Podnikavosť a vzťahy v podniku, podnikové výrobné faktory

Podnikavosť je schopnosť, umenie a motivácia k vyhľadávaniu, vytváraniu a využívaniu príležitostí, ktoré sa nachádzajú v podnikateľskom prostredí, aby si podnikateľský subjekt zabezpečil ziskovosť. Podnikavosť má dve hľadiská:

Objektívna podnikavosť

 1. Vonkajšia podnikavosť – schopnosť objaviť alebo zámerne vytvoriť a efektívne využiť príležitosti, kt. podnikateľskému subjektu vznikajú z aktívnych vzťahov s jednotlivými subjektmi podnikateľského prostredia
 2. Vnútorná podnikavosť – aktívne, iniciatívne a tvorivé vyhľadávanie a efektívne využívanie vnútropodnikových príležitostí na zlepšenie plnenia poslania a cieľov podniku

Subjektívna podnikavosť

Podnikateľ a manažér subjektívnu podnikavosť, resp. túto schopnosť svojim konaním prenášajú na všetkých spolupracovníkov:

 • potreba presadiť sa,
 • mať prirodzenú autoritu,
 • vedieť niesť riziko,
 • pozitívna predstava o sebe,
 • optimistický pohľad na svet,
 • náročný na seba,
 • tvorivý a pod.

Definícia podnikania

Podnikanie je realizácia podnikavosti v praktickom živote. Podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk (§2 ods. 1 Obchodného zákonníka). Podnikavosť sa uskutočňuje využitím príležitostí, ktoré vznikli náhodne, alebo cestou príležitostí, ktoré vytvoril podnik. Ťažiskom podnikania je hľadanie, vytváranie podnikateľských činností s tým, že čaká na zhodnotenie manažérskej činnosti.

6 základných rozmerov podnikania

 1. strategická orientácia
 2. oddanosť príležitostí
 3. zverovanie zdrojov
 4. kontrola zdrojov
 5. štruktúra manažmentu
 6. filozofia odmeňovania

Základné znaky podnikania

 • sústavná, t. j. nepretržitá činnosť, ktorá je vykonávaná
 • samostatne
 • vo vlastnom mene
 • na vlastnú zodpovednosť

Podnikanie je vlastnosť človeka, spája sa s umením inovovať, motivovať, vytvárať a využívať na rozvoj výrobných a hospodárskych činností. Je to ľudská činnosť, ktorá sa zameriava na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike.
Rovnovážny stav – výrobné zdroje sú využívané optimálnym spôsobom so zreteľom na vlastnosti ekonomického prostredia.
Zisk – výsledok hospodárskej činnosti.
Podnikanie vyvolávajú podniky, ktoré sú:

 1. podniky vznikajú ako odozva na ekonomickú príležitosť,
 2. sú vytvárané – štátom za účelom produkcie verejných statkov.

Medzi základné predpoklady na podnikanie patria objektívne faktory a subjektívne faktory – individuálne vlastnosti človeka, od jeho vlastností, pripravenosť a motivácia podnikať.

Podnikateľ

Podnikateľ (podľa obch. zákonníka) je FO alebo PO, ktorá:

 • je zapísaná v obchodnom registri
 • podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov
 • FO, ktorá uskutočňuje poľnohospodársku výrobu a je pre jej výkon evidovaná

Rozdieľ medzi podnikateľom a manažérom

Podnikateľ vkladá do podnikania finančné zdroje, znáša riziko, zodpovednosť, je zainteresovaný na zhodnocovaní vloženého kapitálu a je vo svojej aktivite nezávislý.
Manažér je predstaviteľ podniku vo vzťahu k zamestnancom. Vedie svojich podriadených, zabezpečuje interpersonálne vo vnútri podniku i mimo neho. Rieši problémy, hľadá kompromisy a je v podriadenom vzťahu voči vlastníkom.

Okolie podniku a vzťahy podniku

 • všeobecné okolie (nepriame) – pôsobí na všetky podniky
 • špecifické okolie (priame) – pôsobí na konkrétny podnik, prostredníctvom prvkov, ako sú dodávatelia, zákazníci, konkurenti, …

PESTE – politické, ekonomické, sociálne, technologické, environmentálne
Vertikálne vzťahy (väzby) – zhora nadol – majú mocenský charakter

 1. podnik – štát
 2. podnik – obec
 3. podnik – verejnosť

Horizontálne vzťahy (väzby) sú obchodno-záväzkové vzťahy.

 1. podnik – dodávatelia
 2. podnik – konkurenti
 3. podnik – zákazníci
 4. podnik – finančné a nefinančné inštitúcie

Podnikové výrobné faktory

Podnikové výrobné faktory sú vstupy do transformačného procesu v podobe prvkov činnosti a ich vzájomných väzieb, ako aj väzieb na vonkajšie okolie. Podnikové výrobné faktory môžu byť:

 • dispozitívne – súvisia s riadením podniku (plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola)
 • elementárne – vzťah podnik a okolie (podnik – štát…)

Ďalej podnikové výrobné faktory rozdeľujeme na:

 1. spotrebúvané -pri tvorbe produktu sa míňajú:
  • priame – to čo tvorí podstatu výrobku
  • nepriame – rýchlo sa opotrebovávané, čo pomáha pri výrobe výrobku
 2. potenciálne – pri tvorbe produktu ich používam:
  1. aktívne – stroje, človek
  2. pasívne – budovy, výrobné haly, nevýrobné zariadenia
 3. doplnkové – vzťah podnik a jeho okolie

Komentáre k článku Podnikavosť a vzťahy v podniku, podnikové výrobné faktory (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥