Majetková štruktúra podniku

Majetková štruktúra podniku

Majetok podniku – súhrn všetkých vecí, peňazí, pohľadávok a iných majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na jeho podnikanie

 • dlhodobý  – doba použitia > 1 rok
 • krátkodobý – doba použitia < 1 rok

DLHODOBÝ MAJETOK (FIXNÝ, STÁLY)

v hospodárskom procese pôsobí počas viacerých časových období (forma sa počas používania nemení)

 • Dlhodobý nehmotný majetok = zložky nehmotného majetku, ktorých ocenenie je > 2 400,- € (DNM)
 • Dlhodobý hmotný majetok = zložky hmotného majetku, ktorých ocenenie je > 1 700,- € (DHM)
 • Dlhodobý finančný majetok = tvorí finančnú účasť podniku v iných podnikoch (akcie, dlhopisy….)(DFM)

Hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok má hmotný charakter a dobu používania dlhšiu ako 1 rok.
Patria sem:

 • pozemky, stavby, podnikové byty a nebytové priestory
 • umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich obst. cenu
 • hnutelné veci, ktorých cena pri obstarávaní je vyššia ako 1700 €
 • pestovateľské celky trvalých porastov
 • základné stádo a ťažné zvieratá
 • ostatný DHM, ktorého cena pri obstarávaní je 1700 € a menej a doba používania je dlhšia ako jeden rok, ak sa podnik rozhodne, že ho zaradí do DHM.

Nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok má nehmotný charakter, dobu používania dlhšiu ako 1 rok a obstarávaciu cenu vyššiu ako 2400 €.
Patria sem:

 • softvér a webové stránky
 • goodwill
 • oceniteľné práva
 • zriaďovacie náklady
 • ostatný DNM, ktorého cena pri obstarávaní je 2400 € a menej, ak sa podnik rozhodne, že ho zaradí do DNM

Finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok má finančný charakter. Tento majetok podnik nepoužíva na svoju prevádzku. Vkladá do neho kapitál, aby mu priniesol zisk.
Patria sem:

 • pôžičky, ktoré podnik poskytol a majú splatnosť dlhšiu ako 1 rok
 • umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, ktoré si podnik obstaráva s cieľom zhodnotiť v budúcnosti vlastné peniaze.

Dlhodobé pohľadávky

Dlhodobé pohľadávky predstavujú nárok podniku na platby.
Oceňovanie dlhodobého majetku:

 • obstarávacia cena
 • reprodukčná obst. cena
 • vlastné náklady
 • menovitá hodnota

KRÁTKODOBÝ MAJETOK

Likvidita podniku:

 • Schopnosť premeniť hodnoty na najlikvidnejšie aktívum (peniaze)
 • Schopnosť podniku vyrovnať platobné záväzky v budúcich obdobiach

Platobná neschopnosť – ak je podnik trvalo nelikvidný (finančná rovnováha je porušená)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥