Domáca základňa a diamant M. E. Portera

Porterov diamant

Porter si uvedomoval nové paradigma (vzor alebo model) a sústredil sa na stimulovanie konkurencieschopnosti. Odpoveď na otázku, na čom závisí schopnosť jednotlivých ekonomík a ich podnikov presadiť sa na zahraničných trhoch a v medzinárodných súťažiach, hľadá M. E. Porter v domácej základni – štyroch definovaných faktoroch, charakterizujúcich domáce (národné) podnikateľské prostredie, faktory a ich vzájomné vzťahy sa potom znázorňujú vo forme tzv. diamantu.

Domáca základňa a štyri vrcholy diamantu

Štyri vrcholy porterovho diamantu predstavujú:

  • firemná stratégia, štruktúra a rivalita
  • zásoba výrobných faktorov
  • existencia príbuzných a dodávateľských odvetví
  • charakter domáceho dopytu
Firemná stratégia, štruktúra rivalita.
Domáci dopyt.
Príbuzné a dodávateľské odvetvia.
Zásoby výrobných faktorov.

Obrázok 1. : Domáca základňa – domáci diamant.

Zásoba výrobných faktorov

Zásoba výrobných faktorov predstavuje prírodné zdroje, pracovnú silu (je najvyššou pridanou hodnotou) a infraštruktúru (zdroje, výroba, zariadenia). Každá krajina sa sústredí na produkciu tohto tovaru, ktorý je:

  • náročný na výrobné faktory,
  • ktorého krajina má relatívne najviac (sú relatívne najlacnejšie),
  • výrobné faktory typu prírodných zdrojov alebo lacné pracovné sily dnes nevytvárajú dlhodobú konkurenčnú výhodu národa,
  • podniky s lacnou pracovnou silou a dostatkom prírodných zdrojov často tieto faktory využívajú neefektívne a obmedzujú investície do modernej techniky a vzdelávania.

Krajina musí mať dostatok vzdelaných, kvalifikovaných pracovníkov. Najvýznamnejším hnacím prvkom hospodárskeho rastu sa stávajú tzv. „height-knowledge“ – vysoké znalosti, produkované vedecko-inžinierskymi mozgovými trasami.

Charakter domáceho dopytu

Charakter domáceho dopytu sa týka náročnosti domácich odberateľov a zákazníkov, celkovej životnej úrovne, ale tiež životného štýlu a hodnotovej orientácie spoločnosti. Ak je domáci trh a zákazník náročný a je ťažké ho uspokojiť, z dlhodobého hľadiska to pozitívne ovplyvňuje aj medzinárodnú konkurencieschopnosť ekonomiky. Domáci výrobcovia tak môžu získať časový náskok pred zahraničnými konkurentmi, ktorí iba teraz hľadajú príslušné riešenie.

Príbuzné a dodávateľské odvetvia

Konkurencieschopnosť ekonomiky je pozitívne ovplyvnená domácimi dodávateľmi, ktorí sú sami nútení čeliť konkurencii, sú zapojení do medzinárodného podnikania a sú tak sami konkurencieschopní na svetovom trhu. TNC často spolupracujú vo viacerých krajinách s rovnakými. Ak je domáci dodávateľ schopný vyhovieť najvyšším medzinárodným štandardom, môže zvýšiť efektivitu a medzinárodnú konkurencieschopnosť.

Firemná stratégia, štruktúra a rivalita

Firemná stratégia, štruktúra a rivalita týka sa úrovne riadeného podniku, úrovne strategického riadenia. Hyperkonkurencia sa nesústredí len na kvalitu a cenu výrobkov. Konkurenčnou výhodou sa stáva sám systém riadených podnikov a jeho schopnosť adaptovať sa rýchlo meniacim požiadavkám trhu, predovšetkým produkovať zásadné inovácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *