Duševné vlastníctvo, priemyselné vlastníctvo a autorské právo

Ústava Slovenskej republiky – Čl. 43

Sloboda vedeckého bádania a umenia sa zaručuje. Práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti chráni zákon.

Duševné vlastníctvo

Z právneho hľadiska je „duševné vlastníctvo“ zastrešujúci pojem pre rôzne formy nárokov, ktoré sa upínajú k rôznym nápadom, myšlienkam alebo iným nehmotným statkom a právam. Nositeľ takého právneho nároku je všeobecne oprávnený na výkon rôznych výlučných práv, v súvislosti s predmetom duševného vlastníctva. Pojem „duševné vlastníctvo“ reflektuje na to, že predmetom duševného vlastníctva je výsledok tvorivej, alebo intelektuálnej činnosti a ten by mal byť rovnako právne chránený, ako iné formy vlastníctva, resp. majetku. Duševné vlastníctvo v najširšom slova zmysle je výsledok duševnej tvorivej činnosti ľudí. Ide o predmety nehmotné a teda ťažšie predstaviteľné. Je to niečo, čo nemožno chytiť do rúk, vidieť, vnímať zmyslami, ale napriek tomu má svoju peniazmi vyčísliteľnú hodnotu. Znakom predmetov duševného vlastníctva je ich schopnosť stať sa predmetom spoločenských vzťahov, najmä vzťahov obchodných.
Duševné vlastníctvo predstavuje v súčasnej spoločnosti významný a hodnotný majetok a tvorí neoddeliteľnú súčasť tržného hospodárstva. Firmy v silnejúcej konkurencii si čoraz viac uvedomujú jeho význam pre rozvoj a prosperitu firmy. Napriek tomu sa v praxi stretávame skôr s tým, že správa majetku nehmotnej povahy sa vykonáva nedostatočne, alebo vôbec nie.
Názory na delenie v oblasti duševného vlastníctva nie sú jednotné. Predmety duševného vlastníctva však možno v zásade rozdeliť na priemyselné vlastníctvo a autorské právo.

Priemyselné vlastníctvo

Priemyselné vlastníctvo možno rozdeliť na:

 • technické riešenia (patenty, úžitkové vzory, dizajny, topografie polovodičových výrobkov )
 • práva na označenie (ochranné známky, označenia pôvodu, obchodné meno)
 • súvisiace práva (odrody rastlín, plemená zvierat, obchodné tajomstvo, know-how)

Autorské právo

Autorské právo možno rozdeliť na práva:

 • K dielam,
 • Súvisiace s právom autorským
 • Počítačové programy
 • Databázy

Ochrana duševného vlastníctva

Je prirodzené chrániť si svoj majetok. Treba si však uvedomiť že ochranu potrebuje aj nehmotný majetok. Ochrana duševného – nehmotného majetku má iný charakter. Spôsob ochrany duševného vlastníctva rieši štát len prostredníctvom zákonov.
Odhady Medzinárodnej obchodnej komory naznačujú, že v roku 2003 plagiáty duševného vlastníctva predstavovali 6% svetového obchodu, čo znamená hodnotu cca 456 miliárd dolárov. Príkladom tohto problému je rastúce množstvo zabavených falšovaných liekov, hračiek, oblečenia, súčiastok áut a lietadiel, elektrických spotrebičov a potravín a ďalšie, ktoré nespĺňali požiadavky ochrany zdravia, bezpečnosť a kvalitu, neposkytovali garancie, návody na používanie, a pod.
Priemyselné práva sú chránené zápisom do určeného registra prostredníctvom na to určeného orgánu štátnej správy. Na Slovensku je to Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky so sídlom v Banskej Bystrici. ÚPV SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie. Internetová stránka úradu obsahuje tlačivá prihlášok pre predmety priemyselného vlastníctva, ako aj informácie pre prihlasovateľa. Autorské právo je chránené už vytvorením diela. Na podporu slúžia autorské zväzy.
Právo duševného vlastníctva je upravené rôzne, v závislosti od jurisdikcie toho ktorého štátu. V poslednom období však dochádza k harmonizácii právnych poriadkov jednotlivých štátov aj v tejto oblasti. K harmonizácii dochádza nielen na pôde Európskej únie ale aj prostredníctvom medzinárodných organizácií ako je napr. WTO (World Trade Organization). (napr. Zmluva z roku 1994 o obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva.)
Európsky patentový úrad je cenným zdrojom informácií. Ak chce prihlasovateľ získať patentovú ochranu v dvoch alebo viacerých štátoch, ktoré sú členmi Európskej patentovej organizácie, môže podať európsku patentovú prihlášku na ÚPV SR alebo priamo na Európskom patentovom úrade so sídlom v Mníchove.
Jednou z najväčších organizácii, ktorá sa touto problematikou zaoberá je WIPO (World Intelectual Property Organization). Čo v preklade znamená Medzinárodná organizácia duševného vlastníctva. Zaoberá sa o rozvíjaním a hodnotením dostupného medzinárodného systému duševného vlastníctva. WIPO bola založená v roku 1967 s poverením členských štátov na podporu ochrany duševného vlastníctva vo svete, prostredníctvom kooperácie s jednotlivými členskými štátmi a ďalšími medzinárodnými organizáciami.

Sankcie za porušovanie autorského práva

Autorské právo je na území Slovenskej republiky upravené zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím umeleckého a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového a televízneho vysielania a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového a televízneho vysielateľa a zhotoviteľa databázy.
Následkom porušenia jednotlivých ustanovení Autorského zákona, t.j. následkom porušenia autorského práva, môže byť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky vydanie rozhodnutia:

 1. v občianskoprávnom konaní, na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho používania diela, nariadenie vymazania či odovzdania nelegálnych kópií a samozrejme do úvahy pripadá aj rozhodnutie o zaplatení náhrady spôsobenej škody (jednak materiálnej, ale aj nemateriálnej ujmy), či vydanie bezdôvodného obohatenia získaného z takéhoto nelegálneho používania diela. Súd spravidla rozhodne aj o povinnosti uhradiť trovy konania, ktoré môžu dosahovať vysokú sumu.
 2. v trestnoprávnom konaní. Trestný zákon v § 283 vymedzuje objektívnu stránku trestného činu porušovania autorského práva. Objektívnou stránkou tohto trestného činu je konanie, ktorým je neoprávnené zasiahnutie do zákonom chránených práv k autorskému dielu. Neoprávneným zásahom sa rozumie najmä privlastnenie si autorstva k dielu a akékoľvek uverejnenie diela bez súhlasu autora, prípadne s jeho súhlasom, avšak so zmenami v diele, na ktoré autor nedal súhlas, ale aj použitie diela tak, že to znižuje jeho umeleckú hodnotu. Trestný zákon pre tento prípad vymedzuje možnosť uložiť sankciu:
  • vo forme trestu odňatia, ktorý v zákonom stanovenom prípade môže byť až na 5 rokov
  • vysoké pokuty
  • prepadnutie majetku

Zdroje a použitá literatúra

Beháňová, M. : Duševné vlastníctvo v globalizovanom svete, Žilina: Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline, 2008
http://www.dusevnevlastnictvo.sk ( 30.10.2010)
http://www.itpravo.sk/dusevne-vlastnictvo/ ( 30.10.2010)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥