Podstata podniku

Hlavnou úlohou podnikateľa je, aby našiel a spoznal príležitosti, ktoré poskytuje súčasný ale aj budúci trh, avšak nestačí len nájsť príležitosť ale je potrebná aj predstava o ich využití. Základom je však si overiť svoje predstavy pomocou analýzy trhu, ekonomickou analýzou trhu podnikateľ zistí informácie o konkurencií, politike konkurentov, ale hlavne o takých častiach trhu, v ktoré sú nenasýtené.

Podnikateľ

Podnikateľ by mal byť pripravený na podnikateľskú aktivitu nie len technicky, osobnostne, technologicky ale aj finančné pripravený, podnikateľ by mal poznať vlastné právne aspekty aspekty podnikania platné v prostredí podnikania, ako aj zvoliť správny čas pre trh so zreteľom na medzery v trhu a stav konkurencie, a samozrejme je potrebné mať vhodný podnikateľský zámer. (Papulová, E. a kol., 2006 )

Podnikanie

Podnikanie predstavuje taký súbor činností, ktorými sa vyhľadávajú ako aj využívajú ekonomické príležitosti, ktoré mu poskytuje trh. Podnikanie sa chápe ako vlastnosť človeka, jeho umeniu inovovať, vytvárať, motivovať a využívať príležitosti pre rozvoj výrobnej ako aj hospodárskej činnosti, na zvýšenie prosperity podnikateľského subjektu.
Podnikanie je činnosť, ktorou sa snažíme dosiahnuť zisk, na to, aby táto činnosť mohla byť chápaná ako podnikanie musí spĺňať pravidlá podľa zákona.
Podnikanie podľa Obchodného zákonníka § 2 ods. 1je definované nasledovne : „Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikateľom podľa tohto zákona je:

 1. Osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia,
 4. Fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.“ (Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

Podnikanie je charakterizované aj podľa modernej teórie podnikania k tvorcom tejto teórie patri I.M.Krizner, T.W.Schultz, H. Leibenstein podľa tejto teórie je podnikaním taká ľudská činnosť, ktorá je zameraná na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike. Nastáva taký stav, keď sú výrobné zdroje vynaložených takým optimálnym spôsobom so zreteľom na vlastnosti ekonomického prostredia. Najzákladnejším motivačným faktorom sa považuje zisk, ktorý podnecuje a stimuluje podnikateľa ako aj výsledok podnikania. (Papulová, E. kol., 2006)

Základné znaky podnikania

Podnikanie ako tvorivá ľudská činnosť ma samozrejme svoje určité znaky charakteristické a nimi sa líši od iných druhov ľudských činností. Medzi základné znaky podnikania patria:

 • Samostatné konanie hospodárskych subjektov,
 • Iniciatívnosť podnikateľa ako aj podniku,
 • Smelosť, vynachádzavosť,
 • Iniciatívnosť,
 • Schopnosť rozhodovať sa v podmienkach nesitoty,
 • Novátorstvo v riešení neštandarných úloh pri dosahovaní cieľa,
 • Ochota znášať ako aj preberať hospodárske riziká. (Kupkovič, M. a kol., 1996)

Predpoklady podnikania

Na to, aby bolo podnikanie úspešné je nutné aby boli vytvorené objektívne a subjektívne predpoklady, ktoré by mali v praxi vytvárať organicky súviasici celok.
Objektívne predpoklady podnikania sú tvorené trhovou ekonomikou, ktorá stimuluje alebo by mala stimulovať podnikanie tým, že umožní využiť ekonomické príležitosti všetkým tým, ktorí chcú v danom odbore podnikať. Takéto príležitosti vznikajú z interakcií medzi podnikateľom zákazníkmi, podnikateľom, konkurentmi, finančnými partnermi, kooperujúcimi podnikmi a pod. Takéto predpoklady sa vytvárajú aj vo vnútri v podnikateľských subjektov, ktoré vytvárajú vnútornú podnikavosť. Ide o také aktivity tvorivé, ktoré sú v jednotlivých častiach transformačného procesu pri výrobe, predaji, obstarávaní, v technickom rozvoji, zamerané na dokonalejšie využívanie budov, zdrojov, pozemkov, zariadení, ale aj personálu. Tito aktivity vytvárajú také predpoklady na využitie vonkajšej podnikavosti.
Subjektívnymi predpokladmi podnikania patria hlavne individuálne vlastnosti, ktoré sú schopné realizovať určitý druh podnikania, tieto závisia od človeka, jeho schopností, pripravenosti ale aj motivácie na podnikaní.

Právne aspekty podnikania

Slovenská republika vytvára právne predpoklady, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť podnikanie, preto základnou právnou normu zaoberajúcou sa podstatou a znakmi podnikanie je Obchodný zákonník.
Podľa Obchodného zákonníka má podnikanie nasledovné znaky:

 • Samostatnosť,
 • Sústavnosť,
 • Vlastnú zodpovednosť,
 • Konanie vlastným menom,
 • Dosiahnutie zisku,

Znaky podnikania podľa Obchodného zákonníka majú svoj význam hlavne z legislatívnych dôvodov. Znaky, ktoré definuje moderná teória podnikania, nie sú rovnaké ako definuje Obchodný zákonník nakoľko vychádzajú skôr z osobnostnej charakteristiky subjektov podnikania. (Citované podľa Obchodného zákonníka § 2 ods. 1..)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥