Odvetvie P2P financovania krízu ustálo

Skúsenejší zahraniční investori neprepadli počas krízy panike a peniaze nevyberali. Naopak neskôr využili vyššie úročenie investícií. U slovenských a českých investorov to však vždy neplatilo – hovorí v rozhovore Jana Mücková, šéfka veľkej českej P2P platformy – Bondster, ktorá pôsobí aj na Slovensku.
Koronakríza vniesla do vzťahu veriteľ – dlžník, ktorý je založený na dôvere, zvýšenú neistotu. Ako sa to prejavilovo vašom biznise?
Ako každá kríza, aj táto preverila pripravenosť jednotlivých subjektov. Silní ju ustáli, slabí mali problémy. Trh sa „čistí“ od platforiem, ktoré na neho nepatria, čo bolo zrejmé už od začiatku roka (napr. pobaltské platformy Kuetzal, Envestio, Grupeer). Trh ako celok prejde očistou a zostanú na ňom len kvalitné platformy, ktoré si rozdelia investorov z tých nekvalitných.
Kríza paradoxne vygenerovalanové príležitosti. Dopyt po pôžičkáchtotiž vzrástol a ich poskytovatelia – nebankové spoločnosti, potrebujú financovanie. Poskytovatelia z mnohých krajín pociťujú zvýšený záujem o pôžičky od ľudí, ktorých ekonomická situácia sa náhle zhoršila, či už v dôsledku zníženia platu alebo straty zamestnania. Vďaka ich zvýšenému záujmu môžeme našim investorom ponúknuť atraktívne výnosy. Aktuálne máme na platforme výnos až 15percent ročne.
Neboja sa teda investori, že by o svoje vklady mohli prísť? Mnohí dlžníci nebudú môcť splácať načas. Ako na to investori reagujú?
Ekonomické problémy dlžníkov neznamenajú automaticky stratu pre investorov. Vklady chránia viaceré záruky, napríklad ručenie nehnuteľnosťou alebo u nás Buyback program (spätný odkup investícií). Aj keď dôjde k nesplácaniu, je to vo veľkej väčšine prípadov len dočasný jav. Investori by teda nemali prepadať panike.
Vidíme tu odlišný postoj u zahraničných a „miestnych“ českých alebo slovenských investorov. Kým tí zahraniční majú vo svojich portfóliáchzväčša aj akcie, u našincov je to skôr výnimkou. Zahraniční investori sú teda na výkyvy a krátkodobé prepady počas kríz zvyknutí.Je pre nich bežné, že výnosnosť portfólia v čase kolíše. Krátkodobé prepady trhu spravidla nevnímajú príliš dramaticky a sú preto tolerantnejší k prepadom na trhoch, či k oneskoreniam s platbami výnosov.
Domáci investori sú naopak viac konzervatívni. Ak dôjde k posunu v splatnosti, vnímajú to dramaticky. Nie sú ochotní tolerovať oneskorenie výplat, a to ani v prípade, keď im počas meškaniastále nabiehajú úroky. Niekedy preto konajú unáhlene, čo je na škodu.
Došlo teda aj k panickým reakciám investorov?
Aj tu platí, že domáci investori obmedzili nové investície a zároveň sa snažili vyberať všetky doterajšie vklady, a to hneď počas prvej vlny prijímania vládnych opatrení. Naopak zahraniční investori vyčkávali a v podstate začali nové investície tlmiť až v priebehu apríla. Svoje peniaze však vo veľkom nevyberali, skôr vyčkávali a teraz, keď výnosy dosahujú 15percent ročne, začínajú opäť investovať.
Ako sa investorov dotýkajú opatrenia ako odklad splátok, ktoré vlády prijali vo viacerých krajinách?
Zákonná možnosť odkladu splátok úverov prijatá v krajinách, kde pôsobia naši partneri –lokálni poskytovatelia pôžičiek, sa nás dotýka. Museli sme to reflektovať aj na našej ponuke. V reakcii na tieto opatrenia sme investorom umožnili pozrieť si, koľko pôžičiek z ich portfólia bolo zasiahnuté zákonným odkladom.
Vo väčšine prípadov sa nám podarilo dohodnúť s poskytovateľmi pôžičiek tak, aby aj počas odkladu splátok z dôvodov vládnych opatrení, platili investorom pravidelne úroky, a to v pôvodne dohodnutej výške. Často aj napriek tomu, že poskytovatelia dostanú od dlžníkov podľa zákona nižší úrok, než koľko potom musia vyplácať investorom.
V týchto prípadoch dôjde k posunu splátok a investori získajú peniaze spravidla až po skončení odkladu. V priebehu tohto obdobia však naďalej dostávajú vopred dohodnutý úrok. Investori tak o svoje peniaze neprídu, len ich dostanú neskôr a ešte s extra výnosom za čas odkladu.
Princíp vášho biznisu je v tom, že investorom sprostredkujete príležitosť financovať pôžičky, ktoré poskytujú lokálne nebankové spoločnosti pôsobiace v rôznych krajinách. Úspešnosť investora teda vo veľkej miere závisí od schopnosti daného poskytovateľa vymôcť požičané peniaze. Ako sa na ich finančnom zdraví podpísala kríza?
Je pravda, že v čase krízy mala veľká časť poskytovateľov krátkodobé problémy s cash-flow. Bolo to dané najmä neistotou a vládnymi opatreniami. Moratória spôsobujú, že poskytovatelia pôžičiek prídu o veľkú časť svojho cash-flow po dobu až šiestich mesiacov. To je samozrejme veľký zásah do ich hospodárenia. Dlžníci teraz nemajú takú motiváciu splácať,v mnohých krajinách tak došlo aj k skokovému zhoršeniu platobnej morálky.
Poskytovatelia boli preto nútení pristúpiť k optimalizačným riešeniam, napríklad znižovali prevádzkové náklady, obmedzili marketingové aktivity a niektorí aj svoje produkty prispôsobili aktuálnej situácii. Primárne sa sústredili na to, aby krízu ustáli a boli schopní naďalej fungovať.
Všeobecne preto očakávame, že teraz budú všetci investori požadovať od poskytovateľoch viac informácií a pravidelný update ich finančnej situácie. V Bondster sa teraz sústredíme práve na tých poskytovateľov, ktorí majú záujem byť čo najtransparentnejší a pravidelne informovať o ich fungovaní a finančnom stave.
Čo bude nasledovať? Je už kríza za nami?
Zo strany investorov vzrastie záujem o diverzifikáciu a o úvery zabezpečené nehnuteľnosťami.
Poskytovateliabudú viac ochotní zverejňovať informácie o svojom cash-flow, o prevádzke a finančnej situácii, čo predtým nebývalo zvykom.Tieto spoločnostisi uvedomujú, že ak budú svoje záväzky plniť riadne a načas a budú klientom dodávať kvalitné informácie o svojom finančnom stave, tak budú ich pôžičky pre investorov viac atraktívne a bude preto pre nejednoduchšie získať financovanie, ktoré potrebujú na financovanie pôžičiek.
Na samotnom P2P trhu bude určite pokračovať už spomínaný trend čistenia od nekvalitných platforiem. Je to prvá kríza, ktorá naše odvetvie postretla. Ako sa hovorí, každá kríza človeka posilní. Verím preto, že sektor ako taký z nej vyjde silnejší a stabilnejší ako predtým.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥