Franchising ako forma podnikania

Franchising je jednou z foriem spolupráce, a to finančnou spoluúčasťou na podnikaní (organizácia zaujímajúca sa o franchising platí producentovi). Je to forma podnikania založená na vytváraní kooperačných vzťahov, ktoré spočívajú v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých organizácií.

Licenčná zmluva

Franchising je systém istého druhu licenčných zmlúv, ktoré sa stávajú čím ďalej tým obľúbenejšími v oblasti podnikania. Do franchisingu je možné zahrnúť i rôzne typy podnikania založeného na distribučných a agentúrnych zmluvách.
Získaním oprávnenia na používanie image producenta je možné vykonávať kontroly nad činnosťou organizácie prevádzkujúcej franchising producentom a poskytovať odbornú pomoc.
Opiera sa o úzku a nepretržitú spoluprácu právne a finančne samostatných a nezávislých podnikov franchisora a jeho franchisantov. Franchisor zaručuje svojim franchisantom právo a zároveň im dáva povinnosť vykonávať obchodnú činnosť v súlade s jeho koncepciou.

Poplatky za franchising

Za franchising sa odvádzajú poplatky za používanie mena (poplatok za služby). Hlavnou výhodou pre franchisanta sú obchodné operácie na vlastný účet, využívanie odskúšaných metód, pomoc a podpora, reklamná kampaň. Hlavnou nevýhodou pre franchisanta sú vstupné investície, dohľad, pri neúspechu obchodného mena získa neúspech aj franchisant.

Obchodné meno

S franchisingovou licenciou si podnikateľ kupuje právo používať osvedčené a silné obchodné meno, ktoré už na trhu dokázalo, že je schopná zaujať širokú populáciu a generovať zaujímavé zisky. Úspešný franchisingový koncept eliminuje riziká chýb začínajúceho podnikateľa a poskytuje jasný návod, ako premeniť svoje úsilie na peňažný zisk a zároveň pomáhať ľuďom.