spoločnosti si väčšinou ako formu poplatku určujú provízie z vymáhaných súm, pričom všetko už záleží len na Vašej konkrétnej dohode s predstaviteľmi týchto firiem.

Práve na základe takýchto obťažne získateľných informácií sa vieme s dlžníkmi dohodnúť oveľa efektívnejšie aj mimosúdnou cestou. Pre vás ako klienta je predsa najdôležitejšie, aby sme celý proces vymáhania pohľadávky vybavili vzhľadom na okolnosti čo najrýchlejšie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥