Hotel Millenium

Úvod

Manažérska správa aplikuje získané vedomosti počas štúdia prakticky do konkrétnej organizácie, prostredníctvom vykonanej analýzy zistiť nedostatky v organizácii a navrhnúť riešenia týkajúce sa informácií pre manažérov. Manažérska správa má za úlohu prostredníctvom návrhov a opatrení zvýšiť výkonnosť procesov v organizácii. Manažérska správa je zároveň prepojená na diplomovú prácu.
V prvej časti práce sú definované základné východiská pre riešenie danej problematiky, druhá kapitola manažérskej správy zahŕňa analýzu. Nasledujúca časť manažérskej správy je venovaná návrhom opatreniam na zlepšenie práce manažérov vo vybranej organizácie. V závere manažérskej správy sú uvedené prínosy.

Charakteristika organizácie

Hotel MILLENNIUM** sa rozprestiera v Západných Roháčoch, sídli v dedine Oravský Biely Potok, v okrese Tvrdošín. Obec je v nadmorskej výške 650 m. n. m. v mimoriadne čistom ovzduší., v ktorej je v značnej miere rozvinutý cestovný ruch, hlavne preto lebo Roháče patria do Národného parku TANAPu. Je síce dosť ďaleko od mesta, ale v nádhernej prírode, ktorá je nie len krásna ale aj čistá a takmer nedotknutá. Priaznivé klimatické podmienky, čistý horský vzduch, nádherná príroda hôr a ihličnatých lesov, každému dopomôžu k rýchlemu návratu stratených síl.
Hotel je zariadenie, ktoré poskytuje ubytovacie a stravovacie služby, prechodné pobyty a zájazdy. Je situovaný na okraj obce, pod horou, kde ponúka svojím zákazníkom ubytovanie v dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky. Každá izba je vybavená sprchou, toaletou a vlastným balkónom z ktorého je prekrásny výhľad na okolitú prírodu. Kapacita hotela je 15 dvojlôžkových izieb s možnosťou prístelky, a jeden apartmán, ktorý je štvorlôžkový s možnosťou prístelky. Ubytovanie sa dá rezervovať prostredníctvom telefonického kontaktu, hotel nevyužíva žiadny rezervačný systém.
Hotel Millennium** je prepojený so svojím denným barom a reštauráciou. Reštaurácia hotela ponúkla bežné stravovacie služby ale aj možnosť organizácie rezervácií v podobe pracovných obedov a večerí, rodinných osláv, banketov, svadieb, plesov, školení a firemných prezentácií, spoločenských a pracovných podujatí.
V prípade, že máte chuť len tak si posedieť máte možnosť bezplatného pripojenia sa na internet wifi. Touto cestou sa spojíte s Vašimi známymi a podelíte sa o zážitky z krásnej Oravy. V hoteli sa nachádza aj biliard, stolný futbal a šípky, čiže množstvo možností ako si spríjemniť chvíle. V prípade, že spoznávate našu krajinu s deťmi, tie isto ocenia detský kútik s hračkami.
Personál hotela s Vami rád prekonzultuje všetky Vaše priania a želania zadarmo Ak sa rozhodnete využiť naše služby tak má pre Vás darček naviac. Je to kompletná výzdoba hotela (okrem návlekov na stoličky) zadarmo. Dizajnérka Andrea Vám s radosťou pomôže s vhodným výberom farieb a doplnkov.
Kontaktná osoba hotela: Andrea Hricová.

Teoretické východiská

Informácie sú súčasťou každodenného života manažérov. Manažérska správa je dôležitá z dôvodu nevyhnutnej potreby informácií manažérov v procese riadenia, bez informácií a informačných zdrojov by nebolo možné vykonávať samotný riadiaci proces.
Manažéri v dnešných časoch ustavične zachytávajú informácie z rôznych prostredí. Môže sa jednať o údaje zistené z rôznych žurnálov, skrípt, magazínov, nevedomky zachytené informácie cestou práce, nedobrovoľné vypočutie si cudzieho rozhovoru, sústredené počúvanie nových informácií počas seminárov a školení alebo z rôznych iných bežných životných situácií. Informácie sú takpovediac neodlučiteľnou súčasťou každodenného života.

Vymedzenie pojmov dáta, údaje a informácie

Mnohí manažéri si často ani neuvedomujú, aký význam má v skutočnosti pojem informácia, veľa významov jej ani nepatrí. Veľmi často sa zamieňajú informácie s údajmi, dátami, správami či dokonca poznatkami a rôznymi inými príbuznými slovami. Každý výraz má však svoj vlastný význam, ktoré si netreba zamieňať a prisudzovať iným.

Informácie, údaje, dáta

Slovo informácia pochádza z latinského slova „informo“ čo v preklade znamená prenášanie správ, oznámenie, ale aj znázornenie, opísanie niečoho. „Pôvodne pod informáciou bola chápaná správa, údaj, číslo vo všeobecnosti. S rozvojom teórie systémov sa pojem informácia konkretizoval, hoci si pritom zachoval aj svoj prvotný význam a začal sa používať v presnejšom zmysle pre označenie správ, vedomostí pozorovateľa o systéme a prostredí jeho fungovania.“[1] Autorka Švarcová definuje informáciu ako ,,poznatok o určitej skutočnosti, predmetu alebo javu zachytenom v sprístupniteľnej forme, využiteľný pri prispôsobovaní sa človeka životnému prostrediu.“[2] Aby človek mohol nadobudnúť informáciu, musí zachytiť podnet z okolia, ktorý je v mozgu zaznamenaný, ďalej subjektívne spracovaný a následne odovzdaný okoliu. Každý príjemca informácie vníma zachytený impulz z okolia na základe iných kritérií a znalostí, v mysliach sa v konečnom dôsledku značne odlišujú. ,,Informácie sú také oznámenia, ktoré príjemca vie interpretovať, považuje ich za pravdivé a kompletné v potrebnej miere a je kompetentný v konkrétnom čase a priestore ich využiť.“ [3]
Informácia je teda údaj, ktorý prijímaný subjekt považuje za podstatný pre jeho existenciu, ktorému správne porozumel, má snahu zapamätať si ho a realizovať prostredníctvom prijatej znalosti svoje bytie. Informáciu možno len vtedy považovať za informáciu, keď v sebe zahŕňa obsah, ktorý prijímateľ pochopí. V opačnom prípade možno konštatovať, že nešlo o informáciu ale o nejasný šum alebo nepochopený podnet z okolia.
„Dáta sú väčšinou chápané ako štatistické fakty, časovo nezávislé. Odrážajú stav reality v určitom časovom okamihu, a preto sa nedajú meniť. Dajú sa len získať nové dáta o realite v inom časovom okamihu. Zmyslom spracovania dát je vytvorenie informácie.“ [4] V porovnaní s informáciou, ktorá je chápaná jednotlivcami veľmi subjektívne, dáta keď sú už raz všeobecne dané, za žiadnych okolností nedôjde k vytvoreniu si individuálneho obrazu ani k ich zmene.
,,Údaje, dáta sú oznámenie, ktorým subjekt nerozumie a nemôže ich využiť. Dokáže však rozlíšiť ich syntaktický aspekt, ich nositeľov, napr. abecedné a číselné znaky, grafy a tabuľky.“ [5] Údaje a dáta môžu prečítať rôzne zariadenia a mechanizmy výpočtovej techniky a v neposlednom rade aj ľudia, kým informácie existujú len vo vzťahu k osobám. Údaj v porovnaní s informáciou je ,,skratkové profesionálne označenie pre čísla, text, zvuk, obraz, príp. ďalšie zmyslové vnemy ako čuch, hmat.“[6] Manažéri potrebujú prácu s informáciami, na rozdiel od počítačov, ktoré pracujú iba s dátami a údajmi. Na základe získaných informácií sa jednotlivec môže rozhodnúť pre určitú variantu, na druhej strane údaj a dáta manažérom rozhodovanie veľmi neuľahčia, z dôvodu ich všeobecnej platnosti v celej spoločnosti.

Analýza

Na základe výskumu realizovaného vo vybranej organizácii sa potvrdili oblasti, ktoré manažéri organizácie potrebujú pre svoju prácu, teda oblasti, ktoré manažéri využívajú často alebo menej často pri výkone svojej profesie.
Za najmenej dôležité oblasti považujú manažéri v organizácii knižnice, encyklopédie, portály verejnej správy, relax, dovolenku a oddych. Z analýzy ďalej vyplýva, že manažéri považujú za najdôležitejšie oblasti podporujúce svoju prácu oblasť bankovníctva, oblasť informačných systémov, oblasť legislatívy, oblasť vzdelávania manažérov a zamestnancov.
Manažéri organizácie považujú bankovníctvo za dôležitú oblasť. Organizácia využíva služby spoločnosti Slovenská sporiteľňa. Z analýzy oblasti bankovníctva vyplýva, že najviac preferovaná banka pôsobiaca na trhu SR je Všeobecná úverová banka, z dôvodu jej širokého spektra poskytovaných produktov nielen v rámci domáceho trhu ale aj v sfére zahraničného.
Prieskum preukázal, že manažéri v organizácii síce považujú informačné systémy za potrebné k realizácii manažérskych činností, ale organizácia nevyužíva žiaden informačný systém, dokonca ani systém pre rezerváciu ubytovacích a parkovacích kapacít.
Zúčastnení respondenti prieskumu v organizácii disponujú slabými vedomosťami z oblasti platnej legislatívy. Sú poučení o dodržiavaní všeobecne platných vyhlášok a noriem, majú ich k dispozícii v tlačenej forme v organizácii.
Manažéri v organizácii majú pravidelné školenia, rekvalifikácie sa uskutočnujú aj medzi zamestnancami. Oblasť vzdelávania v organizácii je teda postačujúca pre zdravý chod organizácie.

Návrhy na zlepšenie

Organizácia využíva služby spoločnosti Slovenská sporiteľňa. Banka neponúka takú širokú paletu služieb, platobných kariet, možností pre financovanie organizácií a úverových možností, preto navrhujeme aby organizácia zmenila banku a rozhodla sa pre Všeobecnú úverovú banku. Všeobecná úverová banka a.s. ponúka na trhu najširšiu ponuku služieb, ich prehľad je uvedený v katalógu, ktorý bude poskytnutý pre vybranú organizáciu.
V organizácii nie je zavedený informačný systém, ani systém pre rezerváciu ubytovacích a parkovacích kapacít. Manažér organizácie nepozná žiadnu internetovú stránku informačných ani rezervačných systémov. Systémy slúžia manažérom pre uľahčenie práce s informáciami. Vyberajú len tie informácie pre manažérov, ktoré sú im potrebné v aktuálnom čase. Z týchto dôvodov navrhujeme pre organizáciu zavedenie rezervačného systému pre ubytovanie a parkovanie. Organizácia má k dispozícii zostavený katalóg ponúkajúci prehľad tých najvhodnejších informačných a rezervačných systémov. Môže prostredníctvom ponúknutého katalógu zvoliť ten najvhodnejší systém potrebný pre organizáciu v oblasti informačných a rezervačných systémov.
Oblasť legislatívy hrá v práci manažérov nesmierne dôležitú úlohu. Manažéri musia viesť organizáciu tak, aby ich konanie bolo v súlade s platnou legislatívou. Manažéri organizácie sú poučení o dodržiavaní všeobecne platných vyhlášok a noriem, majú ich k dispozícii v tlačenej forme v organizácii. Vzhľadom na rýchlosť meniacich sa zákonov a legislatívnych noriem, považujeme tento systém za finančne náročný. Preto navrhujeme pre organizáciu internetovú aktualizáciu znení zákonov a nariadení. Internetové zdroje sú k dispozícii v katalógu oblasti legislatíva .
Oblasť vzdelávania v organizácii je postačujúca pre fungovanie organizácie. Navrhujeme preto len drobné zmeny na vylepšenie prostredníctvom vytvoreného katalógu. Organizácia ich využije v prípade potreby pre nové oblasti zaškolenia zamestnancov. V prípade urgentnej potreby preškolenia zamestnancov alebo manažérov v novovzniknutých oblastiach, bude mať organizácia k dispozícii katalóg informačných zdrojov v oblasti vzdelávania.

Opatrenia na zlepšenie

  • Zmena využívaných bankových služieb z pôvodnej Slovenskej sporiteľne na Všeobecnú úverovú banku – do konca roka 2014
  • Zavedenie rezervačného systému pre ubytovanie – do konca roka 2015
  • Zavedenie systému pre parkovanie – organizácia nemá dostatok finančných prostriedkov, návrh sa nepodarí zrealizovať
  • Internetová aktualizácia znení zákonov a nariadení prostredníctvom ponúknutého katalógu informačných zdrojov – okamžitá platnosť v organizácii.

Prínosy

Navrhnutý informačný katalóg oblastí zistených z analýzy, ktorý bude použiteľný ako rýchla orientácia a prehľad dostupných internetových zdrojov vo významných manažérskych oblastiach. Organizácia prostredníctvom katalógu zlepší svoje fungovanie vo vybraných oblastiach.

  • Prínos pre organizáciu v oblasti bankovníctva sa považuje zmena využívaných bankových služieb z pôvodnej Slovenskej sporiteľne na Všeobecnú úverovú banku.
  • Prínos pre organizáciu v oblasti informačných systémov považujeme zavedenie rezervačného systému pre ubytovanie a parkovanie do organizácie.
  • Prínos v oblasti legislatívy sa považuje internetová aktualizácia znení zákonov a nariadení prostredníctvom ponúknutého katalógu informačných zdrojov.
  • Prínos v oblasti vzdelávania sa považuje poskytnutý prehľad nových vzdelávacích agentúr, najvhodnejších jazykových škôl a špecifických školiacich agentúr.

[1] Euroekonóm. [on-line]. [cit. 24.10.2014]. Dostupné na internete: https://www.euroekonom.sk/download2/diplomovka-teoria-manazment/Teoria-Diplomova-praca-Informacny-system-a-rozhodovanie.pdf
[2] Švarcová, I. – Rain, T. 2011. Informační management. Praha : Alfa. 2011. 183 s. ISBN 978-80-87197-40-0. s. 20.
[3] Povrazník, J. a kol. 2007. Celostný manažment. Žilina : Poradca podnikateľa. 2007. 540 s. ISBN 978-80-88931-73-7. s. 421.
[4] Švarcová, I. – Rain, T. 2011. Informační management. Praha : Alfa. 2011. 183 s. ISBN 978-80-87197-40-0. s. 23.
[5] Povrazník, J. a kol. 2007. Celostný manažment. Žilina : Poradca podnikateľa. 2007. 540 s. ISBN 978-80-88931-73-7. s. 420.
[6] Vodáček, L – Vodáčková, O. 1999. Management: Teorie a praxe v informační společnosti. Praha : Management Press. 1999. 291 s. ISBN 80-85943-94-8. s. 33.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥