Význam malého a stredného podnikania v SR

Možno konštatovať, že malé a stredné podniky (MSP) sú neoddeliteľnou súčasťou celého spektra firiem vo väčšine krajín vo svete. V krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) reprezentujú viac ako 95 % celkového počtu všetkých podnikov, pričom ich podiel na zamestnanosti sa pohybuje v priemere okolo 75 % a podiel na HDP až 80 % .
V Slovenskej republike je kvantitatívny podiel malých a stredných podnikov porovnateľný s vyspelými krajinami, pričom ich podiel na zamestnanosti bol v roku 2006 viac ako 70 %. Sektor malého a stredného podnikania predstavuje svojou produkciou na Slovensku pri tvorbe HDP približne 3/5 z celkového objemu výroby.
Táto kategória podnikov je v rámci rozvinutých ekonomík považovaná za najpružnejšiu, najefektívnejšiu, najprogresívnejšiu a teda aj najdôležitejšiu súčasť ekonomiky. Z tohto dôvodu krajiny Európskej únie, ale aj iné rozvinuté krajiny (USA, Japonsko), venujú stavu malého a stredného podnikania maximálnu pozornosť a sústavne prijímajú opatrenia na jeho rozvoj. V týchto krajinách sa podpora malého a stredného podnikania stala v posledných 30-ich rokoch významnou súčasťou celkovej hospodárskej stratégie. Formulácia tzv. Európskej charty pre malé podniky je toho dôkazom.

Znaky a vlastnosti malých a stredných podnikov v SR

Malým a stredným podnikom sa pripisujú viaceré znaky, prednosti a vlastnosti, a to predovšetkým:

 • sú dôležitým prvkom národných ekonomík, a
 • majú nezastupiteľnú úlohu v dynamickom rozvoji krajín,
 • sú flexibilnejšie voči okoliu (v porovnaní s V podnikmi), prispôsobivé požiadavkám trhu a osobitne dopytu (výkyvom v dopyte, zmeneným objednávkam, môžu uspokojovať aj malé objednávky o ktoré nie je vo veľkých podnikoch záujem, rôzne špecifické a náročné požiadavky zákazníkov atď.), táto pružnosť je daná predovšetkým tým, že nie sú na rozdiel od veľkých podnikov zaťažené existenciou rozsiahleho dlhodobého majetku a zmena predmetu činnosti nevyžaduje také rozsiahle prebudovanie výrobnej základne ako je tomu pri veľkých podnikoch,
 • majú predpoklady na riešenie inovácií, či už v rámci vlastného výskumného programu, alebo na objednávku veľkých firiem (ide o tzv. inovatívnu funkciu MSP), dôvody prečo sú MSP nositeľmi inovácií: 1. je v nich menej reštriktívnych organizačných prvkov a väčší priestor na individuálnu iniciatívu, 2. inovácia je podmienkou prežitia na trhu 3. manažéri malých technologických podnikov sú viac zainteresovaní na realizácii inovácie ako vo veľkých podnikoch, 4. veľké podniky niekedy inováciu nepotrebujú (tovar sa predáva, načo investovať), 5. zamestnanci vedy a výskumu vo veľkých podnikoch majú tendenciu sa špecializovať, v malých sú viac univerzálni.
 • vytvárajú nové pracovné miesta, a tým významne ovplyvňujú vývoj zamestnanosti,
 • umožňujú väčšiu rezistenciu voči zmenám v zamestnanosti (i potrebám v zamestnanosti) podniku (vzhľadom k priamejším a menej formálnym pracovným vzťahom a univerzálnejšiemu zameraniu zamestnancov v porovnaní s veľkými podnikmi),
 • osobný vzťah k zamestnancom, dodávateľom, zákazníkom, ale aj k obchodným partnerom umožňuje často lepšiu kontrolu kvality výrobkov a služieb i lepšiu kvalitu vzťahov medzi obchodnými partnermi,
 • atď.

Trochu z histórie

O význame malých a stredných podnikov u nás sa začína významnejšie uvažovať až po roku 1990 v súvislosti s privatizáciou (veľká a malá privatizácia) a transformáciou ekonomiky.
Prudký rozvoj malých a stredných podnikov v našich podmienkach bol zapríčinený najmä týmito skutočnosťami:

 • postupný rozklad veľkých štátnych podnikov v procese 1. vlny veľkej privatizácie,
 • návrat majetku občanom v rámci reštitúcií,
 • liberalizácia obchodných vzťahov a vznik väčšieho počtu malých a stredných podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou.

Osobitosti vývoja MSP u nás boli rozdielne aj v tom, že malé podniky boli vytvárané hlavne postupujúcim procesom vzniku a rastu súkromného vlastníctva, zatiaľ čo stredné podniky vznikali často v dôsledku poklesu počtu a štrukturálnych zmien štátnych podnikov. V poslednom období sú vytvárané tiež v dôsledku kvalitatívneho presunu živnostníkov ako fyzických osôb medzi podnikateľov zapísaných v Obchodnom registri, resp. premenou na obchodné spoločnosti. Je to často dôsledok úsilia rozširovať svoju činnosť.

Národohospodárske funkcie malých a stredných podnikov

MSP plnia viaceré národohospodárske funkcie, v rámci ktorých je najvýznamnejšia ekonomická (v rámci nej ide o decentralizáciu hospodárskeho systému – t.j. o prispenie MSP k zachovaniu konkurenčného prostredia na trhu poskytovaním slobodnej voľby pre účastníkov trhu, spojenej so sankčným mechanizmom postihujúcim nevýkonné a nekonkurencieschopné podniky, ďalej v rámci nej o výrobno-rastovú funkciu – MSP sú vystavené väčšiemu konkurenčnému tlaku v porovnaní s veľkými podnikmi a táto skutočnosť núti MSP k tlaku na rozvoj technického zabezpečenia (inovácie), funkciu zásobovaciu (ponukovú) MSP– prejavuje sa najmä v produkcii nielen spotrebných tovarov a služieb, ale aj v tom že tieto podniky sú aj dodávateľmi polovýrobkov a hotových výrobkov pre veľké firmy, funkciu regionálneho rozvoja a pod.).
Ďalšou národohospodárskou funkciou je spoločenská (v rámci nej ide o zamestnávateľskú funkciu – je už spomenutá pri prednostiach MSP – ide predovšetkým o tvorbu nových pracovných miest, ďalej o vzdelávaciú funkciu – pri nej ide o to, že kvalita a kvantita odborne pripravených a vzdelaných odborných pracovníkov v národnom hospodárstve závisí do veľkej miery od pripravenosti a schopnosti malých a stredných podnikov takéto vzdelávanie umožňovať – súčasne aj pracovné podmienky (v širších súvislostiach medzi ne možno zaradiť i možnosť seberealizácie) v malých a stredných podnikoch sú zo strany zamestnancov často lepšie hodnotené ako vo veľkých firmách aj napriek často dlhšiemu priemernému pracovnému času, resp. vyšším zárobkom odborných pracovníkov vo veľkých podnikoch. Často malé a stredné podniky sú príťažlivé pre mladých ľudí aj z pohľadu profesijnej seberealizácie. Ponúkajú kvalifikovaným kandidátom už v mladšom veku náročnejšie riadiace funkcie v porovnaní s možnosťami vo veľkých podnikoch. Ďalej v rámci spoločenskej funkcie ide potvrdenie slobody v spoločnosti – práva a teda aj možnosti slobody podnikania a pod.
Pozn. Sloboda podnikania je u nás garantovaná ústavou v rámci základných práv a dohôd. Je v nej uvedené (článok 35) „Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.

Politická funkcia MSP

Významná je aj politická funkcia, v ktorej ide o stabilitu demokracie, uvádzanie plurality do praxe a podobne (aj v súvislosti s vyššie uvedeným právom).
V medzinárodnom kontexte významným hľadiskom hodnotenia a uznania MSP bolo stanovisko Výboru priemyslu OECD (1991), ktorý zvýraznil význam a príspevok MSP predovšetkým k zamestnanosti a charakterizoval špecifickú povahu podpory MSP zo strany štátu nasledovne:

 • podpora zakladania MSP a pomoc v začiatočnej fáze podnikania,
 • podpora rozvoja MSP vytvorením vhodného technického a ekonomického prostredia a podpora podnikateľskej zručnosti,
 • redukovanie prekážok – osobitne finančnej a administratívnej povahy, ktoré sa vyskytujú vo všetkých fázach existencie MSP.

K uvedenému stanovisku OECD sa vo vedeckej a praktickej rovine postupne pripojili krajiny Európskej únie a aj Slovenská republika.

Nevýhody MSP voči veľkým podnikom

Prečo podpora? Ide o to, že malé a stredné podniky sa oproti veľkým podnikom vyznačujú aj určitými konkurenčnými nevýhodami, ktoré je možné označiť ako štandartné nevýhody, pretože vyplývajú z podstaty malého a stredného podnikania ako takého. Je to najmä:

 • obmedzený prístup k (finančným)zdrojom– vzhľadom na vysoké riziko (neexistencia úverovej histórie, relatívne vysoká miera zadĺženia, obmedzená schopnosť ručenia), ako aj malý objem pôžičky je získavanie komerčných úverov MSP buď nemožné, alebo kompenzované prostredníctvom nevýhodnejších podmienok (ak vychádzame z toho, že predložený podnikateľský zámer je realizovateľný a rentabilný),
 • vysoká administratívna náročnosť pre MSP (napr. niekedy iba 1 zamestnanec na administratívu),
 • nízka koncentrácia a menšia možnosť rozširovania výroby – preto MSP nemôžu kupovať veľa surovín a polotovarov, a tak nezískavajú zľavy a rabat ako veľké podniky (vyššie jednotkové náklady),
 • v oblasti marketingu nemajú dostatok prostriedkov na reklamu a propagáciu – v dôsledku toho môžu ťažšie ovplyvňovať zákazníkov. Cenová politika závisí od toho, či ide o produkt substitučný, alebo nie. Pri substitučných sa cena odvíja od cien produktov veľkých podnikov, naproti tomu pri nesubstitučných možno vytvoriť vlastnú cenovú politiku.

Oproti uvedeným štandartným nevýhodám sú (a boli) malé a stredné podniky na Slovensku ešte osobitne znevýhodnené. Ide potom o neštandartné nevýhody, ktoré vyplývajú so špecifických podmienok podnikania v Slovenskej republike. MSP navyše v Slovenskej republike čelia mnohým bariéram rozvoja MSP.

Členenie MSP a vymedzenie podnikateľa

Členenie a vymedzenie kategórie malého a stredného podniku a malého a stredného podnikateľa. Kritéria kategorizácie MSP sú mnohostranné a v jednotlivých krajinách môžu byť rozdielne. Najčastejšie používané kritériá sú:

 • predmet činnosti,
 • právna forma,
 • veľkosť podniku.

Podľa predmetu činnosti možno členiť MSP na:

 • MSP orientujúce sa na finálne potreby obyvateľstva, poskytujúce predovšetkým rôzne služby a niektoré výrobky,
 • MSP zabezpečujúce potreby iných organizácií, a to:
 • MSP produkujúce finálne výrobky,
 • MSP vyrábajúce komponenty hotových výrobkov – často sa z nich stávajú satelitmi veľkých firiem,
 • MSP pôsobiace v oblasti služieb (veľkoobchodné podniky – sklady, konzultačné firmy, atď.).

Z hľadiska právnych foriem rozlišujeme podniky jednotlivcov a podniky spoločností.
Veľkosť podniku je relatívny pojem. Z dôvodu dynamiky a mnohotvárnosti reálnych podnikov môže byť problematické používať jednotné pravidlo, preto sa často používa nie jeden ale viac znakov, ktoré sa považujú za reprezentatívne pre veľkosť podniku. Tieto znaky sa členia na

 • kvantitatívne a
 • kvalitatívne.

Medzi kvantitatívne znaky na meranie veľkosti podniku patrí predovšetkým:

 • počet zamestnancov,
 • veľkosť obratu (tržieb),
 • veľkosť kapitálu (celkového, prípadne vlastného),
 • veľkosť fixného majetku.

Kvalitatívne ukazovatele môžu byť merateľné, ako je napr. intenzita práce, postavenie podniku na trhu – relatívny podiel na trhu a pod., a nemerateľné, napr. typ organizačnej štruktúry.
Jednotlivé kritériá poskytujú rôzne stránky pohľadu a hľadiská poznávania MSP. Všetky kritériá sú významné z hľadiska pochopenia ich stavu a procesu vývoja.
Ako najčastejšie meradlo veľkosti podniku sa používa počet zamestnancov a výška obratu.

Malý a stredný podnikateľ v Slovenskej republike

V podmienkach Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci (+ novely) sa:
1) malým podnikateľom pôvodne (podľa pôvodného znenia) rozumel:

 1. podnikateľ, ktorý zamestnával menej ako 50 zamestnancov,
 2. dosahoval ročný obrat najviac 7 miliónov EUR alebo vykazoval v účtovnej závierke úroveň bilancie (hodnotu aktív) najviac 5 miliónov EUR,
 3. a bol ekonomicky nezávislý.

2) Stredným podnikateľom sa rozumel:

 1. podnikateľ, ktorý zamestnával menej ako 250 zamestnancov,
 2. dosahoval ročný obrat najviac 40 miliónov EUR alebo vykazoval v účtovnej závierke úroveň bilancie najviac 27 miliónov EUR,

3) a bol ekonomicky nezávislý.
Ekonomicky nezávislým podnikateľom sa rozumel taký podnikateľ u ktorého

 1. podiel iných podnikateľov ako malých a stredných podnikateľov na základnom imanii alebo hlasovacích právach nebol 25 % a viac,
 2. podiel takých malých a stredných podnikateľov, ktorých zakladateľmi boli iní podnikatelia ako malí a strední podnikatelia, na základnom imanii alebo hlasovacích právach nebol 25 % a viac,
 3. a boli preukázateľne zistené tieto vlastnícke vzťahy.

Mikropodniky a mikropodnikanie na Slovensku

S platnosťou od 1.1.2005 Európska komisia prijala (6.5.2003) odporúčanie na novú definíciu MSP i tzv. mikropodnikov. Podľa nej:
Mikropodnik je ak počet zamestnancov < 10, ročný obrat £ 2 mil. EUR celková ročná bilancia (suma aktív) £ 2 mil. EUR.
Malý podnik je ak počet zamestnancov < 50, ročný obrat £ 10 mil. EUR a celková ročná bilancia £ 10 mil. EUR.
Stredný podnik je ak počet zamestnancov < 250, ročný obrat £ 50 mil. EUR a celková ročná bilancia £ 43 mil. EUR.
Súčasne musí ísť o tzv. autonómny podnik na ktorého definíciu sú určené ďalšie charakteristiky, a to:
Podnik sa chápe ako autonómny napríklad ak:

 • nevlastní podiely v iných podnikoch a iné podniky nevlastnia jeho podiely, alebo
 • keď vlastní menej ako 25 % podielov jedného, alebo viacerých iných podnikov a iné podniky vlastnia menej ako 25 % jeho podielov z ďalších zväzkov,
 • keď vlastní celkovo menej ako 25 % podielov previazaných podnikov a oni vlastnia celkovo menej ako 25 % jeho podielov
 • atď.

Na vysvetlenie pojmu previazaný podnik existujú ďalšie charakteristiky. Po novele zákona o štátnej pomoci pôvodná definícia MSP bola zrušená.

Financovanie malých a stredných podnikov na Slovensku

Kompletný prehľad možností financovania malých a stredných podnikov, interné, externé a verejné zdroje, fondy EÚ, bankový úver a iné zdroje financovania MSP nájdete na stránkeFinancovanie malých a stredných podnikov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥