Asertivita v praxi manažéra

Asertivita

Asertívne jednajúci človek dokáže presne a jasne definovať o čo mu ide, ako situáciu vidí, čo si myslí. Udržiava si pozitívny postoj k druhým ľudom, má primerané sebavedomie. Je presvedčený, že jeho požiadavky sú oprávnené a splniteľné. Rešpektuje partnera, ctí si dôstojnosť druhých a dokáže druhých aj vypočuť. Je schopný zmeniť svoj názor pod váhou argumentov a pristúpiť na kompromis. Považuje ostatných ľudí za dobrých, poskytuje láskavosť.
Prečo byť asertívny a čo si máme pod týmto pojmom predstaviť? Asertivita je v poslednej dobe módnym pojmom, patrí na zoznam žiadaných schopností. Aj vy všade počúvate, že máte byť asertívni a úspech sa dostaví? Čo vôbec znamená tejto pojem?
Slovo asertivita je prevzaté z angličtiny, najviac je to termín spojený s posledným vývojom a pokrokom v oblasti psychológie. Slovník cudzích slov definuje asertivitu ako nenásilne presadzované sebavedomie, pevné prejavenie svojho názoru, trúfalosť. Je to schopnosť uhájiť si právo byť sám sebou a pritom rešpektovať toto právo i u ostatných, schopnosť uhájiť si svoj pohľad na svet, ale nevnucovať ho druhým, schopnosť komunikovať s ostatnými tak, aby sme prežívali pocit tvorivej uvoľnenosti v sociálnom kontakte.
Asertivita ukazuje možnosti, ako konfliktom predchádzať, riešiť ich, zvyšuje sebadôveru u nepriebojných. Nesnaží sa preľstiť, ani prevalcovať. Neposkytuje návody, ako utláčať druhých ľudí, alebo ako nad nimi „vyzrieť“. Nejde ani o uplatňovanie moci, skôr ide o obranu pred mocenskými vplyvmi druhých a rozvoj duševnej slobody.

Asertívne správanie

Asertívne správanie je teda také správanie, pri ktorom si dokážeme presadiť svoje požiadavky a potreby takým spôsobom, aby sme zbytočne neubližovali iným a zachovali si sebaúctu. Asertívneho človeka možno prirovnať k osobnosti typu hardiness, čo značí nezdolnosť, tuhosť, tvrdosť, odolnosť. Nezdolnosť predstavuje schopnosť húževnato bojovať vlastným úsilím s ťažkosťami, s ktorými sa v živote stretávame.
Asertívnemu správaniu sa je možné naučiť. Ide pritom zväčša o nácvik kombinácie prvkov sebaistého, sebapresadzujúceho správania sa. Praktickému nácviku by malo predchádzať osvojenie si istých pravidiel, ktoré tvoria filozofiu tohto prístupu. Nácvik by mal prebiehať hraním rolí, predvádzaním žiaduceho správania, alebo zadávaním domácich úloh.
Môže nám pomôcť i sebapozorovanie, keď každý deň zaznamenávame situácie, v ktorých sme sa správali asertívne my sami alebo i naše deti. Všímame si agresívne i ústupčivé správanie, pozorujeme ľudí, ktorí sa takto zachovali. Naučme sa správať na základe základných asertívnych práv; ich autorom je Američan M. J. Smith.
Asertivita sa môže trénovať, ale musíme ju hlavne objaviť v sebe. Asertivita ako metóda je stav, ktorý je prapôvodne vlastný každému človeku. V priebehu života ( výchovou, vplyvom sociálneho prostredia…) sme ju postupne stále mennej a menej používali, až sme s ňou stratili sociálny kontakt. Kto berie asertivitu len ako cvičenie alebo násobilku – veci, ktoré je potrebné vedieť, bude mu stále prekážať a v konečnom dôsledku sa ju aj tak nenaučí. Nebude sám sebou. Cieľom je plne si prežiť svoju hodnotu – prijať seba samého so svojimi potrebami, prianiami, prednosťami i slabosťami a vedieť to prenášať do bežného správania

Asertívne správanie v praxi manažérov

Asertívne správanie a asertívna komunikácia sú efektívnym nástrojom riadiacej praxe každého úspešného manažéra. Využívanie asertívnych zručností v správaní a v komunikácii umožňuje manažérom riešiť sociálne a profesionálne situácie, zvládať procesy, úspešne komunikovať, viesť spolupracovníkov, prípadne uskutočňovať obchodné rokovania. Manažéri každodenne komunikujú na rôznych úrovniach, v rôznych situáciách a komunikácia je spojená so všetkými ich úlohami a funkciami v rámci organizácie. Sú zodpovední za plnenie cieľov organizácie prostredníctvom iných. Hlavne práca s ľuďmi vo veľkej miere závisí od schopnosti komunikovať. Porozumenie je v tejto oblasti prvoradou prioritou a preto treba klásť veľký dôraz na osvojenie si pravidiel efektívnej komunikácie
Asertívna komunikácia sa pre manažéra považuje za prostriedok, ktorým sú ľudia v organizácii vzájomne prepojení, aby mohli dosahovať ciele. Bez nej by nebolo možné koordinovať jednotlivé činnosti. Úroveň riadenia organizácie závisí od kvality komunikácie. Mnohé firmy skrachovali práve preto, že nedokázali včas a adekvátne vyhodnotiť informácie od zákazníkov a prispôsobiť sa meniacim sa spotrebiteľským preferenciám.
Manažér dokáže využívať asertívne schopnosti a zručnosti a uplatňujú ich v praxi, poznajú svoje silné stránky a postupy ako slabé stránky odstrániť. Učia sa riešiť konflikty asertívnym spôsobom. Dokážu formulovať nepríjemné rozhodnutia, trvať na svojom stanovisku a vyslovovať hodnotenia. Správny manažér ovláda zásady asertívneho prístupu v náročných situáciách interpersonálneho styku. Dosiahnutie svojich cieľov a presadenie sa v konkurencii je prostriedkom k vnútornej rovnováhe manažéra a konštruktívnemu riešeniu problémov a konfliktov v styku nadriadený – podriadený.
Správny manažér ovláda zásady asertívneho prístupu v náročných situáciách interpersonálneho styku. Dosiahnutie svojich cieľov a presadenie sa v konkurencii je prostriedkom k vnútornej rovnováhe manažéra a konštruktívnemu riešeniu problémov a konfliktov v styku nadriadený – podriadený.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥