Peniaze, finančný trh a kapitálový trh

Peniaze považujeme za tovar, ktorý slúži ako všeobecný výmenný prostriedok a ním je vyjadrená hodnota všetkých tovarov.

Funkcie peňazí

 • funkcia sprostredkovateľa výmeny: peniaze sprostredkúvajú výmenu tovaru, kúpu a predaj. Predpokladom plnenia tejto funkcie je: trvanlivosť, prenositeľnosť, deliteľnosť
 • funkcia uchovávateľa hodnôt: umožňuje subjektom odloženie zamýšľanej kúpy na výhodnejší čas tým, že poskytuje možnosť vytvárania zásoby kúpnej sily
 • funkcia zúčtovacej jednotky: hodnota tovaru vyjadrená pomocou peňazí je cenou tovaru
 • funkcia meradla odloženej platby: niektoré transakcie prebiehajú na báze úveru a pôžičiek

Vývoj peňazí

 1. naturálna výmena – výmena tovaru za tovar
 2. tovarové peniaze – kožušiny, plátno – odvodené slovo platiť, platidlo
 3. kovové peniaze – mince z drahých kovov (zlato, striebro)
 4. papierové peniaze – používame dodnes
 5. elektronické peniaze

Súčasné formy peňazí

 1. drobné kovové mince
 2. papierové peniaze – bankovky
 3. bankové (depozitné) peniaze – vklady bez výpovednej lehoty, šeky
 4. kvázipeniaze – termínované vklady, cenné papiere
 5. elektronické peniaze – internet banking, mobil banking, úverové karty

Drobné kovové mince + papierové peniaze = obeživo

Kvantitatívna teória peňazí

 • kvantitatívnu teóriu peňazí presadzovala klasická ekonómia
 • dospeli k názoru, že ceny v ekonomike sú závislé od rastu množstva peňazí a naopak
 • vymysleli rovnicu výmeny M.V=P.Q, ktorá udáva priamo úmerný vzťah medzi cenou a množstvom tovaru
 • M je množstvo peňazí v obehu, V je rýchlosť obehu peňazí, P je priemerná úroveň cien a Q je celkový národný produkt (HDP, HNP)
 • rovnica vyjadruje, že ak rastú ceny, rastie aj množstvo peňazí v obehu a naopak

Keynesova teória peňazí

Keynesova teória peňazí spochybnila kvantitatívnu teóriu a množstvo peňazí v obehu je podľa nej závislé od úrokovej miery. Vymyslel teóriu referencie likvidity ktorou vysvetľuje motívy držby peňazí u ekonomických subjektov:

 • motív obehu
 • motív opatrnosti
 • špekulačný motív

Motív obehu u domácností skúmal motív dôchodkový a u podnikov motív transakčný. Motív opatrnosti predstavuje u subjektov zabezpečiť si peňažnú zásobu, ktorá musí byť tým vyššia, čím vyššia spotreba. Motív špekulačný súvisí s výškou úrokovej sadzby.

Monetaristická teória peňazí

Monetaristická teória peňazí upriamuje pozornosť na peňažné agregáty. Peňažné agregáty sú ukazovatele, prostredníctvom ktorých sa meria množstvo peňazí v obehu v danej ekonomike
Likvidita je schopnosť ľahko premeniť hospodárske prostriedky na peňažné prostriedky. Majetok podniku je likvidný, ak je ľahko speňažiteľný. Likvidita jednotlivých foriem peňazí je rôzna a ich rozlišovanie umožňuje vyjadrovať ponuku peňazí pomocou peňažných agregátov. Miera likvidity je schopnosť pohotovo uskutočniť platobnú operáciu.

Peňažné agregáty

Hlavné peňažné agregáty su M1 a M2, prípadne M3:

 • M1– predstavuje najlikvidnejšiu formu peňazí, peniaze používané na nákup a predaj vecí, ktoré možno v každom okamihu použiť na platbu
 • M2 – sa nazýva kvázipeniaze – tvoria ho termínované vklady, sporenie, peňažné prostriedky nemožno použiť na okamžité platby
 • M2= M1+termínované vklady
 • M3 – tvoria najmenej likvidné aktíva, patria sem cenné papiere, typy sporení
 • M3= M2+ cenné papiere

Finančný systém

Predstavuje súbor trhov, inštitúcií a regulácií, pomocou ktorých sú poskytované finančné transakcie v národnom i medzinárodnom meradle. Finančný systém má tieto zložky:

 • finančné trhy
 • finanční sprostredkovatelia
 • finančné nástroje
 • finančné transakcie

Finančný trh – je trh, na ktorom finanční sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú prelievanie krátkodobého, dlhodobého a strednodobého kapitálu, medzi jednotlivými subjektami v národnom i medzinárodnom meradle.

Funkcie finančného trhu

 • akumulačná – zhromažďovanie – mobilizuje peňažné prostriedky zo všetkých zdrojov
 • alokačná – rozmiestňuje peňažné prostriedky do oblasti reálneho kapitálu
 • selekčná – robí výber medzi subjektami

Na finančnom trhu sa sústreďuje dopyt a ponuka po:

 • peňažnom kapitále
 • platobných prostriedkoch
 • cenných papieroch
 • devízach
 • drahých kovov
 • poistnej ochrane

Účastníci finančného trhu

 • majitelia úspor – veritelia
 • dlžníci
 • finanční sprostredkovatelia

Finanční sprostredkovatelia zabezpečujú:

 • vzájomné spojenie všetkých ekonomických subjektov
 • uskutočňujú príslušné transakcie
 • vytvárajú vhodné podmienky pre obidve skupiny
 • znižujú informačné a transakčné náklady
 • zvládajú riziko

Výsledkom stretnutia dopytu a ponuky na finančnom trhu je cena, ktorá nadobúda formu:

Spôsoby financovania

Priame financovanie – transakcia sa vykonáva len medzi dlžníkom a veriteľom

 • výhoda – je najjednoduchšia
 • nevýhoda – vznikajú transakčné a informačné náklady

Nepriame financovanie– pomocou sprostredkovateľov. Realizuje sa prostredníctvom :

 • depozitné inštitúcií – komerčné banky, sporiteľne
 • zmluvné inštitúcie – fondy, poisťovne
 • investičné spoločnosti
 • ostatní finanční sprostredkovatelia – finančné spoločnosti a agentúry

Existencia finanačných sprostredkovateľov umožňuje:

 • redukciu rizika: neplnenie záväzku, investovanie do akcií
 • zníženie informačných nákladov
 • zníženie transakčných nákladov
 • operatívnejšie stretávanie dopytu a ponuky na finančnom trhu

Peňažný trh

Na peňažnom trhu sa obchoduje s krátkodobým kapitálom. Účastníci trhu sú komerčné banky, obyvateľstvo, podnikateľský sektor. Operácie realizujú podniky (výplata miezd, odvody), obyvateľstvo (účty, spotrebné úvery) a komerčné banky (peňažné agregáty – likvidita). Pre tento trh je charakteristický vysoký stupeň likvidity a nižšie riziko a nižší výnos.

Kapitálový trh

Na kapitálovom trhu sa obchoduje so strednodobým a dlhodobým kapitálom, obchodujú na ňom investori, preto mu hovoríme aj investičný trh. Účastníci finančného trhu sú rovnakí ako pri peňažnom trhu, navyše tu vystupuje štát, národné a medzinárodné inštitúcie.

Nástroje kapitálového trhu

 • strednodobé a dlhodobé cenné papiere: majetkové alebo úverové
 • strednodobé a dlhodobé úvery: hypotekárne a stavebné úvery
 • finančný lízing: osobitné formy úverov
 • deriváty: sú to finančné zmluvy, ktorých hodnota je odvodená od dlhopisov, akcií

Výnosy na kapitálovom trhu majú podoby úroku, dividendy, podiely na zisku , prémie a pod. Na kapitálovom trhu sa vyvíjajú kurzy cenných papierov.

Trh zahraničného kapitálu

 • devízový trh – devízové transakcie – jedná sa o nákup alebo predaj jednej národnej meny za inú
 • trh drahých kovov

Fungujú ako veľkoobchodný trh (vláda a iné spoločnosti nakupujú zahraničnú menu) ale aj ako maloobchodný trh.

Medzinárodný finančný trh

Špecializuje sa na transakcie s pôžičkovým kapitálom euromeny

Dopyt po peniazoch

Dopyt po peniazoch závisí od výšky dôchodku, cenovej hladiny a úrokovej miery. Ponuka peňazí predstavuje množstvo peňazí v obehu , závisí od rozhodnutia centrálnej banky. Pri vyššej úrokovej miere ponuka peňazí prevyšuje dopyt a vyvoláva to tlak na znižovanie úrokovej miery.
Multiplikátor ponuky peňazí alebo bankových peňazí- slúži na znásobovanie ponuky peňazí pri ktorej sa odvádza povinná miera rezerv do centrálnej banky. Depozitá – D sú depozitá,  1/r – multiplikátor, R – rezervy
Expanzia bankových peňazí predstavuje rozširovanie ponuky peňazí na trhu prostredníctvom multiplikácie.
Kontrakcia bankových peňazí znamená úbytok vkladov a obmedzené úverové možnosti

Vrtuľníkové peniaze

Vrtuľníkové peniaze predstavujú expanzívnu fiškálnu politiku, ktorá je financovaná zvýšením peňažnej zásoby v ekonomike. Vrtuľníkové peniaze predstavujú ekonomický model, pri ktorom centrálne banky distribuujú (rozdávajú) peniaze priamo fyzickým osobám (ľuďom). Cieľom vrtuľníkových peňazí je oživiť hospodárstvo, ktoré sa rúti do ekonomickej krízy, alebo sa v nej už nachádza.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥