Akcie a teória portfólia

Akcie

Akcie patria medzi majetkové cenné papiere, ktoré sú vydávané akciovou spoločnosťou. Cenné papiere poznáme ako dlhodobé alebo strednodobé a vydáva ich akciová spoločnosť, keď potrebuje získať kapitál pre svoj vznik alebo rozšírenie svojej činnosti. Ide o cenný papier, ktorý zabezpečuje svojmu majiteľovi podiel na majetku akciovej spoločnosti, preto o ňom hovoríme ako o majetkovom cennom papieri.
Obchodný zákonník paragraf 155 akciu definuje ako cenný papier, ktorý „predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.“ (HRVOĽOVÁ, B., 2009. s.118)

Práva akcionára

Vlastník akcie ma základné práva:

 • právo zúčastňovať sa a hlasovať na valnom zhromaždení,
 • právo na podiel na zisku akciovej spoločnosti,
 • právo podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti ak spoločnosť je v likvidácií. (Akcie. dostupné na: <http://www.finance.sk/investovanie/informacie/akcie/definicia/html >)

Akcie sú vydávané na verejnom trhu cenných papierov, čo predstavuje burza, alebo na mimoburzovom trhu akcie, tak aby získali kapitál pre svoj ďalší rozvoj a hlavne zvýšili svoju dôveryhodnosť a prestíž. Tento proces nazývame emisia akcií, kde investície sú vhodné na dlhodobé investovanie. Naopak nevýhodou je, že pôvodní akcionári strácajú časť kontroly nad rozhodovaním o spoločnosti.

Cena akcie, kurz akcie

Akcia má svoju trhovú cenu, predstavuje ju cena stanovená na burze, či v mimoburzovom tíme. Má svoju menovitú hodnotu, tá je podielom na základnom imaní akciovej spoločnosti. Vydávané akcie majú svoj emisný kurz, ak je vyšší ako menovitá hodnota, rozdiel predstavuje emisné ážio, ktoré spolu so základným imaním tvoria súčasť vlastného imania akciovej spoločnosti.

Druhy akcií

Kmeňové akcie sú najzákladnejší a najčastejšie používaný typ akcií. Ďalej poznáme prednostné alebo prioritné akcie, ktoré umožňujú prednostnú výplatu dividendy, ako aj podielu na likvidačnom zostatku pred akcionármi vlastniacimi kmeňové akcie. Nevýhodou prioritných akcií je, že akciová spoločnosť zvyčajne obmedzujú právo ich majiteľov hlasovať na valnom zhromaždení.
Nasledujúce typy akcií sú zamestnanecké akcie, podniky ich vydávajú svojim zamestnancom ako formu odmeny a prostriedok motivácie. Akcie sú rizikovejšou časťou portfólia investora s prihliadnutím na ich volatilitu a zmenu trhovej hodnoty. Celková volatilita portfólia sa znižuje v prípade, ak akciový balík a jeho riziko býva v portfóliu zabezpečené vhodným rozdelením jednotlivých balíkov akcií do jednotlivých negatívne korelujúcich sektorov, v pomere k ostatným bezpečnejším inštrumentom.

Teória portfólia

Cieľom teórie portfólia je optimálna alokácia zdrojov a kapitálu s hlavným cieľom dosiahnuť maximálny výnos vložených prostriedkov. Ovplyvňuje nás, ako investovať finančné prostriedky do finančných nástrojov, s neistým výnosom pre dosiahnutie najvyššieho úžitku a súčasne najnižšieho rizika.
Akúkoľvek kombináciu investičných možností, do ktorej uvažuje investor vložiť svoj kapitál. Samotné portfólio môže byť zložené z ľubovoľných finančných nástrojov s prihliadnutím na hlavné aspekty jednotlivých častí portfólia ako výnos, riziko a likvidita.“ Takto definuje portfólio Čamský. (ČAMSKÝ,F., 2007.s. 123)

Investičný proces

Investičný proces sa zaoberá hlavne tým, ako sa má investor rozhodnúť, teda do akých cenných papierov má investovať a kedy má do nich investovať. Takýto proces pozostáva z viacerých krokov:

 • Voľba investičnej politiky,
 • Analýza cenných papierov,
 • Zostavenie portfólia,
 • Revízia portfólia,
 • Hodnotenie výkonnosti portfólia.

Pri investičnej politike ide o stanovenie investorových zámerov a o určenie množstva investovateľného bohatstva. Počas dobrých, alebo môžeme to nazvať rozumných investičných stratégiách, existuje kladná závislosť medzi rizikom a výnosnosťou. Investor sa snaží zarobiť veľa peňazí pri potenciálnej strate. Pri tomto procese sa určia aktíva, ktoré môžu byť zahrnuté do konečného portfólia.

Analýza cenných papierov

Pri analýze cenných papierov investor skúma množstvo cenných papierov, alebo skupín týchto cenných papierov. Táto analýza sa prevádza v dvoch spôsoboch:

 • fundamentálna analýza
 • technická analýza

Fundamentálna analýza

Pri fundamentálnej analýze sa vytvára tvrdenie, že vnútorná skutočná hodnota finančného aktíva je rovná dnešnej hodnote všetkých hotovostných tokov, ktoré vlastník aktíva očakáva v budúcnosti. Analytik sa snaží predikovať časovanie a veľkosť týchto hotovostných tokov, a tie potom prevedie na ekvivalentnú dnešnú hodnotu pomocou diskontného faktora. Aktuálnu trhovú cenu akcie porovnáme s kvantifikovanou skutočnou hodnotou. Podľa tejto analýzy zistí analytik, či je daná akcia správne ohodnotená, alebo nie.

Technická analýza

Technickú analýzu využívajú technickí analytici a jej princíp je založený na štúdiu cien akcií, za účelom pokusu o prognózu vývoja cien kmeňových akcií určitého podniku. Pri analýze sa skúmajú minulé ceny, aby bolo možné určiť, či sa neopakujú určité druhy chovania v pohybe cien. Nakoniec sa porovnajú s cenami v súčasnej dobe a zisťuje sa, či tu neexistuje závislosť.

Zostavenie portfólia

Zostavenie portfólia – v tomto kroku sa určujú špecifické aktíva, do ktorých sa má investovať. V rámci zostavovania portfólia sa riešia tri problémy:

 • Selektivitu – nazvanú aj ako mikropredpoveď, čo je predpovedanie cien jednotlivých cenných papierov,
 • Časovanie trhu – makropredpoveď, ako predpoveď cien jednotlivých skupín cenných papierov voči iným skupinám cenných papierov s pevným výnosom, oproti cenných papieroch s pohyblivým výnosom (obligácie – akcie),
 • Diverzifikácia – kde sa zostavuje portfólio spôsobom minimalizácie rizika pri daných obmedzeniach.

Revízia portfólia

Pri revízií portfólia dochádza k pravidelnému periodickému opakovaniu predchádzajúcich krokov. Investor môže časom zmeniť svoj investičný zámer, napríklad to môže znamenať, že súčasné portfólio nie je optimálne. Preto by malo byť nadobudnutie nového portfólia vytvorené predajom určitého typu cenných papierov a nákupom nových cenných papierov.
Pri hodnotení výkonnosti portfólia ide o periodické stanovenie výkonnosti portfólia z hľadiska výnosnosti, ale aj z hľadiska rizika. (Teória portfólia dostupné na: <http:// utc.wu.cz/down/5.rocnik/invest_management/teoria_portfolia_a_financny_trh.pdf.>), (HRVOĽOVÁ, B. a kol., s.125)

Komentáre k článku Akcie a teória portfólia (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥