Dlhodobý a krátkodobý majetok podniku

Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok podniku je stály, fixný majetok, v hospodárskom procese pôsobí počas viacerých časových období pričom forma sa nemení.
Jednou z najdôležitejších charakteristík neobežného majetku je, že sa v transformačnom procese nespotrebováva naraz, ale postupne. Opakovaným používaním sa opotrebováva a svoju hodnotu prenáša do hodnoty vyrábanej produkcie, alebo poskytovaných služieb. Neobežný majetok delíme na

 • DNM – dlhodobý nehmotný majetok
 • DHM – dlhodobý hmotný majetok
 • DFM – dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Ocenenie vyššie ako 2400 €, doba použiteľnosti viac ako 1 rok. Patria sem: zriaďovacie výdavky, aktivované N na vývoj, SW, oceniteľné práva, goodwill, ostatný

Dlhodobý hmotný majetok

Ocenenie vyššie ako 1700 €. Doba použiteľnosti viac ako 1 rok. Majetok, ktorý podniku slúži dlhú dobu, nespotrebováva sa naraz ale používaním sa opotrebováva a prenáša hodnotu vo forme odpisov. Patria sem: pozemky, budovy, stavby, umelecké diela, samostatné hnuteľné veci, pestovateľské celky trvalých porastov, zvieratá, ostatný
Podľa charakteru účasti vo výrobnom procese:

 • výrobný
 • nevýrobný

Podľa spôsobu prenosu hodnoty:

 • DHM odpisovaný
 • DHM neodpisovaný

Podľa technologickej funkcie vo výrobnom procese:

 • Aktívny DHM
 • Pasívny DHM

Podľa využitia:

 • DHM v prevádzke
 • DHM v oprave
 • DHM v rezerve
 • DHM v konzervácii
 • DHM prenajatý iným podnikom
 • DHM nevyužitý z iných príčin

Podľa technickej úrovne: zatrieďuje sa podľa vekovej štruktúry.
Podľa veku a ekonomickej životnosti: zatrieďuje sa podľa tried do skupín podľa doby používania.

Dlhodobý finančný majetok

Tvorí fin. účasť podniku v iných podnikoch. Cenné papiere a vklady, ktoré budú v držbe >1 rok, pôžičky s dobou splatnosti >1 rok, ostatný

Krátkodobý majetok

Obežný majetok je časť majetku podniku, ktorú tvoria produkčné faktory používané v podniku kratšie ako jeden rok.
Jeho hodnota jednorazovo vchádza do nových výkonov: výrobkov, služieb, zvierat, predaného tovaru. Táto spotreba môže byť:

 1. konečná – výrobky, služby, zvieratá, tovar
 2. určená na ďalšiu spotrebu – materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby,
 3. pohľadávky
 4. finančný majetok

Druhy krátkodobého majetku

 • materiál – obstaranie materiálu, materiál na ceste a na sklade,
 • zásoby vlastnej výroby – nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá,
 • tovar – obstaranie tovaru, tovar na ceste a na sklade,
 • pohľadávky – z obchodného styku, voči ovládanej/ovládajúcej osobe, daňové pohľadávky,
 • finančný majetok:
  • peniaze – v pokladnici, na ceste, ceniny
  • bankové účty
  • krátkodobé finančné výpomoci – vydané dlhopisy, ostatné výpomoci
  • krátkodobý finančný majetok

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥