Jednoduchá spoločnosť na akcie: financovanie rozvíjajúcich sa spoločností

Jednoduché spoločnosti na akcie si budú môcť svoje akcie registrovať od mája v Centrálnom depozitári cenných papierov SR. Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu obchodnej spoločnosti, ktorá preberá niektoré prvky s.r.o. aj a.s. Táto právna forma obchodnej spoločnosti umožňuje riešiť špecifiká spojené s investovaním do týchto spoločností. Do právneho poriadku Slovenskej republiky sa dostala na základe inšpirácie zo zahraničia. Cieľom úpravy bolo riešenie potrieb financovania začínajúcich spoločností, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk. Pričom však ide o inovatívne spoločnosti s vysokým rastovým potenciálom.

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Môže ísť o spoločnosti novozaložené po ukončení korona krízy alebo o firmy, ktoré prispôsobujú predmet podnikania súčasnej situácii a potrebujú riešiť vzťahy s investormi. „Pri investovaní do základného imania spoločnosti tohto typu je potrebná flexibilná úprava vstupu, koexistencie a výstupu investora,“ vysvetľuje Martin Wiedermann, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CDCP SR. „Toto bude zabezpečené registráciou osobitných druhov práv týchto spoločností, ktoré si medzi sebou môžu dohodnúť jej akcionári.“

Nové registre Centrálneho depozitára CP

V tejto súvislosti Centrálny depozitár cenných papierov SR zavedie pre jednoduché spoločnosti na akcie nové registre. Konkrétne register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie, register práv pridať sa k prevodu akcií a register práv požadovať prevod akcií. Zároveň bude centrálny depozitár viesť register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorý bude verejne prístupný na webovej stránke depozitára a je možné požiadať aj o výpis z neho.

Zaknihované akcie

„Akcie jednoduchej spoločnosti na akcie môžu byť vydané len v zaknihovanej podobe a môžu znieť iba na meno,“ dopĺňa Peter Nagy, riaditeľ úseku prevádzky CDCP SR. „Táto spoločnosť môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami. Právo pridať sa k prevodu akcií ako aj právo požadovať prevod akcií si môžu akcionári jednoduchej spoločnosti na akcie dohodnúť ako práva registrované v osobitných registroch vedených Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a prístupných na webovej stránke depozitára.“

Registrácia jednoduchej spoločnosti na akcie

Registráciu akcií pre jednoduché spoločnosti na akcie ako možnosť úpravy vzťahov s investormi víta aj spoluzakladateľ neziskového startupového akcelerátora PerryTalents Andrej Krúpa. „Už päť rokov robíme s mladými, inovatívnymi spoločnosťami, poskytujeme im ucelený program na ich podporu a rozvoj, individuálny mentoring, vzdelávanie, snažíme sa ich spájať s investormi,“ hovorí Andrej Krúpa. „Práve získanie investícií je totiž základom pre ich etablovanie, je to jediná možnosť ako napredovať na slovenskom či zahraničnom trhu.“
Korona kríza spôsobila zánik viacerých spoločností, veľa firiem má ekonomické problémy. Mnohé spoločnosti bojujú s nedostatkom financií, klientov, s funkčnosťou produktov. Každá kríza je však vždy aj príležitosťou pre inovácie, hľadanie nových riešení,“ dodáva Martin Wiedermann. „Verím, že registrácia jednoduchých spoločností na akcie pomôže aj pri reštarte či vzniku nových podnikateľských príležitostí.“

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥