Daňová reforma na Slovensku

Daňový systém pred reformou

Stav daňovej sústavy na Slovensku pred daňovou reformou:

 • mnoho novelizácií, výnimiek a podmienok
 • výrazné skomplikovanie daňového práva
 • selektívna daňová politika
 • nejasný vzťah k štátnemu rozpočtu
 • rôzne a nejasné zdaňovanie rôznych skupín obyvateľstva
 • vhodné podmienky pre rozvoj daňovej kriminality

Úloha daňovej reformy

Úlohou daňového systému bolo odstrániť nedostatky a deformácie. Charakteristické znaky daňovej reformy na Slovensku:

 • ide o zdanenie všetkých druhov príjmov rovnako a takto dosiahnuť čo najväčšiu spravodlivosť, neutralitu, zjednodušenie a účinnosť.
 • výsledkom daňovej reformy je zníženie váhy priamych daní.
 • doterajšiu selektívnu daňovú politiku nahradila plošná daňová politika, ktorá vytvára všeobecne priaznivé podmienky pre podnikanie a investovanie.
 • základnou podmienkou prijatia daňovej reformy je fiškálna neutrálnosť, teda neutrálnosť vo vzťahu k štátnemu rozpočtu

Reforma zdaňovania príjmov

Dôležitým medzníkom bola daňová reforma z roku 2014. Jej cieľom bolo odstránenie deformačných účinkov daňových zákonov, odstránenie dvojitého zdanenia príjmov, zjednodušenie daňovej sústavy a zatraktívnenie Slovenska ako krajiny zaujímavej pre zahraničných investorov.
Daňová reforma bola formulovaná s cieľom nastoliť v SR daňový systém, ktorý motivuje ľudí pracovať viac, resp. aktívne si hľadať zamestnanie, podnikateľov investovať a vytvárať tak nové pracovné miesta.
Základným a najviditeľnejším znakom reformy bolo zavedenie rovnej 19% sadzby dane pri dani z príjmov a DPH. Znížilo sa daňové zaťaženie fyzických osôb a právnických osôb a daňové bremeno sa presunulo z priamych daní na nepriame. Pilier daňovej reformy – nový zákon o dani z príjmov. K zníženiu zaťaženia fyzických osôb prispelo aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 22,5-násobku sumy životného minima (obdobie 2009 až 2010).
Reformou prijaté zákony o spotrebných daniach – prijatých 5 nových zákonov o daniach zo spotreby piva, vína, liehu, tabaku a tabakových výrobkov a minerálnych olejov.

Ciele daňovej reformy

 • vytvorenie priaznivého podnikateľského a investičného prostredia,
 • zjednodušenie, odstránenie slabých stránok a deformačných účinkov daňových zákonov,
 • dosiahnutie vysokého stupňa daňovej spravodlivosti rovným zdaňovaním všetkých druhov príjmov,
 • presun daňového bremena z priamych daní na nepriame, tzn. presun od zdaňovania výroby smerom k zdaňovaniu spotreby,
 • zavedenie nízkych daňových sadzieb a eliminácia všetkých výnimiek, oslobodení od dane a špeciálnych režimov,
 • zrušenie progresívneho zdaňovania príjmov zavedením rovnej dane,
 • odstránenie deformujúcich prvkov daňovej politiky,
 • odstránenie dvojitého zdanenia príjmov v maximálnej možnej miere
 • zjednodušenie zdaňovania priamymi daňami.

Paušálna daň a rovná daň

Od 1.1.2004 došlo k zrušeniu paušálnej dane (dôvod – je to nesystémový prvok). Podľa nového zákona o daniach z príjmov dochádza k zredukovaniu okruhu príjmov oslobodených od dane.

Výhody rovnej dane

 • zjednodušenie systému
 • obmedzenie daňových únikov
 • vyššia motivácia
 • prílev investícií zo zahraničia
 • zdaňovanie iba raz

Nevýhody rovnej dane

 • zdraženie potravín, energií, liekov, pomôcok pre telesne postihnutých, školských potrieb, bývania, stavebných prác a pod. v dôsledku stanovenia jednotnej, no súčasne vyššej DPH,
 • existenčné problémy niektorých skupín obyvateľstva
 • pokles životnej úrovne strednej vrstvy obyvateľstva a naproti tomu výrazná podpora najsolventnejšej časti obyvateľov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥